Skip to main content

4

Styrets beretning for 2023

Årsrapport 2023

Illustrasjon: KLP Eiendom Trondheim

En tydeligere og enda mer effektiv virksomhet

I september 2023 la regjeringen frem Veikart 2.0 til Grønt industriløft. I forbindelse med fremleggelsen uttalte statsministeren at norsk industri står foran den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Siva – Selskapet for industrivekst, har et samfunnsoppdrag som er helt sentralt i denne omstillingen, og direkte knyttet til å støtte industrien i sin omstilling og utvikling.

I snart seks tiår har Siva vært en viktig aktør i etableringen og utviklingen av industri i hele landet, i nært samarbeid med private industriaktører. For å løse dagens og fremtidens utfordringer, i et verdensbilde preget av klimaendring, krig, energikrise og inflasjon, er denne typen godt, tillitsfullt og forutsigbart samarbeid mellom staten og private viktigere enn noensinne.  

Dette utfordrer også virkemiddelapparatets evne til å bidra til effektiv og rask omstilling. I 2023 har Siva derfor jobbet med å gjøre sine virkemidler tydeligere og mer tilgjengelig. Samtidig har selskapet fortsatt arbeidet med å bli enda mer effektiv. Ved å tilpasse og optimalisere organisasjon, prosesser og strukturer, vil Siva enda bedre oppfylle sitt oppdrag og være en pålitelig ressurs og samarbeidspartner for industrien og næringslivet. 

Siva har oppnådd betydelige milepæler gjennom selskapets ulike virkemidler. For eiendomsverktøyet inkluderer dette blant annet å legge ned grunnsteinen for et nytt verftsbygg på Skjervøy med MOEN-gruppen, en avtale om fremtidige aksjekjøp med VGM Follum AS, og nedleggelse av grunnsteinen for den fjerde og siste utvidelsen av Siva Innovasjonssenter Tromsø. Sistnevnte blir verdens nordligste bygg med sertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding. I løpet av året fikk Siva også tildelt 1,1 milliard kroner i ekstra midler til eiendomsinvesteringer. Dette vil sette oss i stand til å løfte flere og større prosjekter, og stimulere til grønn industrivekst i Norge.  

På industriområdet ble det i 2023 inngått kontrakt med åtte nye katapultnoder (pilotprosjekter), hvor formålet er å øke tilgangen på testfasiliteter og industrikompetanse i distriktene. I 2024 skal det etableres en permanent struktur, med mål om 5-10 noder. Et høydepunkt for Siva var også at ESA avsluttet den formelle undersøkelse av katapultordningen, og konkluderte med at investeringsstøtten er gitt i tråd med statsstøtteregelverket. Klargjøring av industriområder er en ny og viktig rolle for Siva, hvor flere milepæler ble nådd, og hvor vi i løpet av året gikk fra prosjekt til permanent satsing.

I snart seks tiår har Siva vært en viktig aktør i etableringen og utviklingen av industri i hele landet, i nært samarbeid med private industriaktører.

Inngangen til året markerte starten for de nye, tiårige programmene som er utviklet og besluttet i nært samarbeid med fylkeskommunene. Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram har vist seg som effektive virkemidler. De nye programmene bygger på et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra programmene som de siste årene har levert rekordresultater.  

Siva er en sentral pådriver for bærekraft i norsk industri. Vi erkjenner at dagens og fremtidens utfordringer krever innovative løsninger som ikke bare er økonomisk lønnsomme, men også tar hensyn til miljøet og samfunnet som helhet. Gjennom våre partnerskap og investeringer prioriterer vi prosjekter og initiativer som fremmer bærekraftig utvikling.  

I sum er dette avgjørende for at Siva på best mulig måte kan bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, gjennom å akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriell produksjon.  

