Skip to main content

9

Dypdykk: Norsk katapult

Årsrapport 2023

Raskere fra idé til marked

Dypdykk

Mål og resultatstyring

Ordningens MRS måles på tre hovedindikatorer med ti tilhørende underindikatorer. Disse kan også forstås som styringsindikatorer for ordningen. Måloppnåelsen for 2023 vurderes som god.

Figur 9.4: Ordningen mål og resultatstyring.


Kapasitetsbygging (innsatsaddisjonalitet)

Figur 9.5: Oversikt over hovedindikatorer for å måle kapasitetsbygging / innsatsaddisjonalitet.

Med kapasitetsbygging menes utstyr og teknologi som tilgjengeliggjøres, og kompetanse som ytes for å gjennomføre prosjekter. Kapasitetsbygging er fordelt på to hovedindikatorer:

  • H1. Infrastruktur
  • H2. Kompetanse

H1 Infrastruktur

Katapultsentrene har gjennom ordningen tilgjengeliggjort utstyr og teknologi til en samlet estimert verdi på over 2 milliarder kroner (fotnote). Dette utgjør omtrent ti ganger mer enn investeringer gjort med offentlig støtte fra Siva.

Investeringsstøtten til utstyr og teknologi er kun en andel av den økonomiske bistanden katapultsentrene har mottatt fra Siva. Samlet for perioden 2018 til og med 2023 har Siva bevilget en sum på om lag 515 millioner kroner til sentrene. Beløpet som bevilges hvert år har variert, som illustrert i figur 9.6. Noe av bakgrunnen for at tildelingsnivået i 2018 var lavere enn de andre årene, er at det på det tidspunktet kun var to katapultsentre, som begge var i startfasen.

Figur 9.6: Til venstre: Totale tildelinger til de fem katapultsentrene samlet per år. Til høyre: Totale tildelinger til hvert katapultsenter samlet for perioden 2018 til 2023.

Utover variasjon i Sivas samlede tildelinger mellom år, varierer også tildelingene til hvert senter. Fordelingen vises i figuren over til høyre. Forskjell i nivå på tildelt støtte har blant annet bakgrunn i ulik kapitalintensivitet på investeringene. Som det fremkommer av figuren, skiller DigiCat seg noe fra de andre katapultsentrene i totale tildelinger over perioden. Som presisert i tidligere årsrapporter er bakgrunnen for dette trolig sammensatt. Primært handler det imidlertid om at de ikke har hatt behov for å gjøre like kostbare investeringer som andre sentre, ettersom eksempelvis digital infrastruktur som programvare er billigere enn fysisk infrastruktur som for eksempel en smelteovn eller en kabel.

Katapultsentrene har søkt om støtte fra Siva gjennom ulike utlysninger:

  • Kompetanse- og tjenesteutvikling. Dette er midler som skal brukes til prosjekter og aktiviteter i utvikling av senterets tjenestetilbud.
  • Etableringsstøtte. Dette er midler som skal bidra til oppbygging av bærekraftig driftsmodell i sentrene. Midlene skal brukes til utvikling av operasjonelle rutiner og prosedyrer, gjennomføring av informasjons- og mobiliseringsarbeid, utvikling av partnerskap og nettverk nasjonalt og internasjonalt (fotnote).
  • Investeringsstøtte. Dette er midler som skal brukes til anskaffelse av nytt utstyr og/eller oppgradering av eksisterende utstyr samt nødvendige tilpasninger i tilknytning til dette, inkludert lokaler. Grunnet ESA-saken har katapultsentrene ikke mottatt investeringsstøtte for 2022 og 2023.
  • Prosjektstøtte (FoU-prosjekt). I påvente av avklaringer fra ESA rundt artikkel 27 har Siva lyst ut og tildelt midler under artikkel 25; støtte til Forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Aktivitetsbasert støtte. Ny finansieringsstruktur som gjelder fra 2023. Formålet er å dekke opp for aktiviteter katapultsentrene ikke har mulighet til eller vanskeligheter for å få inntjening på.

