Skip to main content

Siva i

Troms og Finnmark

Sammen om realisering av industri- og næringspolitikken i Troms og Finnmark

Siva samspiller tett med fylkeskommunen og de andre virkemiddelaktørene for å styrke og videreutvikle Troms og Finnmarks grønne næringspolitikk.

Siva – Selskapet for industrivekst jobber hver dag med å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Eller sagt med andre ord – vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. For å kunne gjøre denne jobben godt, er vi avhengig av et tett samarbeid med sentrale aktører i regionen, som firepartsamarbeidene med fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Siva deltar i alle regioners strategiske samarbeid. På den måten bidrar vi også til å formidle beste praksis mellom fylkeskommunene.    

Gjennom jevnlige møter i det strategiske regionale firepartsamarbeidet, bidrar vi til å styrke og bygge opp under regionens grønne næringspolitikk. Denne firepartsdialogen springer ut av en nasjonal samhandlingsmodell som legger til rette for dialog om nasjonal politikkutforming og mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler. I Troms og Finnmark har firepartsdialogen bidratt til innsikt og bedre gjensidig utnyttelse og samarbeid mellom partene. Siva har blant annet belyst tema som 

– Sivas forsterkede strategiske satsing på bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon.
– Nye tiårige programperioder for næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som ble igangsatt i 2023.  
– Sivas pilottesting av ny nodestruktur knyttet til katapultsentrene under ordningen Norsk katapult, samt utlysing av permanente noder i løpet av 2024. 
– Sivas nye tilretteleggerrolle, der vi reduserer ledetiden til industrietablering på store grønne industritomter og industriområder. 
– Sivas styrkede posisjon som industriutvikler gjennom saldert nasjonalbudsjett 2023; Siva fikk tilført en frisk milliard i egenkapital. Dette muliggjør økte investeringer i industri- og næringsbygg, samt tilrettelegging for industriområder.  

Med våre aktiviteter videreutvikler vi Sivastrukturen (innovasjonsselskapene, inkubatorene, næringshagene, katapultsentrene og eiendommene), og legger til rette for innovasjon og bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Gjennom vårt eierskap i innovasjonsselskaper over hele landet legger vi til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Disse ulike innovasjonsselskapene er koblet sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og bundet sammen gjennom Sivastrukturen, hvor kompetanse og nettverk kan deles. I en spørreundersøkelse (2023) blant styrelederne i innovasjonsselskapene vurderer et økende og høyt antall styreledere sivanettverket som særdeles viktig for innovasjonsselskapene. Disse selskapene er selv viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når de fungerer godt, kan det bidra til at aktører omstiller seg og tilegner seg kunnskap – raskere og bedre. Denne strukturen har Troms og Finnmark hatt god nytte av. 

Med deltakelse i alle regioners strategiske firepartsamarbeid bidrar Siva til fremdriften i samfunnsoppdragene og formidler beste praksis mellom regionene.

Klima- og naturkrisen gjør at norsk industri og næringsliv står ovenfor en historisk stor omstilling. Siva vil prioritere ideer og bedrifter som er konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Dette kommer tydelig til uttrykk i vårt virke i Troms og Finnmark.

Under den nasjonale samhandlingsmodellen ble det i 2022 igangsatt et arbeid på tvers av fylkene, på tre avgrensede samfunnsoppdrag

 1. Utvikle hundre industrielle symbioser på tvers av verdikjeder i Norge frem mot 2030
 2. Bygge infrastruktur for det grønne skifte
 3. Kompetanseløft for å realisere de grønne verdikjedene

Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva sluttet seg til disse landsdekkende samfunnsoppdragene, og inngikk i 2023 en forpliktende samarbeidsavtale. I løpet av året er det jobbet med kartlegging av aktuelle prosjekter. For å drive frem grønn omstilling og styrke næringslivet i Troms og Finnmark mot et mer bærekraftig fokus, er en grundig kartlegging av grønne verdikjeder, restråstoffer og sidestrømmer nødvendig. Dette vil gi innsikt i muligheter og identifisere potensielle barrierer som må overkommes for å fremme en mer ressurseffektiv og bærekraftig industri. Målsetningene for denne satsingen inkluderer å adressere klimaendringer og miljøforurensning, da regionen er spesielt sårbar for disse utfordringene. Næringslivet må være rustet til å møte EUs stadig strengere krav og reguleringer for en grønnere industri, inkludert EUs taksonomi og initiativer som Fit for 55. Samarbeidet skal styrke næringslivets evne til å utnytte og videreforedle regionens ressurser på en mer effektiv måte for å redusere avfall og skape nye forretningsmuligheter. Gjennom etablering av industrielle symbioser og grønnere industriområder, skal det legges til rette for samarbeid mellom bedrifter med sikte på å styrke verdikjeder. Kartleggingene og vurderingene vil danne grunnlaget for videre strategisk arbeid og utvikling av tiltak. Målet er å styrke næringslivets bærekraft og innovasjonsevne, samtidig som vi bidrar til å møte internasjonale krav og redusere miljøpåvirkning i regionen. Kunnskapsgrunnlaget skal inneholde en analyse av muligheter for grønn verdiskaping, og blant annet kartlegge de regionale styrkene og barrierene.

“Siva i Troms og Finnmark» gir et bilde av Sivastrukturen i regionen, og hvordan vi jobber og samarbeider tett med næringslivet og det offentlige for å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Uansett hvordan tidene oppleves, vil Siva fortsette å være et stødig fundament for virksomhetene i regionen.

Fra 2024 blir Troms og Finnmark hvert sitt fylke, og vi vil fortsette det gode samarbeidet i regionene.

Jan Morten Ertsaas

administrerende direktør

Her er vi

Oppdatert per 31. desember 2023


Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

Bedrifter tilknyttet en sivanæringshage eller -inkubator har ifølge SSB høyere vekst i verdiskaping, omsetning og antall ansatte enn andre sammenlignbare bedrifter.

Gjennom oppdrag til Siva finansierer fylkeskommunene næringshage- og inkubasjonsprogrammene

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4600 bedrifter fått bistand av 39 næringshager og 35 inkubatorer, som er programoperatører og våre partnere, og som utgjør en viktig del av den nasjonale Sivastrukturen. Her har bedriftene fått tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og kapital og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med sin vekst og utvikling. 

Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer, som bidrar til bærekraftig omstilling og vekst i norsk industri og næringsliv. 

Næringshagene og inkubatorene er tett på næringslivet og samlet tilbyr de mer enn 600 rådgivere til gründere og oppstartsbedrifter. Bedriftene får oppfølging i en kritisk fase av utviklingen og blir koblet opp mot relevante virkemidler, investorer, industrielle partnere, forskningsmiljø m.m.  

De siste årene har bedriftene i økende grad fått hjelp fra flere programoperatører, på tvers av de to programmene. Dette er en stor styrke med Sivas nasjonale struktur, og sikrer et godt og relevant kompetansetilbud uavhengig av geografi.  

Programaktiviteten kan oppsummeres i områdene kompetanse, tilskudd og nettverk. Tilskudd til den enkelte næringshage og inkubator er viktig, men likevel bare en del av det som utgjør samlet programinnhold og leveranse fra Siva. Gjennom programmene får operatørene tilgang til kurs, samlinger, utviklingssamtaler, ekstrasatsinger m.m. 

Næringshager

I Troms og Finnmark var det ved årsskiftet 507 bedrifter som dro nytte av næringshageprogrammet.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk og næringspolitisk virkemiddel finansiert av fylkes-kommunene med Siva som operatør. 

En næringshage er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr bedriftene rådgivning innenfor forretningsutvikling til en subsidiert kostnad. Næringshagen tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer i regionalt tilrettelagte møteplasser knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Tilgang på kompetanse, råd, erfaringer, inspirasjon og nettverk gir viktige bidrag til at bedriftene kan realisere sine forretningsideer, styrke konkurransekraften og vokse. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 3,5 millioner kroner til den enkelte næringshage, som brukes i arbeidet med videreutvikling av små og mellomstore bedrifter. Næringshagene får gjennom Siva tilgang til utdannings-program, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2500 bedrifter nyter nå godt av støtte og bistand finansiert gjennom næringshageprogrammet. 