Årsrapporten dokumenterer at Siva leverer godt på sitt oppdrag. Det skal vi fortsette med i 2024 der vi har en målsetting om å effektivisere og forsterke våre verktøy som skal stimulere til industriutvikling og omstilling. Det er viktig for Siva, og det er viktig for nasjonen Norge.  

Oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet for 2024 og ulike bestillinger gjennom året, gir retningen for Sivas videre arbeid. Styret mener Siva er godt posisjonert for å bidra til å realisere regjeringens og fylkeskommunenes næringspolitikk og de målsettingene som er satt.  

Sivakonsernet består av morselskapet Siva SF og 26 datterselskaper i Siva Eiendom Holding. I tillegg er det eierskap i 86 innovasjons-, eiendoms- eller investeringsselskaper, hvorav 32 selskaper med eierandel under 20 prosent. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Styret og daglig leder er dekket gjennom styreansvarsforsikringen til morselskapet Siva SF. Ordningen har et øvre dekningstak på 100 millioner kroner. 

Bilde av fem stående personer, med to personer som sitter foran

Styret 2023

Sivas styre fra venstre: Kjersti Veum (ansattevalgt styremedlem), Arve Ulriksen, Kjell Roland (styreleder), Maja Adriaensen, Anne-Hilde Bråtebæk, Tine Rørvik (nestleder) og Heine Østby. Are Tomasgard var ikke til stede.

Foto: Siva/Åge Hojem

Måloppnåelse

Selskapets målstruktur er angitt i Meld. St. 22 (2011-12) – Verktøy for vekst, med hovedmål:

Siva skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. Siva har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraft i distriktene.

Siva har hovedkontor i Trondheim, og er med sine 56 årsverk en liten og effektiv virksomhet med aktivitet i hele landet. Sammen med dyktige partnere, og gjennom aktiv utvikling av «Sivastrukturen», bidrar vi til at om lag 10 000 bedrifter får tilgang til kompetanse, nettverk og fasiliteter, og raskere realiserer sine forretningsambisjoner. Omstilling, innovasjon og effektive virkemidler er nødvendig for å stimulere til verdiskaping i hele landet.


Prioriteringer i 2023

Styret mener Siva har jobbet fokusert og levert godt på prioriteringene i oppdragsbrevet for 2023.

Effektiv drift, målrettet innsats og riktig kompetanse

Siva har konsolidert stab og støttefunksjonene fra fire til to avdelinger. Samtidig er organisasjonen styrket faglig, blant annet med konsernadvokat, med mål om mindre og mere rettet bruk av konsulenttjenester. Det er igangsatt et internt prosjekt – “Effekten av Siva” for bedre målstyring.

Det er gjennomført en omfattende strategiprosess for å tydeliggjøre Siva som – Selskapet for industrivekst – og rette innsatsen enda mere effektivt mot regjeringens mål om 55 prosent kutt i klimagassutslipp og økt eksport fra fastlandet med 50 prosent. Ny organisering er lagt på plass. Dette legger til rette for bedre ressursutnyttelse på tvers, og sterkere samspill mellom Sivas virkemidler for å forsterke effekten for kunden. Sivas klimarapportering er utviklet videre i 2023, og presenteres i årsrapporten.


Grønn omstilling

Siva har etablert prosesser og kriterier som sikrer at prosjekt som bidrar til grønn omstilling og økt industriell produksjon og eksport prioriteres. Det største prosjektet i 2023 har vært bygging av industribygget Siva Morrow Eyde Energipark for batteriprodusenten Morrow. Bygget vil ferdigstilles og produksjon planlegges igangsatt 3. kvartal 2024.


Regjeringens eksportmål

Siva prioriterer eiendomsinvesteringer og katapultprosjekter som er industrielle og har potensial til ny, mere effektiv eller økt produksjon. Investeringer i «single purpose bygg» medfører større risiko enn flerbruksbygg, og vi registrer at prosjektene blir større. Det stiller krav til høy kvalitet i investeringsvurderinger og beslutninger, og god porteføljestyring. Siva har gode prosesser og god industriell innsikt som det jobbes aktivt med å utnytte både i forbindelse med investeringer og forvaltning.