Figur 9.7: Fordeling av totale tildelinger i periode 2018 til 2023 til katapultsentrene på utlysning.

Over hele perioden fra 2018 til 2023 har bevilgningene til katapultsentrene i hovedsak vært investeringsstøtte. Som illustrert i figuren under har 59 prosent, altså rett i overkant av 300 millioner kroner, blitt tildelt katapultsentrene for å investere i nytt utstyr eller i oppgradering av eksisterende utstyr. I 2022 og 2023 er det istedenfor gitt tildelinger til FoU-prosjekter på til sammen 114 millioner kroner. Dette utgjør 22 prosent av de totale tildelingene gitt i perioden. Katapultsentrene har også i 2023 fått tildelt aktivitetsbasert støtte. Disse bevilgningene utgjør fem prosent av de totale tildelingene over perioden. Tildelinger til kompetanse- og tjenesteutvikling samt etablererstøtte sto for henholdsvis ni og fire prosent av de totale tildelingene i perioden.

I figuren under presenterer vi hvor mye midler hvert katapultsenter har mottatt per år innen de ulike kategoriene. Investeringsstøtten utgjorde brorparten av bevilgningene til og med 2021. I 2022 og 2023 er det prosjektstøtte som katapultsentrene i hovedsak har mottatt, samt til dels aktivitetsbasert støtte. Tilskudd gitt i forbindelse med etablering samt kompetanse- og tjenesteutvikling har vært jevnt på om lag to millioner kroner per år per senter. Denne typen støtte har ikke vært bevilget til sentrene i 2023. 

Figur 9.8: Oversikt over tildelinger gitt til hvert katapultsenter per år og per kategori.

Katapultsentrenes kjernepartnere bistår med egeninnsats i forbindelse med saminvesteringer i infrastruktur. Egeninnsats (in-kind) inkluderer både kontantbidrag til investeringer, egeninnsats i form av timer og verdi på eksisterende utstyr som tilgjengeliggjøres. For ordningen totalt er verdien av egeninnsatsen knyttet til saminvesteringer estimert til 358 millioner kroner. Det er stor variasjon mellom katapultsentrene. Ocean Innovation og Sustainable Energy har høyest verdi av egeninnsats, mens DigiCat har lavest. For Sustainable Energy domineres dette av utstyrsverdi, mens for Ocean Innovation er det en overvekt av timer. For alle katapultsentrene utgjør andelen egeninnsats 50 prosent eller mer av den totale verdien på saminvesteringer. Det har ikke vært noen endringer i tallene som er rapportert til Siva for egeninnsats og saminvesteringer i 2023.

Figur 9.9: Verdi av egeninnsats på saminvesteringer fra 2018/2019 til og med 2023 (venstre akse), og andel dette utgjør av den totale verdien på saminvesteringer (fotnote) (høyre akse).

Addisjonaliteten av saminvesteringer sier noe om den utløsende effekten Siva/katapultsentrenes investeringer har for at kjernepartnere investerer. Som illustrert i figuren under, oppgir 40 prosent av kjernepartnerne at de både ville investert i mindre omfang og på et senere tidspunkt, dersom Norsk katapult ikke hadde investert i infrastruktur/utstyr. I tillegg oppgir ti kjernepartnere at de ikke ville investert i det hele tatt uten ordningen. Det er også to kjernepartnere som oppgir at de ville investert i utstyret i samme omgang og på samme tid, men dette er kun seks prosent av de som har besvart undersøkelsen. Samlet vitner dette om en betydelig addisjonalitet av Sivas tilskuddsmidler. Tall som presenteres i figur 9.10 er hentet inn i både 2022 og 2023. For kjernepartnere som ikke har besvart spørsmålet i 2023, har vi brukt svar fra 2022.

Figur 9.10: Addisjonalitet. Spørsmål «Dersom Norsk katapult ikke hadde investert i infrastruktur/utstyr, ville dere ha…». Antall som oppgir følgende alternativ for ordningen totalt. Data fra 34 av 45 kjernepartnere i 2022 og 2023, hvis kjernepartneren har besvart spørsmålet i 2022 og 2023 så er svaret fra 2023 benyttet.


