Skip to main content

12

Styring og kontroll i virksomheten

Årsrapport 2023

Styring og kontroll i virksomheten

Siva forvalter offentlige midler på vegne av hele det norske samfunnet. Forvaltningen skal skje i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, og bidra til mest mulig verdiskaping per krone. Dette krever profesjonell styring og kontroll.

Målstyring

Hovedmålet for Siva er å tilrettelegge for bærekraftig vekst og utvikling i industri og næringsliv i hele landet. For å styrke vår måloppnåelse er alle ansatte involvert i systematisk arbeid med organisasjonskultur, basert på Sivas verdier – engasjert, profesjonell og åpen. Siva følger eiers mål- og resultatstyringssystem (MRS) og rapporterer tertialvis på oppnåelse og eventuelle avvik. I tillegg rapporterer vi årlig til eier og oppdragsgivende departement. Detaljert måloppnåelse i 2023 er kommentert i de ulike kapitlene i årsrapporten. 


Internkontroll og risikostyring

Risikostyring

God risikostyring og en velfungerende internkontroll er viktige forutsetninger for Siva sin måloppnåelse. Selskapet jobber aktivt med å identifisere, vurdere, og proaktivt håndtere et vidt spekter av risikoer: fra finansielle og operative, til strategiske og compliance-relaterte. Vår tilnærming er integrert og forankret i daglig drift og strategisk beslutningstaking, med sterk vekt på internkontrollsystemer som sikrer effektivitet, pålitelighet i finansiell rapportering, samt etterlevelse av relevante lover og forskrifter. Siva rapporterer årlig på risiko til styret og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).


Internkontroll

En naturlig del av driften til Siva er koordinerte risiko- og kontrollaktiviteter. De mest sentrale risikoområdene følges løpende gjennom året, samt i en årlig gjennomgang av ledelsen. Sivas internkontroll er tilpasset selskapets virksomhet, og er integrert i virksomhetsstyringen. Det er laget en langsiktig plan fram mot 2030 som skal sikre kontinuitet i arbeidet de kommende årene. I tillegg er selskapets internkontroll gjenstand for vurdering i revisors kontrollhandlinger og evaluering av selskapet. Siva følger løpende opp virksomhetens risiko for brudd på lover og forskrifter. Siva jobber for at interne policyer, retningslinjer og rutiner til enhver tid er oppdatert og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


IT og støttesystemer

Siva jobber kontuinuerlig for å benytte IT-systemer og verktøy som bidrar til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bærekraftig og effektiv måte. Vi har hatt fokus på å forbedre sikkerheten på interne applikasjoner, automatisering av manuelle prosesser, samt utvikling av nye rapporteringsløsninger som skal sikre bedre oppfølging av effektiv drift. For første gang er det tatt i bruk et rapporteringsverktøy som ved hjelp av regnskapsdata beregner CO2-utslippene til hele konsernet. Det har også vært jobbet med automatisk rapportering av ansattes CO2-utslipp knyttet til flyreiser.

HR og HMS

Per 31. desember 2023 var det 56 ansatte i Siva, fordelt på 54,2 årsverk. Alle som ansettes i Siva tilbys 100 prosent stilling. De som går i redusert stilling gjør dette av eget ønske, eller har helserelaterte plager.   

Åtte ansatte sa opp sin stilling i 2023. Det utgjør en turnover på elleve prosent, som er en nedgang sammenlignet med 2023. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle skader eller personskader i 2023. 

Sykefraværet i 2023 var 4,7 prosent, en liten nedgang sammenlignet med sykefraværstall for 2022. 

Sivas øverste ledergruppe bestod ved årsskiftet av fire menn og tre kvinner. Styret i Siva er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv, og består av fire kvinner og fire menn.   

Siva monitorerer medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljøet i sine årlige arbeidsmiljøundersøkelser i regi av Great Place To Work Institute (Trust Index-undersøkelsen).  I 2023 var det 54 ansatte som deltok i arbeidsmiljøundersøkelsen, en svargrad på 87 prosent. Siva hadde en høyere score totalt sett og innenfor “alt tatt i betraktning” for arbeidsmiljøet i 2023 sammenlignet med 2022. Overordnet er resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen meget godt. Siva har signifikant bedre resultat sammenlignet med nasjonal tillitsindex. Resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen er tilgjengeliggjort for alle medarbeidere. Alle avdelinger har gått gjennom resultatene og satt fokus på forbedrings- og bevaringsområder.  

Siva SF har etablert et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som møtes minimum fire ganger per år. For 2023 har det vært arbeidstakersiden som har ledet AMU.  

Siva er opptatt av at alle ansatte skal få muligheten til å utvikle seg og vokse i sine roller. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling i organisasjonen både på individ- og organisasjonsnivå. Det legges opp til at alle ansatte har lik mulighet til kompetanseutvikling, uavhengig av kjønn, alder eller hvilken rolle du har i organisasjonen. Kompetanse- og medarbeiderutvikling skjer gjennom nye oppgaver og fellesundervisning. Alle medarbeidere får tilbud om minimum en utviklingssamtale i året.

Siva har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Vi har i dag lik fordeling i alle roller mellom kvinner og menn. Vi har høy bevissthet rundt mangfold og inkludering i vårt arbeid, og dette er forankret i ledergruppen. Vi har likestilling, inkludering og mangfold som tema i våre AMU-møter. Vi måler opplevelsen på diskriminering og likestilling i medarbeiderundersøkelsen, og har det med som eget punkt i vernerunden. Vi er i våre stillingsutlysninger bevisst på at teksten ikke skal virke ekskluderende på kjønn, alder eller etnisitet.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering. I Siva har vi særlig fokus på følgende områder i arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering;

  • rekruttering
  • forfremmelse og utviklingsmuligheter
  • tilrettelegging for mangfold og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv
  • lønn og arbeidsforhold
  • arbeidsmiljø

Siva har etiske retningslinjer og verdier som uttrykker selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Brudd på retningslinjene kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Alle ansatte har varslingsplikt om kritikkverdige forhold, og Siva har rutiner for ansatte som ønsker å varsle. I utgangspunktet skal det varsles internt i linjen, men det kan også varsles via tillitsvalgte og/eller vernetjenesten. I 2023 var det ingen varslingssaker i Siva.

Siva tar aktivt samfunnsansvar i hele leverandørkjeden ved at selskapet i anskaffelsesprosesser vurderer både sosiale og miljømessige standarder, i tillegg til andre faktorer ved valg av leverandører. Vi stiller krav til bærekraft i alle våre anskaffelser.

Siva har for 2023 gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Sivas redegjørelse for aktsomhetsvurderingene er tatt med som vedlegg til årsrapporten.