Skip to main content

Siva i

Trøndelag

Sammen om realisering av industri- og næringspolitikken i Trøndelag 

Siva samspiller tett med fylkeskommunen og de andre virkemiddelaktørene for å styrke og videreutvikle Trøndelags grønne næringspolitikk. 

Siva – Selskapet for industrivekst jobber hver dag med å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Eller sagt med andre ord – vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. For å kunne gjøre denne jobben godt, er vi avhengig av et tett samarbeid med sentrale aktører i regionen, som firepartsamarbeidene med fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Siva deltar i alle regioners strategiske samarbeid. På den måten bidrar vi også til å formidle beste praksis mellom fylkeskommunene.    

Gjennom næringspartnerskapet og jevnlige møter i innovasjonsteam Trøndelag bidrar vi til å styrke og bygge opp under regionens grønne næringspolitikk. Førende for dette arbeidet er «Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2022-2023». Denne firepartsdialogen springer ut av en nasjonal samhandlingsmodell som legger til rette for dialog om nasjonal politikkutforming og mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler. I Trøndelag har firepartsdialogen bidratt til innsikt og bedre gjensidig utnyttelse og samarbeid mellom partene. Siva har blant annet belyst tema som 

– Sivas forsterkede strategiske satsing på bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. 
– Nye tiårige programperioder for næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som ble igangsatt i 2023.
– Sivas pilottesting av ny nodestruktur knyttet til katapultsentrene under ordningen Norsk katapult, samt utlysing av permanente noder i løpet av 2024. 
– Sivas nye tilretteleggerrolle, der vi reduserer ledetiden til industrietablering på store grønne industritomter og industriområder. 
– Sivas styrkede posisjon som industriutvikler gjennom saldert nasjonalbudsjett 2023; Siva fikk tilført en frisk milliard i egenkapital. Dette muliggjør økte investeringer i industri- og næringsbygg, samt tilrettelegging for industriområder.  

Med våre aktiviteter videreutvikler vi Sivastrukturen (innovasjonsselskapene, inkubatorene, næringshagene, katapultsentrene og eiendommene), og legger til rette for innovasjon og bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Gjennom vårt eierskap i innovasjonsselskaper over hele landet legger vi til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Disse ulike innovasjonsselskapene er koblet sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og bundet sammen gjennom sivastrukturen, hvor kompetanse og nettverk kan deles. I en spørreundersøkelse (2023) blant styrelederne i innovasjonsselskapene vurderer et økende og høyt antall styreledere Sivastrukturen som særdeles viktig for innovasjonsselskapene. Disse selskapene er selv viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når de fungerer godt, kan det bidra til at aktører omstiller seg og tilegner seg kunnskap – raskere og bedre. Denne strukturen har Trøndelag hatt god nytte av.  

Med deltakelse i alle regioners strategiske firepartsamarbeid bidrar Siva til fremdriften i samfunnsoppdragene og formidler beste praksis mellom regionene.

Klima- og naturkrisen gjør at norsk industri og næringsliv står ovenfor en historisk stor omstilling. Siva vil prioritere ideer og bedrifter som er konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Dette kommer tydelig til uttrykk i vårt virke i Trøndelag.

Under den nasjonale samhandlingsmodellen ble det i 2022 igangsatt et arbeid på tvers av fylkene, på tre avgrensede samfunnsoppdrag

 1. Utvikle hundre industrielle symbioser på tvers av verdikjeder i Norge frem mot 2030
 2. Bygge infrastruktur for det grønne skifte
 3. Kompetanseløft for å realisere de grønne verdikjedene

Trøndelag, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva sluttet seg til disse landsdekkende samfunnsoppdragene, og inngikk i 2023 en forpliktende samarbeidsavtale. I løpet av året er det jobbet med handlingsplanen til “Verdiskapingsstrategien“ for regionen i 2023, hvor Siva gjennom innovasjonsteam Trøndelag er en aktiv part.

“Siva i Trøndelag» gir et bilde av Sivastrukturen i regionen, og hvordan vi jobber og samarbeider tett med næringslivet og det offentlige for å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Uansett hvordan tidene oppleves, vil Siva fortsette å være et stødig fundament for virksomhetene i regionen.

Jan Morten Ertsaas

administrerende direktør

Her er vi

Oppdatert per 31. desember 2023


Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

Bedrifter tilknyttet en sivanæringshage eller -inkubator har ifølge SSB høyere vekst i verdiskaping, omsetning og antall ansatte enn andre sammenlignbare bedrifter.