H2 Kompetanse

I tillegg til de ansatte i administrasjonen i katapultene, har katapultsentrene enkel tilgang til omtrent 800 industrieksperter ute hos kjernepartnerne som kan bistå bedrifter i prosjekt. Kombinasjonen mellom tilgang til fysiske testfasiliteter og kompetanse er unik, og gir stor verdi for bedrifter.

I perioden 2020-2023 har totalt antall årsverk i de fem katapultadministrasjonene økt fra åtte årsverk til 21,5 årsverk. Samtlige katapultsentre har hatt en økning i antall årsverk i løpet av perioden. Imidlertid er det utfordrende å gjøre en sammenligning på tvers, grunnet ulik rapportering og ulike organisering av sentrene.

Figur 9.11: Årsverk i katapultadministrasjonene, samlet og per katapultsenter.

Totalt rapporterer kjernepartnerne i katapultordningen om 122,75 tilgjengelige årsverk i 2023. Dette representerer tilgjengelige ressurser hos disse som jobber med brukerne av deres fasiliteter. Kun 35 av 43 kjernepartnere har oppgitt antall tilgjengelige årsverk, så det totale antallet er trolig høyere. Det er også verdt å presisere at disse tallene representerer kjernepartnernes egne estimater, og de må følgelig tolkes med forsiktighet.

Med utgangspunkt i den informasjonen som foreligger finner vi variasjon i antall tilgjengelige årsverk hos kjernepartnerne på tvers av katapultsentrene. Future Materials rapporterer å ha flest tilgjengelige årsverk i 2023, mens Manufacturing Technology har færrest. Sustainable Energy er senteret som har hatt størst økning fra 2022 til 2023. Økningen skyldes ikke at det er flere kjernepartnere som rapporterer i 2023, men endring i antall årsverk som rapporteres hos to kjernepartnere. Variasjonen, både på tvers av sentre og mellom år, kan henge sammen med antall kjernepartnere hvert senter har, og hvor mange av disse som har oppgitt antall tilgjengelige årsverk. Videre kan dette opplegget være ulikt organisert på tvers av både katapultsentre og kjernepartnere, noe som har betydning for hvordan antallet rapporteres.

I tillegg har enkelte av katapultsentrene øvrige ressurser man kan spille på. Future Materials rapporterer at dette for 2023 var 70 ressurser, mens Manufacturing Technology og Sustainable Energy hadde henholdsvis 20 og fem.

Figur 9.12: Antall årsverk hos kjernepartnerne i 2022 og 2023, fordelt per katapultsenter.


Prosjekter (resultataddisjonalitet)

Resultataddisjonalitet omhandler prosjekter og øvrig aktivitet i katapultordningen, og resultatet av disse. Indikatorene knyttes til bruk av sentrenes fasiliteter (dvs. prosjekter), brukerne av sentrene, relevans på kompetanse og infrastruktur, gjennomføring og resultat av prosjektet. I tillegg omfatter dette kjernepartnernes gevinster fra prosjektene, samt katapultsentrenes driftskostnader og -inntekter.

Figur 9.13: Oversikt over hovedindikatorer for å måle prosjekter / resultataddisjonalitet.


H3 Bruk av sentrenes fasiliteter – prosjekter

Det har vært betydelig aktivitet i katapultordningen i 2023. Totalt rapporteres det om gjennomføring av 869 prosjekter via katapultadministrasjonene (fotnote). Dette er både konkrete test- og kompetanseprosjekter, samt prekvalifiseringsprosjekter i avklaringsfasen hvor små og mellomstore bedrifter får en innledende avklaring på behov og tilpasninger til sine forutsetninger. Av de 869 prosjektene som er gjennomført i 2023, utgjør halvparten konkrete test- og kompetanseprosjekter (458) og den resterende halvparten prekvalifiseringsprosjekter (411). 2023 er første året at prekvalifiseringsprosjekter rapporteres, og vi utelater derfor denne typen prosjekter i sammenligningen opp mot tidligere år.