Størrelsen på eiendomsprosjektene og utvidelsen av mandatet til også å omfatte industritomter og parker, krever en sterkere balanse for å håndtere risikoen.  


Eiendomsvirksomheten

I 2023 har Siva videreført arbeidet med å frigjøre eiendomskapital der hvor virkemiddelet har realisert sitt potensial og «oppdraget er utført». Salg av industrilokalet på Drag i Nordland til leietaker The Quartz Corporation er et godt eksempel på effekten av Siva sine eiendomsinvesteringer. Siva arbeider aktivt for at våre eiendommer skal være bærekraftig og attraktive, og har i 2023 blant annet jobbet med energikartlegging og implementering av tiltak for å redusere energiforbruket. Siva har, som en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, implementert samtlige av strakstiltakene 1-10 for mer klima- og miljøvennlig bygging og drift, og videre forpliktet seg til strakstiltakene 11-20.


Tilrettelegger av industritomter

Siva har i 2023 utviklet rollen og i samarbeid med Invest in Norway (IN) kartlagt og prioritert tomter og industriparker under utvikling. Et viktig arbeid i 2023 har vært å fastsette kriterier for prioritering, avklare barrierer og etablere samarbeid og partnerskap med private aktører. Det har vært jobbet konkret med mulige investeringer i Frier Vest og Haugalandet Næringspark. Ved utgangen av 2023 er Siva sammen med en energiaktør i prosess med Frier Vest hvor det arbeides med et potensielt medeierskap.  


Katapultordningen og testfasiliteter i distriktene

ESA har funnet at investeringsstøtte gitt i katapultordningen har vært håndtert i henhold til gruppeunntaket i statsstøtteregelverket, og har avsluttet den formelle undersøkelsen av ordningen. Norsk katapult vurderes å være effektiv, og viser til gode resultater. Det er stor vilje blant industripartneren til videre utvikling av eksisterende testsenter, og avklaringen av ESA undersøkelsen legger til rette for det. Siva har i 2023 gjennomført forsøksordningen med testfasiliteter i distriktene (noder) og evaluert effekten av disse. Resultatene er gode, og det legges opp til utlysing av testfasiliteter i distriktene i 2024.


Grønn plattform

Siva har bidratt i videreføringen av Grønn plattform i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Det er økning i antall søknader fra tidligere, og nesten 75 prosent av bedriftene som deltar er SMB (små og mellomstore bedrifter). Det er en stor økning fra tidligere, og viser at mobilisering gjennom innovasjonsstrukturen fungerer. Alle katapultsentrene deltar i søknader, og samlet er de representert i 33 av de 52 søknadene. 

 • Utvikling av samarbeidsmodell (VMA 2.0, virkemiddelapparatet)
 • Siva bidrar aktiv inn i VMA 2.0-arbeidet med dedikert representant i prosjektgruppen.   

Resultat

Årsregnskapet for 2023 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet for morselskapet er på 31,1 millioner kroner mot 11,7 millioner kroner fra året før. Endringen skyldes hovedsakelig mottatt utbytte og andre finansposter. Konsernet har et negativt årsresultat på 60,9 millioner kroner mot negativt 267 millioner kroner året før. I 2022 ble det tatt større nedskrivninger i eierpostene knyttet til GC Rieber Eiendom AS, samt inngått en ny kreditoravtale mellom datterselskapet Sivafjorden Eiendom AS og Norsun AS. I 2023 skyldes i hovedsak det negative resultatet nedskrivningen av eiendomsverdien i Siva Bømlo Eiendom AS.

Inntektsført tilskudd i selskap og konsernregnskapet er 483 millioner kroner, mot 450 millioner kroner året før. Forvaltning av Inkubasjonsprogrammet, Næringshageprogrammet og Norsk katapult har et resultat som går i balanse, hvilket sikres gjennom at samlede kostnader finansieres med tilskudd.