Eksempler på bedrifter som har fått hjelp av innovasjonsselskapene:

Avju Solutions

Avju Solutions er et teknologiselskap innen smartgrid-segmentet. Selskapet ønsker å modernisere kraftlinjenettet ved å bruke sensorer og data som skal bidra til at kraftselskapene kan operere mer effektivt. Selskapet har utviklet en patentert linjerobot som overvåker kraftlinjene. Sivainkubatoren Norinnova har investert egenkapital i Avju. I tillegg har selskapet vært deltaker i Norinnovas vekstprogram Scaleup IX, og inkubatorprogrammet. Norinnova har bistått med kapitalinnhenting, internasjonalisering og rådgivning.

Perleporten Kulturhus AS

Perleporten Kulturhus AS har vært en nøkkelaktør i Nordkapp kommunes kulturliv siden 2012. Som målbedrift (den endelige kunden eller brukeren av Siva sine programmer/den som mottar innovasjonsstøtten) i Hermetikken Kulturnæringshage har de hatt et tiår med kontinuerlig utvikling, støttet av et langsiktig samarbeid. Gjennom felles innsats har de utvidet sitt forretningskonsept, skapt arbeidsplasser og diversifisert inntektsgrunnlaget. I tillegg til deres kjernevirksomhet med konserter og forestillinger, har de åpnet Sjøgata Pub, et eget mikrobryggeri, og startet to årlige festivaler. De har også utviklet en unik forestilling for cruiseturister og lokalbefolkningen, utvidet staben og lokalene, og etablert flere nye initiativer, inkludert en butikk, podcast og et inkluderingsprosjekt. Med støtte fra kulturnæringshagen har Perleporten Kulturhus økt omsetningen betydelig og oppnådd overskudd hvert år.

Pinova

Pinova leverer smarte og brukervennlig trygghetsløsninger som sikrer at personer med omsorgsbehov kan få dette løst på en minst mulig inngripende måte. Selskapet har deltatt i programmet Arctic Accelerator og er en del av sivainkubatoren KUPA sin inkubator. Pinova er også medlem av Norwegian Smart Care Cluster. KUPA har bistått med generell forretningsutvikling, søknader (næringsfondet i Narvik, Women in Tech + Kom1), bistand i investorprosess og kobling mot investorer m.m. Pinova ble plukket ut som en av de mest lovende og innovative deep-tech start-ups i Europa under Women TechEU i 2022. De fullførte sin første oppkapitaliseringsrunde i 2023 hvor de hentet 2,7 millioner kroner. De er nå godt i gang med kommersialisering og jobber med å sette fart på salget både i forbrukermarkedet, mot bedrifter og det offentlige.

Inkubatorer

I Troms og Finnmark var det ved årsskiftet 212 bedrifter som dro nytte av inkubasjonsprogrammet.

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründerbedriftene og etablert næringsliv rådgivning innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Hovedmål for satsingen er å øke nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. Tilgang til relevante sterke kompetansemiljøer på inkubasjon er et avgjørende bidrag for at gründerbedrifter vil lykkes og kunne skalere sin virksomhet. 

Inkubatorene bistår potensielle vekstbedrifter i tidlig fase, slik at de kommer seg raskere ut i markedet. Erfarne forretningsrådgivere hjelper gründerne med å ta kloke valg og komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne, som for eksempel investorer, forskningsinstitusjoner, leverandører og offentlige støtteordninger. Inkubatorene får tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 7,0 millioner kroner til den enkelte inkubator, som brukes i arbeidet med videreutvikling av gründerbedriftene og skalering av etablert næringsliv. Inkubatorene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2000 bedrifter nyter godt av støtte og bistand finansiert gjennom inkubasjonsprogrammet. 

Dypdykk

Se rapportene som Siva har sendt fylkeskommunen. Her inngår tildeling og forbruk av programmidler, omsetning, verdiskaping og ansatte i bedriftene, og mye mye mer.

Eierskap i innovasjonsselskapene

Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til at aktører raskere og bedre omstiller seg og tilegner seg kunnskap.

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Over 7500 bedrifter i hele Norge får bistand fra selskapene hvor vi er medeier. Sammen med 1500 medeiere har innovasjonsselskapene en samlet innskutt kapital på rundt 1 milliard kroner.