For katapultordningen samlet har det vært en økning i antall ordinære prosjekter som gjennomføres fra 338 i 2021 til 458 i 2023. Rapporteringen viser imidlertid at det har vært en nedgang i antall prosjekter fra 2022 til 2023, hvor 2022 hadde det høyeste antallet prosjekter målt i løpet av perioden (2021-2023) på 475. I løpet av perioden 2021 til 2023 har det vært variasjoner i antall prosjekter som katapultsentrene har gjennomført. Dette kommer tydelig frem i figur 9.14. Samtlige katapultsentre hadde økning i antall prosjekter fra 2021 til 2022, men utviklingen fra 2022 til 2023 varierer. I 2023 er det Sustainable Energy som har hatt størst økning og totalt sett flest prosjekter, mens DigiCat har hatt den største nedgangen. Ut over Sustainable Energy og DigiCat viser grafen at antall prosjekter som gjennomføres per katapultsenter varierer relativt lite. Variasjoner på tvers av katapultsentre, henger blant annet sammen med strukturelle forskjeller for type prosjekter som gjennomføres og størrelsen på disse.

Figur 9.14: Antall prosjekter (pågående og avsluttet) for 2021, 2022 og 2023.

Katapultsentrene har også innledende prekvalifiseringsprosjekter i avklaringsfasen. Dette måles for første gang i 2023, og det totale antallet for året landet på 411. Sustainable Energy hadde flest (100), tett fulgt av Future Materials (95). De andre katapultsentrene hadde 79 (DigiCat), 77 (Ocean Innovation) og 60 (Manufacturing Technology) prekvalifiseringsprosjekter.

Antall henvendelser per år er en interessant indikator fordi den sier noe om interessen for, og oppslutningen om, et katapultsenter. I 2023 var det totalt 953 henvendelser til de fem katapultsentrene. Dette er en økning fra 655 i 2022 og 607 i 2021. I 2023 omhandlet 417 av henvendelsene prekvalifisering og industriell skalering. Blant henvendelsene et katapultsenter får er det forespørsler som enten blir avslått eller hvor det anbefales å ikke gå videre. Disse refereres til som «failed fast», og har en verdi i form av at bedriftene får avklaringer og at man tidlig får avdekket mangler og svakheter. I 2021 ble det rapportert inn 87 «failed fast», mens antallet i 2022 og 2023 var på henholdsvis 117 og 89. Sett i lys av antall henvendelser hvert katapultsenter får, utgjør denne kategiorien kun en liten andel (se figur 9.15). I 2021 og 2022 ble det kun rapportert antall avslåtte forespørsler, mens det i 2023 både ble rapportert antall avslåtte forespørsler og forespørsler hvor det ble anbefalt å ikke gå videre. I grafen er bare totaltallet, altså antall «failed fast», presentert.

Figur 9.15: Antall henvendelser, og herunder avslåtte prosjekter, i 2021, 2022 og 2023. Kilde: Rapportering fra katapultsentre.

Katapultordningen har grenseflater til en rekke andre virkemidler. Mobilisering fra øvrige virkemidler er en interessant indikator, fordi det sier noe om hvilke samhandlingsvirkemidler bedrifter henvises fra, og peker tilbake på samarbeid med utviklings- og innovasjonsmiljøer. Totalt i 2023 ble 213 prosjekter mobilisert inn i katapultordningen fra enten sivainkubatorer, sivanæringshager eller klynger. Dette utgjør en liten nedgang fra 227 i 2022, noe som kan skyldes at Sivafondet ble satt på vent de første månedene i 2023.

Figur 9.16: Antall prosjekter mobilisert fra innovasjonsøkosystemet i 2022 og 2023. Kilde: Rapportering fra katapultsentrene.