Konsernet har i 2023 hatt en økning i leieinntekter på 16 prosent sammenlignet med fjoråret. Økningen henger sammen med høyere utleiegrad på enkelte eiendommer, samt justering av leiekontrakter med renteavhengig leieelement. Det er kostnadsført 19,7 millioner kroner i renter og provisjoner på statskasselånet som dekkes av mottatt konsernbidrag fra Siva Eiendom Holding AS.

Siva har deltatt i emisjoner i innovasjonsselskaper på 3 millioner kroner i 2023. Det er ikke kostnadsført eller aktivert forsknings- og utviklingsaktivitet i årets regnskap. Det har ikke oppstått forhold etter regnskapsårets slutt som har vesentlig betydning for regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på 27,8 millioner kroner, mens resultat før skattekostnad var minus 55,9 millioner kroner. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger, og nedskrivning av aksjer og lån.

Konsernets likviditetsbeholdning var 1,527 milliarder kroner per 31.12.2023. 


Finansiell risiko

Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd, og omfanget av aktivitetene styres av bevilgningene over statsbudsjettet. Det vurderes at denne aktiviteten ikke medfører finansiell risiko. 

Finansiering av egenkapitalinnskudd i Siva Eiendom Holding AS er delvis gjort gjennom statskasselån til Siva SF. Lånet er på 700 millioner kroner, tilsvarende 24 prosent av egenkapitalen til eiendomsvirksomheten, og den finansielle risikoen er knyttet til rente- og provisjonskostnader.  

Eiendomsvirksomheten er eksponert for markedsrisiko gjennom gjeldssiden i balansen, der endringer i rentenivå vil påvirke konsernets kontantstrøm. Eiendomsvirksomheten er også eksponert for kredittrisiko i utleiemarkedet. Selskapet skal gjennom sitt mandat påta seg en risiko ved å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter der det ikke er tilstrekkelig tilgjengelig privat kapital, men det er forventet at bedriftsøkonomisk lønnsomhet møter Sivas avkastningskrav.  

Statsforetaket vil ha høyere risiko enn andre eiendomsinvestorer ved å investere i prosjekter som ikke fortrenger private aktører inntil markedssvikten er reparert. Dette gjør at konsernet er ekstra eksponert med tanke på leietakere som går konkurs eller har økonomiske problemer. Bygg som er tilpasset en bestemt leietaker i desentrale strøk vil ha en lavere annenhåndsverdi enn i sentrale strøk, og det kan ta lengre tid å finne nye leietakere. Sivas evne til å ta risiko er muliggjort ved at eiendomsporteføljen er balansert mellom investeringer i industribygg og innovasjonssenter, og samtidig diversifisert på bransjer og geografi. Større investeringer på industriområde blant annet gjennom investeringer i Industritomter og parker, større prosjekt og investeringene i flere enbruks-industribygg vil øke risikoen i porteføljen. Dette kompenseres delvis ved at Siva besitter kompetanse på bransjer og lokale markeder som gjør at vi bedre kan vurdere lønnsomheten i investeringene enn mindre spesialiserte investorer.   

Eiendomsvirksomheten er basert på utleie til et stort antall leietakere innen mange ulike bransjer over hele landet. Leiemarkedet påvirkes av makroøkonomiske endringer som endring i BNP, konsumprisindeks og sysselsetting. Ledighet i porteføljen og leieendringer ved reforhandling av eksisterende kontrakter påvirker løpende kontantstrøm og kan dermed medføre likviditetsrisiko. Konsernets likviditetssituasjon vurderes å være god. Refinansieringsrisikoen knyttet til konsernets finansiering vurderes å være lav. 

