Skip to main content

11

Tilretteleggerrollen industriparker

Årsrapport 2023

En drivkraft for fremtidens grønne industriområder

Siva har i 2023 kartlagt tilgjengelig industriareal og aktuelle pilotprosjekter, og etablert samarbeid med relevante virkemiddelaktører, myndigheter og industrielle partnere. Det er også samlet innsikt fra nylig etablerte industriområder. Vi har i løpet av året bidratt til klargjøring av ett grønt industriområde, og er i ferd med å bearbeide flere områder for investering. 

Sivas tilretteleggende eierskap i industriområder bidrar til at Norge får etablert grønne industriområder og industriparker raskere, mer forutsigbart og til lavest mulig kostnad. Ved hjelp av risikoavlastende egenkapital i tidlig fase bidrar Siva til klargjøring av tomt, landing av kunder, og mobilisering av privat kapital for videreutvikling av industriparken. Siva som deleier forutsetter at området utvikles til industripark med felles infrastruktur.

Les mer om tilretteleggerrollen

Tilgang på store investeringsklare industriområder er en flaskehals i utviklingen av grønn industri i Norge. Lange ledetider på særlig egnede industriområder med tilstrekkelig areal og krafttilgang bidrar til at vi taper i konkurransen om nye store industrietableringer.

Klargjøring av grønne industritomter er et viktig bidrag for fremtidens industri, og Siva skal være en drivkraft i arbeidet. I 2023 startet vi arbeidet med å svare opp vår nye rolle som tilrettelegger av industriområder.

I løpet av året har vi jobbet med å kartlegge aktuelle industriområder og modne prioriterte investeringscase. Vi har sett spesielt på barrierer for etablering av grønn industri, og har jobbet med å utvikle samarbeidsmodeller med andre virkemidler og industrielle partnere.

Siva har samarbeidet spesielt med InvestIN for å kartlegge og prioritere industriparker. En samarbeidsmodell med Siva som utløsende medinvestor er lagt til grunn i dialog med aktuelle industrielle og finansielle partnere, for å klargjøre attraktive industriområder.

Siva har etablert god dialog med relevante myndigheter og interesseorganisasjoner, og prosjektarbeidet bruker innsikt fra kunnskapsgrunnlag for Nasjonal strategi for industriparker, DOGAs dialogverktøy for grønne industrietableringer og landsdekkende firepartssamarbeid om industrielle symbioser. På denne måten sikrer vi at satsingen blir koordinert på tvers av virkemidler og at alle krefter drar i samme retning.

Viktige hendelser

 • Februar: etablering av samarbeid med relevante partnere og virkemiddelaktører
 • Mars: erfaringsoverføring fra nylig etablerte industriområder
 • April: kartlegging av tilgjengelige industriarealer, i samarbeid med InvestIN
 • Mai: utarbeiding av kriterier og kravspesifikasjon for industriområder
 • Juni: identifisering av pilotprosjekter
 • August: bearbeiding av pilotprosjekt (investeringscase nummer 1) og styrebeslutning med hensikt om investering, i samarbeid med industriell partner
 • September: brofinansiering for utløsing av byggelån for klargjøring av industriområde
 • Oktober: tilført egenkapital på revidert statsbudsjett
 • November: bearbeiding av investeringscase nummer 2 med trolig investeringsbeslutning i 2024, i samarbeid med InvestIN og Eksfin
 • Desember: fra prosjekt til permanent satsing i Siva

Tabell 11.1

Verdikjede

Trykk på knappene i verdikjeden under for å lese mer.
 • 1,5 årsverk
 • 100 mill. kr lånt ut i 2023
 • Tilført egenkapital
 • Utvikling
 • Investering
 • Eierskap
 • Forvaltning
 • Nettverk
 • Partnerskap
 • Kompetanse
 • Industripark
 • Synergi
 • Sirkularitet
 • Konkurransekraft
 • Omstillingsevne
 • Verdiskaping
 • Levedyktige lokalsamfunn
 • Bærekraftig omstilling
 • Arbeidsplasser

Resultater og effekter

Uten klargjorte arealer med industriell infrastruktur, avstår industriaktørene å etablere seg. Uten forpliktelser fra industriaktørene har ikke industriparkene kapital til å klargjøre arealene. Ved at Siva går inn med risikokapital i denne fasen, løser Siva «høna-og-egget»-problematikken knyttet til disse etableringene.