I Troms og Finnmark har Siva eierskap i (eierandel i parantes):

 • Halti Næringshage AS (37,38%)
 • Hermetikken Kulturnæringshage AS (32.59%)
 • KUPA AS (12,8%)
 • Linken Næringshage AS (15.22%)
 • Nordkappregionen Næringshage AS (25%)
 • Norinnova AS (33.39%)
 • Næringshagen Midt-Troms AS (28,63%)
 • Orinor AS (23,20%)
 • Pro Barents AS (16.01%)

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det bidrar til at virksomhetene finner relevante samarbeidspartnere i hele landet, får lettere tilgang til kompetanse og drar nytte av offentlige virkemidler.

Siva er representert i styrene i de fleste selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På denne måten kan vi være tett på selskapene vi eier, og bidra med kompetanse, regional forståelse og nettverk.

Sivas mål med eierskapet i innovasjonsselskapene er å:

 • koordinere private og offentlige aktører for å etablere og utvikle innovasjonsselskapene

 • utvikle en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet, med sterk forankring i lokale og regionale kunnskaps- og næringsmiljø

 • stimulere til koordinering og samhandling mellom innovasjonsselskapene, regionalt og nasjonalt, for en best mulig utnyttelse av kompetanse og virkemidler, til nytte for næringslivet

 • bruke Sivas eierskapsfortrinn som en statlig, kompetent og gjennomgående eier med kjennskap til beste praksis, til å bidra til økt verdiskaping i regionen gjennom innovasjonsselskapene

Ordningen Norsk katapult

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapultsentrene. Sentrene har i løpet av 2023 tilgjengeliggjort internasjonalt ledende kompetanse, teknologi og testfasiliteter i mer enn 1300 prosjekter. 

I samarbeid med Norges fremste industrimiljø legger ordningen Norsk katapult til rette for etablering og utvikling av katapulter (industrinære testarenaer) på utvalgte områder med stor verdi for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Gjennom disse testarenaene får norske bedrifter enkelt tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos landets fremste industrimiljø, og kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Resultatet er mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft i bedriftene. Norsk katapult er derfor et viktig bidrag til mer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i Norge.

For å øke tilgjengeligheten til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter over hele landet ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til «testfasiliteter i distriktene». Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt pilotprosjekter med åtte katapultnoder, tilknyttet de fem eksisterende katapultsentrene. Katapultnodene skal gjennom pilotprosjektene utvikle og tilgjengeliggjøre industrielle testfasiliteter og kompetanse i sin region, samt mobilisere bedrifter til katapultordningen.

Pilotprosjektene brukes til å høste erfaringer og teste hvordan en slik struktur kan innordnes i Norsk katapult på permanent basis. De har på kort tid vist lovende resultater som er i tråd med den ønskede effekten av «testfasiliteter i distriktene». I løpet av 2023 har katapultnodene gjennomført 103 forskjellige prosjekter og testet ut sitt tilbud på hele 132 bedrifter. 71 prosent av disse er kategorisert som små og mellomstore bedrifter (SMB).

Eksempler på katapultprosjekter fra Troms og Finnmark:

Testnor AS

Testnor er en one-stop-shop for testing av AV– og EV-teknologi i Norge. Selskapet legger til rette for testoperasjoner under virkelige forhold og hjelper til med å støtte og implementere tryggere, smartere og mer bærekraftig transport. Bedriften ønsker å samle og analysere data for å skape bedre innsikt i sanntid om vegforhold, vær, nestenulykker og bevegelser. Problemet er at data fra disse bilene er utilgjengelige og vanskelig å bruke. Derfor utvikler selskapet plattformen Cognify som henter data fra oppkoblede biler. Løsning skal ved hjelp av relevante referansekilder og analyse tilby validerte data. Gjennom katapultsenteret DigiCat fikk Testnor utviklet en løsning hvor man ved hjelp av relevante referansekilder og analyse kan tilby dette. I prosjektet er det utviklet en «proof of concept» (POC) som bidrar til avklaringer og legger premisser for videre investering i teknisk løsning. I prosjektet har man satt opp og testet de tekniske forutsetningene, fallgruvene og risikopunktene for deling av denne type data. Det er laget en POC plattform for deling av data fra oppkoblede biler, skapt innsikt i datakilder og muligheter for systematisering og innsikt i andre kilder.