Konsernet har etablert et finansielt rammeverk. For industribygg er deler av renterisikoen, i dagens portefølje, overført til leietaker gjennom leiekontrakten. Den øvrige renterisikoen som faller på utleier reduseres ved aktiv bruk av rentesikringsinstrumenter. Refinansieringsrisiko knyttet til konsernets finansiering reduseres ved å inngå langsiktige låneavtaler og spre låneforfall.

Konsernets likviditet plasseres i norske banker. Overskuddslikviditet ut over behov knyttet til løpende drift og planlagte investeringer kan plasseres i norske rentefond med risikoprofil «Investment grade» eller bedre.


HR og HMS

Sykefraværet i 2023 var 4,7 prosent, en liten nedgang sammenlignet med sykefraværstall for 2022. 

I 2023 var det en turnover på 11 prosent, en nedgang sammenlignet med 2022. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle skader eller personskader i 2023. 

Siva følger opp og måler medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljøet i sine årlige arbeidsmiljøundersøkelser i regi av Great Place To Work Institute (Trust Index-undersøkelsen).  I 2023 var det 54 ansatte som deltok i arbeidsmiljøundersøkelsen, en svargrad på 87 prosent. Overordnet er resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen meget godt og viser en fremgang sammenlignet med 2022. Siva har signifikant bedre resultat sammenlignet med nasjonal tillitsindeks. Resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen er tilgjengeliggjort for alle medarbeidere. Alle avdelinger har gjennomført avdelingsvise gjennomganger av resultatene, og satt fokus på forbedringsområder og bevaringsområder.  

Siva SF har etablert et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som møtes minimum fire ganger pr. år. For 2023 har det vært arbeidstakersiden som har ledet AMU.  

Siva er opptatt av at alle ansatte skal få muligheten til å utvikle seg og vokse i sine roller. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling i organisasjonen både på individ- og organisasjonsnivå.  Kompetanse- og medarbeiderutvikling skjer gjennom nye oppgaver og fellesundervisning. Alle medarbeidere får tilbud om minimum en utviklingssamtale i året. 


Redegjørelse om likestilling og diskriminering

I 2023 var det sysselsatt 54,2 årsverk i morselskapet, og totalt 61 i konsernet. Det er ingen ansatte i Siva som har ufrivillig deltid. Alle ansatte i Siva tilbys 100% stilling, og det er kun ved frivillighet og/eller helsemessige årsaker til at ansatte har redusert stilling.

26 av de ansatte er kvinner og 30 menn. Sivas ledergruppe bestod ved årsskifte av fire menn og tre kvinner. Styret i Siva er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv, og består av fire kvinner og fire menn.

Siva har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Det legges opp til at alle ansatte har lik mulighet til kompetanseutvikling, uavhengig av kjønn, alder eller hvilken rolle du har i organisasjonen. Vi har i dag lik fordeling i alle roller mellom kvinner og menn. Vi har høy bevissthet rundt mangfold og inkludering i vårt arbeid, og dette er forankret i ledergruppen. Vi er i våre stillingsutlysninger bevisst på at teksten ikke skal virke ekskluderende på kjønn, alder eller etnisitet.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering. I Siva har man særlig fokus på følgende områder i arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering;

 • rekruttering
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging for mangfold og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv
 • lønn og arbeidsforhold
 • arbeidsmiljø

I forbindelse med det årlige lønnsoppgjøret sammenlignes lønnsnivå mellom de ulike stillingskategoriene og kjønn for å sikre at det ikke er lønnsforskjeller basert på kjønn i en egen rapport. Lønnsrapport basert på kjønn og stillingskategori gjennomføres medio april 2024.

Ytre miljø

Siva har utarbeidet klimaregnskap for 2023. Det skilles mellom direkte utslipp (scope 1), indirekte utslipp fra innkjøpt energi (scope 2) og indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester, herunder reisevirksomhet (scope 3). For å få en mest mulig komplett oversikt er klimaregnskapet basert på regnskapsdata. Det betyr at det beregnes klimagassutslipp for alle transaksjoner gjennom hele året. Beregningene er i henhold til GreenHouse Gas-protokollen.