Gjennom oppdrag til Siva finansierer fylkeskommunene næringshage- og inkubasjonsprogrammene 

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4600 bedrifter fått bistand av 39 næringshager og 35 inkubatorer, som er programoperatører og våre partnere, og som utgjør en viktig del av den nasjonale Sivastrukturen. Her har bedriftene fått tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og kapital og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer, som bidrar til bærekraftig omstilling og vekst i norsk industri og næringsliv.

Næringshagene og inkubatorene er tett på næringslivet og samlet tilbyr de mer enn 600 rådgivere til gründere og oppstartsbedrifter. Bedriftene får oppfølging i en kritisk fase av utviklingen og blir koblet opp mot relevante virkemidler, investorer, industrielle partnere, forskningsmiljø m.m.

De siste årene har bedriftene i økende grad fått hjelp fra flere programoperatører, på tvers av de to programmene. Dette er en stor styrke med Sivas nasjonale struktur, og sikrer et godt og relevant kompetansetilbud uavhengig av geografi.

Programaktiviteten kan oppsummeres i områdene kompetanse, tilskudd og nettverk. Tilskudd til den enkelte næringshage og inkubator er viktig, men likevel bare en del av det som utgjør samlet programinnhold og leveranse fra Siva. Gjennom programmene får operatørene tilgang til kurs, samlinger, utviklingssamtaler, ekstrasatsinger m.m.

Næringshager

I Trøndelag var det ved årsskiftet 468 bedrifter som dro nytte av næringshageprogrammet.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk og næringspolitisk virkemiddel finansiert av fylkeskommunene med Siva som operatør.

En næringshage er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr bedriftene rådgivning innenfor forretningsutvikling til en subsidiert kostnad. Næringshagen tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer i regionalt tilrettelagte møteplasser knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur.

Tilgang på kompetanse, råd, erfaringer, inspirasjon og nettverk gir viktige bidrag til at bedriftene kan realisere sine forretningsideer, styrke konkurransekraften og vokse.

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 3,5 millioner kroner til den enkelte næringshage, som brukes i arbeidet med videreutvikling av små og mellomstore bedrifter. Næringshagene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling.

Mer enn 2500 bedrifter nyter nå godt av støtte og bistand finansiert gjennom næringshageprogrammet.

Eksempler på bedrifter som har fått hjelp av innovasjonsselskapene:

Autoagri

Autoagri er en ledende innovatør innen landbruksindustrien, spesialisert på autonome teknologier. Ved hjelp av avanserte sensorer og kunstig intelligens utvikler og implementerer selskapet selvkjørende landbruksmaskiner som opererer nøyaktig og effektivt døgnet rundt. Disse løsningene øker produktiviteten og reduserer behovet for ressurser som vann, gjødsel og plantevernmidler, og bidrar til en mer bærekraftig landbrukspraksis. Autoagri er et resultat av et prosjekt i regi av FI Næringshage på Fosen. Næringshagen drives av innovasjonsselskapet Fremtidens Industri AS, som både er en del av Sivas næringshageprogram og Sivas inkubasjonsprogram.

Ocean GeoLoop

Sivainkubatoren Proneo har lenge jobbet med å styrke samarbeidet i ulike klynger og mellom aktører i Trøndelag. De har vært en viktig støttespiller for Ocean GeoLoop siden oppstarten i Verdal. Ocean GeoLoop ble tildelt Sivas X-faktor-pris for sitt tidlige fokus på CO2-problematikken og sitt langsiktige arbeid med å kommersialisere løsninger. Selskapet har utviklet egen teknologi for å håndtere CO2-utfordringer, som har potensial for eksport, og har planer om å vokse og skape flere arbeidsplasser.

Treecon

I 2018 ønsket hovedaksjonærene Hermod Pettersen og Håkon Revdal i Nye PH Takstoler AS å selge virksomheten. Da det ikke var naturlige arvtakere, ble sivanæringshagen INAM engasjert for å vurdere fremtidsplanene. En lokal samarbeidsgruppe i Namsos, bestående av TeleConsult Holding AS, Høknes Eiendom AS og Mester Bygg Utvikling AS kjøpte 33 prosent hver av aksjene i selskapet. Hovedidé var å utvikle bærekraftig produksjon av trekonstruksjoner med fingerskjøt for å redusere kapp og opprettholde styrke. TreeCon AS investerte i moderne produksjonsutstyr med høyfrekvent vertikal fingerskjøt for bedre virkeutnyttelse. Selskapet fokuserer nå på høy kvalitet og bærekraftig produksjon av fingerskjøt konstruksjonsvirke iht. internasjonale standarder. Eventuelt avfall brukes som biobrensel, og restproduktene selges til landbruket.