Avju Solutions AS

Avju Solutions er et selskap som fokuserer på å utvikle løsninger som forbedrer effektiviteten i strømfordeling, reduserer vedlikeholdsbehov og sikrer pålitelig integrering av fornybar energi. Bedriften tilbyr analyser av nettdata for å optimalisere nett og forbruk. Selskapet ønsket å utvikle en modell som kunne simulere effekten og samfunnseffekten av ulike scenarier for utvikling av ny industri, boligområder og kraftnettinvesteringer. Modellen tar hensyn til faktorer som klimaendringer, befolkningsvekst, energieffektivisering og fornybar energi. I dette prosjektet har katapultsenteret DigiCat utviklet en modell av Bodø som viser hvordan digitale tvillinger kan integreres i strømnettet og hvordan de kan bruke nettdata til å optimalisere effekten av Avju Solutions AS sitt system. Det ble laget en digital tvilling av kraftnettet i Bodø som demonstrerer hvordan systemet fungerer og hvilke muligheter det gir for videreutvikling. Nettdata er en viktig ressurs for å planlegge fremtidens energisystem. Vi kan bruke nettdata til å lage et verktøy som hjelper nettselskap, kommuner og private med å ta gode beslutninger om energileveranse. Verktøyet vil på sikt kunne analysere hvordan ulike faktorer, som klimaendringer og økt forbruk, påvirker energibehovet og tilgjengeligheten. Det vil også kunne foreslå tiltak for å styre energiforbruket smartere og akselerere gjennomføringen av energikrevende prosjekter som etablering av nye industriområder og boligområder.

Eida Energy AS

Bedriften utvikler en kommersiell plattform for fleksible strømnett hvor strømkundene samarbeider om produksjon, lagring og konsum av strøm lokalt. Hvis vi lar husstander, industrier og offentlige instanser samarbeide i både produksjon, lagring og konsum vil bedriftens løsning kunne bidra til å tilgjengeliggjøre energi ut i markedet. Nettselskaper kan unngå kostbare investeringer i nettet. Bedrifter og private strømkunder vil dermed kunne betale en lavere nettleie. Ikke minst vil dette føre til et smartere, mer bærekraftig strømforbruk, og at en større andel av forbruket kommer fra fornybare energikilder. Gjennom katapultsenteret Sustainable Energy AS har bedriften fått gjennomført analyser av samspillet mellom energiproduksj

Eiendomsinvesteringer

Et Sivabygg er mye mer enn et bygg. I tillegg til gode industri- og næringslokaler, får bedriftene nettverk, partnere og kompetanse på kjøpet.

Siva investerer i industribygg, innovasjonssenter og testfasiliteter. Våre bygg er bærekraftige, gir merverdi for leietakerne og ringvirkninger utover selve bedriften. Investeringene er i tråd med politisk prioriterte satsinger og bidrar til å øke fremtidig verdiskaping i Norge. 

Siva Eiendom er en aktiv eier, har god forvaltning av eiendomsporteføljen og kan vise til god kundetilfredshet. I 2023 er Siva hel- eller deleier i følgende bygg/selskap: 

 • Siva Finnfjord Eiendom AS, Ferroveien 7, Finnsnes
 • Siva Kaldfjord Eiendom AS, Ropnesveien 71, Kvaløya
 • Siva Lenvik Eiendom As, Kårvikveien 310 B, Finnsnes
 • Forskningsparken i Tromsø AS, Byggetrinn 1 – 4, Sykehusvegen 21 – 23, Tromsø
 • Siva Skjervøy Eiendom AS, Sandøra Øst, Skjervøy
 • Astafjord Idustrier AS, Kystkulturvegen 1747, Gratangen

Siva er en av Norges største eiendomsforvaltere, med over 219.000 kvadratmeter. Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Vi bidrar til å utvikle næringsarealer for nye næringer, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital. Vi investerer i prosjekter ut fra en helhetsvurdering, basert på formålet om å utløse lønnsom næringsutvikling. Sivas eiendomsvirksomhet er organisert gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS, som er selvfinansierende. Det vil si at Siva ikke mottar regelmessige kapitalinnskudd fra eier, men forvalter den tilførte egenkapitalen. 

Investeringer i eiendom er en langsiktig forpliktelse, hvor vi som eier og forvalter til enhver tid må tilrettelegge for leietakers vekst og utvikling. En vesentlig del av Sivas eiendomsvirksomhet består av forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, tilpasset næringslivets behov. 

Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge

Vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere.

Klikk på kartet og se hvordan Siva er tilstede i andre fylker.