 • kartlagt industriens behov og markedsituasjon i samarbeid med VMA   
 • etablert samarbeidsmodell for investering i industripark  
 • bidratt til å klargjøre tomt for grønn industri på Frier Vest  
 • innledet samarbeid om neste investering i industripark

Siva ser at det er et behov for å klargjøre grønne industriparker raskere, samlokalisere grønne verdikjeder, videreutvikle eksisterende industriområder, koble regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og virkemidler og mobilisere privat kapital, for å realisere internasjonalt konkurransedyktig grønn industri i Norge.  

Klargjøring av tomter og felles industri-infrastruktur krever betydelige investeringer før nye aktører ønsker å forplikte seg. Høy usikkerhet rundt framdrift, og hvor raskt en kan få på plass kunder, gjør det krevende å mobilisere tilstrekkelig privat kapital og holde i industripark-konseptet.

Marginene i nye grønne verdikjeder er betydelig lavere enn for olje- og gassrelatert virksomhet. Få/ingen kunder tør å forplikte seg før de har trygghet for at prosjektene blir realisert. Eksisterende kunder i modne industriparker kan heller ikke belastes for hele kostnaden ved omforming eller utvidelse. Her spiller Siva med partnere en viktig rolle i å avlaste risiko tidlig.

Nytte for bedriftene

Industriparker med utstrakt samhandling mellom industribedrifter er nøkkelen til redusert klima- og naturpåvirkning. De er også kraftsentre for norsk eksport. Siva ser at tilretteleggende eierskap sammen med kommuner og industrielle partnere, med felles mål om industrielle symbioser og utvikling til industripark, er nødvendig for å:

 • få utviklingen i gang
 • sikre at industrien samlokaliseres,
 • holde i industripark-konseptet over tid

Vårt samarbeid med InvestIN understøtter at de fleste nye industriprosjekter ønsker å ligge i nærheten av havn og annen industri, og at det er fornuftig å prioritere noen områder som er store nok til å kunne huse ulike industrier og samlokalisering av grønne verdikjeder. Fokus på sirkularitet og reduksjon av klimautslipp og naturinngrep har blitt forutsetninger for lønnsomhet. Å ha industriområder med muligheter for karbonfangst- og lagring, hydrogen, energigjenvinning og tilgang til damp er en viktig konkurransefaktor. Siva ser potensial i samarbeid med lokale industrielle partnere innen industripark-infrastruktur og fornybar energi, som kan være interessert i å eie industripark-infrastruktur på lenger sikt.


Sivas rolle som deleier av industriparker

Siva kan både bidra til å senke terskelen for etablering av industri og samlokalisering av grønne verdikjeder, og bidra til bedre koordinering og etablering av felles løsninger for industrielle symbioser.

Industriparker er et sentralt verktøy for industrivekst, og alle Sivas virkemidler kan tas i bruk i utviklingen av disse. Siva ønsker å bidra til industriutvikling ut over samlokalisering av industri. Det innebærer investering i felles industripark-infrastruktur, etablering av fellestjenester, samt kompetansedeling mellom bedriftene. Siva kan ta et koordineringsansvar, og prioritere innsatsen der det virkelig monner.

For at de offentlige virkemidlene og aktørene skal virke sammen på en god og effektiv måte, er det viktig med felles prioritering av områder og verdikjeder. Siva ser særlig potensial i omforming av eksisterende industriområder nær havn, og i prioritering av de grønne verdikjedene med tanke på samlokalisering og lokal tildeling, produksjon og deling av kraft.

Figur 11.1

Sivas strategi for realisering av industriområder med samlokalisering av grønn industri, utvikling til industripark og gjenbruk av investert kapital.

Bærekraft

Sivas medeierskap i industriparker bidrar til raskere klargjøring av grønne industriområder, og tilrettelegging for samlokalisering av grønne verdikjeder. Når Siva trer inn, forutsettes det at det legges til rette for sirkulære løsninger gjennom utvikling og investering i industri-infrastruktur, fellesløsninger og industrielt tjenestetilbud.

Samlokalisering av grønn industri, samt omforming av eksisterende industriområder, utløser synergier, gir effektiv ressurs- og arealbruk og bidrar til å redusere påvirkningen på naturen. Vi ser derfor på industriparker som en viktig motor for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon.


Ressursbruk

Sivas ressursbruk knyttet til industriområder fordeler seg på to aktiviteter: Tilretteleggerrollen og Frier Vest.

Arbeidet har vært organisert i en prosjektgruppe på tvers av organisasjonen, med oppstart i februar, og har omfattet omtrent 1,5 årsverk. Prosjektdirektør for arbeidet startet i Siva sommeren 2023.