Inkubatorer

I Trøndelag var det ved årsskiftet 214 bedrifter som dro nytte av inkubasjonsprogrammet.

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründerbedriftene og etablert næringsliv rådgivning innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Hovedmål for satsingen er å øke nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. Tilgang til relevante sterke kompetansemiljøer på inkubasjon er et avgjørende bidrag for å at gründerbedrifter vil lykkes og kunne skalere sin virksomhet. 

Inkubatorene bistår potensielle vekstbedrifter i tidlig fase, slik at de kommer seg raskere ut i markedet. Erfarne forretningsrådgivere hjelper gründerne med å ta kloke valg og komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne, som for eksempel investorer, forskningsinstitusjoner, leverandører og offentlige støtteordninger. Inkubatorene får tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 7,0 millioner kroner til den enkelte inkubator, som brukes i arbeidet med videreutvikling av gründerbedriftene og skalering av etablert næringsliv. Inkubatorene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2000 bedrifter nyter godt av støtte og bistand finansiert gjennom inkubasjonsprogrammet. 

Eierskap i innovasjonsselskapene

Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til at aktører raskere og bedre omstiller seg og tilegner seg kunnskap.

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Over 7500 bedrifter i hele Norge får bistand fra selskapene hvor vi er medeier. Sammen med 1500 medeiere har innovasjonsselskapene en samlet innskutt kapital på rundt 1 milliard kroner. 

 I Trøndelag har Siva eierskap i (eierandel i parantes):

 • 6AM Accelerator AS (14.56%)
 • Blått Kompetansesenter AS (3.30%)
 • INAM AS (24.36%)
 • Nasjonalparken Næringshage AS (13.89%)
 • Proneo AS (16.23%)
 • Rørosregionen Næringshage AS (19.46%)
 • T:Lab AS (29.52%)
 • Thams Innovasjon AS (34%)
 • Tindved Kulturhage AS (4.53%)

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det bidrar til at virksomhetene finner relevante samarbeidspartnere i hele landet, får lettere tilgang til kompetanse og drar nytte av offentlige virkemidler.  

Siva er representert i styrene i de fleste selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På denne måten kan vi være tett på selskapene vi eier, og bidra med kompetanse, regional forståelse og nettverk. 

Sivas mål med eierskapet i innovasjonsselskapene er å:

 • koordinere private og offentlige aktører for å etablere og utvikle innovasjonsselskapene

 • utvikle en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet, med sterk forankring i lokale og regionale kunnskaps- og næringsmiljø

 • stimulere til koordinering og samhandling mellom innovasjonsselskapene, regionalt og nasjonalt, for en best mulig utnyttelse av kompetanse og virkemidler, til nytte for næringslivet

 • bruke Sivas eierskapsfortrinn som en statlig, kompetent og gjennomgående eier med kjennskap til beste praksis, til å bidra til økt verdiskaping i regionen gjennom innovasjonsselskapene

Ordningen Norsk katapult

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapultsentrene. Sentrene har i løpet av 2023 tilgjengeliggjort internasjonalt ledende kompetanse, teknologi og testfasiliteter i mer enn 1300 prosjekter.

I samarbeid med Norges fremste industrimiljø legger ordningen Norsk katapult til rette for etablering og utvikling av katapulter (industrinære testarenaer) på utvalgte områder med stor verdi for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Gjennom disse testarenaene får norske bedrifter enkelt tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos landets fremste industrimiljø, og kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Resultatet er mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft i bedriftene. Norsk katapult er derfor et viktig bidrag til mer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i Norge.  

For å øke tilgjengeligheten til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter over hele landet ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til «testfasiliteter i distriktene». Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt pilotprosjekter med åtte katapultnoder, tilknyttet de fem eksisterende katapultsentrene. Katapultnodene skal gjennom pilotprosjektene utvikle og tilgjengeliggjøre industrielle testfasiliteter og kompetanse i sin region, samt mobilisere bedrifter til katapultordningen. 