Klimagassutslippene utgjorde i 2023 totalt 12 979 tonn CO2-ekvivalenter for Siva SF og Siva Eiendom Holding AS. Tallene inkluderer utslipp hos innovasjonsselskapene som inngår i Sivastrukturen ved at tilskuddsmidler og investeringer er transaksjoner som inkluderes i beregningene.

Majoriteten av klimagassutslippene som er direkte koblet til driften av Siva SF er knyttet til flyreiser. Disse utslippene er redusert med 21 prosent sammenlignet med 2022. Oppfølging av innovasjonsselskapene, katapultene og eiendomsselskapene er virksomhetskritisk aktivitet for Siva. Redusert reiseaktivitet er oppnådd uten at Sivas måloppnåelse er svekket. Tiltakene har vært bedre planlegging av reiseaktiviteten, fysiske reiser har blitt erstattet med digitale møter og en del flyreiser er erstattet med togreiser. Det er videre gjennomført et pilotprosjekt for mer eksakt kartlegging av klimagassutslippene fra selskapene i Sivastrukturen. I prosjektet er det kartlagt utslipp for over 50 selskap. Erfaringene fra prosjektet vil benyttes i det videre arbeidet med å kartlegge og motivere for redusert klimafotavtrykk for Sivastrukturen over tid.


Samfunnsansvar

Siva har etiske retningslinjer og verdier som uttrykker selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Brudd på retningslinjene kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Alle ansatte har varslingsplikt om kritikkverdige forhold, og Siva har rutiner for ansatte som ønsker å varsle. I utgangspunktet skal det varsles internt i linjen, men det kan også varsles via tillitsvalgte og/eller vernetjenesten. I 2023 var det ingen varslingssaker i Siva.

Siva tar aktivt samfunnsansvar i hele leverandørkjeden ved at selskapet i anskaffelsesprosesser vurderer både sosiale og miljømessige standarder, i tillegg til andre faktorer ved valg av leverandører. Vi stiller krav til bærekraft i alle våre anskaffelser. Siva har etablert rutiner for aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven, og rapportering og innsynsrett er ivaretatt via hjemmesidene på siva.no. 


Fremtidsutsikter

Sivas rolle som pådriver for bærekraftig industriell utvikling er kraftig styrket i 2023, gjennom den nye rollen som tilrettelegger for industriområder og en kraftig styrking av vår evne til å løfte nye industriprosjekter med 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital. Ved inngangen til 2024 ble Siva i tillegg utfordret på å utrede en mulig finansieringsordning for produksjonsutstyr i industrien, med utgangspunkt i budsjettforliket mellom regjeringen og SV.

En etterlengtet avklaring av rammebetingelsene for katapultordningen, sammen med økt økonomisk handlingsrom og tydelig posisjon som selskapet for industrivekst, danner et godt utgangspunkt for å være en attraktiv partner for bærekraftig industrietablering og omstilling.

Tempoet i omstillingen av norsk industri må opp skal vi nå nasjonale ambisjoner og internasjonalforpliktelser. Resultatene fra 2023 viser at Siva sammen med hele Sivastrukturen gjør en forskjell. Nye oppdrag og utvidet handlingsrom framover forsterker dette.

Siva, selskapet for industrivekst – fra idé til industri, oftere og raskere.

Trondheim, 29.02.2024

Styret/ledelsen for Siva – Selskapet for industrivekst SF

 • Kjell Roland, styrets leder
 • Kjersti Veum, styremedlem
 • Heine Østby, styremedlem
 • Arve Ulriksen, styremedlem
 • Tine Rørvik, styremedlem
 • Maja Adriaensen, styremedlem
 • Are Tomasgard, styremedlem
 • Anne-Hilde Bråtebæk, styremedlem
 • Jan Morten Ertsaas, adm. dir.