Pilotprosjektene brukes til å høste erfaringer og teste hvordan en slik struktur kan innordnes i Norsk katapult på permanent basis. De har på kort tid vist lovende resultater som er i tråd med den ønskede effekten av «testfasiliteter i distriktene». I løpet av 2023 har katapultnodene gjennomført 103 forskjellige prosjekter og testet ut sitt tilbud på hele 132 bedrifter. 71 prosent av disse er kategorisert som små og mellomstore bedrifter (SMB). 

Eksempler på katapultprosjekter fra Trøndelag:

Norsk Transformator

Selskapet er en av Norges største transformatorprodusenter og Steinkjers største industriarbeidsplass. Bedriften har hatt en kapasitet på 600 trafoer i året, med seks måneder leveringstid og lange ordrelister. I løpet av 2024 gjorde de en strategisk beslutning om å øke kapasiteten til 1000 enheter pr år. Alternativet var å sette bort 400 enheter til en partner i Polen. Med hjelp fra katapultsenteret Manufacturing Technology ønsket de å se på muligheten for å oppskalere og automatisere produksjonsprosessen på Steinkjer for å nå målet om 1000 enheter pr år, uten utbygging av lokaler eller vesentlig økt bemanning. Prosjektet er godt i gang, og produksjonen følger planlagt vekstkurve. Foreløpige resultater indikerer at de skal kunne oppskalere sin produksjon i Steinkjer, og at det ikke vil være behov for å flytte produksjon til partner i Polen.

CTM Lyng AS

Selskapet er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, velferdsteknologi, energiøkonomisering, samt lys og varmestyring for alle typer bygg. Produktene utvikles og produseres i Norge. Kundene er primært store boligutbyggere som f.eks. TOBB og OBOS, og grossister i VVS og Elektrobransjen. Gjennom katapultsenteret Manufacturing Technology fikk selskapet tilgang på ekspertise innenfor IoT (Internet of Things/tingenes internett), digitalisering, produksjonsteknologi og Lean. Gjennom prosjektet fikk de hjelp til å effektivisere egen produksjon og verdikjede. Dette resulterte i et konsept for prosessmåling som visualiseres i en digital modell. 

Eiendomsinvesteringer

Et Sivabygg er mye mer enn et bygg. I tillegg til gode industri- og næringslokaler, får bedriftene nettverk, partnere og kompetanse på kjøpet.

Siva investerer i industribygg, innovasjonssenter og testfasiliteter. Våre bygg er bærekraftige, gir merverdi for leietakerne og ringvirkninger utover selve bedriften. Investeringene er i tråd med politisk prioriterte satsinger og bidrar til å øke fremtidig verdiskaping i Norge.

Siva Eiendom er en aktiv eier, har god forvaltning av eiendomsporteføljen og kan vise til god kundetilfredshet. I 2023 er Siva hel- eller deleier i følgende bygg/selskap:

 • Verdal Industripark, Industrihall, Akervegen 3, Verdal
 • Krux Oppdal Innovasjonssenter, Ola Setroms veg 17, Oppdal
 • Vipsenteret, Verdal Industripark, Neptunvn. 6, Verdal
 • Havsjøveien Næringspark, Havsjøveien 309, Røros
 • Havsjøveien Næringspark, Havsjøvegen 313, Røros
 • Siva FE Veksthuset, Tollef Bredals vei 13, Røros
 • Verdal  Industripark, Würt-bygget, Neptunvn. 4A, Verdal
 • Blått Kompetansesenter, Nordfrøyveien 413, Sistranda
 • Verdal Industripark, Neptunvn. 6, Verdal

  Siva er en av Norges største eiendomsforvaltere, med over 219.000 kvadratmeter. Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Vi bidrar til å utvikle næringsarealer for nye næringer, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital. Vi investerer i prosjekter ut fra en helhetsvurdering, basert på formålet om å utløse lønnsom næringsutvikling. Sivas eiendomsvirksomhet er organisert gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS, som er selvfinansierende. Det vil si at Siva ikke mottar regelmessige kapitalinnskudd fra eier, men forvalter den tilførte egenkapitalen.

  Investeringer i eiendom er en langsiktig forpliktelse, hvor vi som eier og forvalter til enhver tid må tilrettelegge for leietakers vekst og utvikling. En vesentlig del av Sivas eiendomsvirksomhet består av forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, tilpasset næringslivets behov.

  Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge

  Vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. 

  Klikk på kartet og se hvordan Siva er tilstede i andre fylker.