H4 Brukerne av sentrene

Totalt for katapultordningen var det 1467 bedrifter som benyttet seg av katapultenes tjenestetilbud i 2023. Av disse er 1071 bedrifter kommet direkte inn via katapultadministrasjonen i katapultsentrene (fotnote). Av de 1071 unike brukerne i 2023 var 660 brukere på konkrete test- og kompetanseprosjekter og 411 brukere på prekvalifiseringsprosjekter. Statistikk på prekvalifiseringsprosjekter rapporteres for første gang i 2023. For konkrete test- og kompetanseprosjekter er antall brukere omtrent tilsvarende som i 2022 (658 brukere). Det er variasjoner mellom katapultsentrene, som presentert i figur 9.17. Eksempelvis har DigiCat hatt en betydelig økning i antall brukere siste året, mens øvrige sentre enten har hatt en mindre nedgang eller økning. En av årsakene til at DigiCat har et betydelig antall brukere, henger sammen med at de gjennomfører flere kompetanseprosjekter (samlinger) hvor et større antall brukere deltar samtidig.

Figur 9.17: Antall unike brukere per katapultsenter per år. I 2023 er data på unike brukere splittet opp mellom ordinære brukere og brukere (prekvalifisering).


H5 Relevans på kompetanse og infrastruktur

Et katapultsenter skal gjennom utstyret de tilbyr og kompetansen de har, være relevante for bedrifter i ulike bransjer og sektorer. Funn fra kundetilfredshetsundersøkelser viser at både kompetansen og utstyret vurderes som relevant, med en score på henholdsvis 4,5 og 4,7 av fem mulige. Dette baserer seg imidlertid på svar fra et fåtall av brukerne. Derfor omtaler vi her kun funn for ordningen samlet, og ikke per katapultsenter.

En annen indikator for å undersøke relevans for infrastruktur er kapasitetsutnyttelse, altså hvor mye av infrastrukturen som benyttes. Innhentet data peker på at tiden utstyret brukes er kraftig redusert sammenlignet med tidligere. Dette kommer tydelig frem ved at ti prosent av kjernepartnere oppgir at 75-100 prosent av tilgjengelige timer ble benyttet i 2023, mens 29 prosent oppga dette i 2022. Endringen fra fjorårets rapportering er betydelig. Imidlertid har vi lite tilgjengelig informasjon om hva som kan være årsaken. Vi gjør oppmerksom på at dette kun rapporteres per kjernepartner og ikke per utstyr.

Figur 9.18: Vurdering av andel tilgjengelig timer av tilgjengelig (saminvestert) infrastruktur som benyttes gjennom katapultsenteret. N=34 for 2022 og N=20 for 2023.


H6 Gjennomføring og resultat av prosjekt

Funn fra kundetilfredshetsundersøkelsen viser at brukerne i hovedsak opplever at hensikten med oppdraget ble oppnådd. Dette kommer frem i tabellen 9.7, hvor brukerne har gitt en score på 4,2 av 5 mulige (for katapultordningen samlet). Videre rapporteres det om resultater, både i form av at oppdraget bidro til nye produkter/prosesser/tjenester (3,0 av 5), og at ide/konsept ble videreutviklet raskere, rimeligere og bedre (score 4,2 av 5). Hvorav raskere fikk en score på 3,7, rimeligere fikk en score på 3,5 og bedre fikk en score på 3,8 i 2023. Tolkning av disse indikatorene på katapultnivå må gjøres med forsiktighet, ettersom det er svært få observasjoner bak enkelte av dem.

Tabell 9.7: Brukernes rapporterte opplevelser ved gjennomføring og resultat av prosjektet, på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er høyest. Tallene presenteres akkumulert for 2021, 2022 og 2023. Kilde: Kundetilfredshetsundersøkelsen.

En annen indikator knyttet til resultat for bruker, er hvorvidt man gjennom oppdraget avdekket behov for ytterligere undersøkelser, eksempelvis knyttet til FoU, test/verifisering eller lignende, både i og utenfor katapultsenteret. Samlet for katapultordningen oppgir 96 prosent av brukerne at de avdekket behov for ytterligere undersøkelser. Dette er en økning fra 70 prosent i 2022 (fotnote). Andelen for 2023 varierer mellom 80 og 100 prosent mellom de fire katapultsentre det foreligger data på (fotnote).


H7 Kjernepartnernes gevinst fra prosjektene

Kjernepartnerne (internasjonalt ledende bedrifter og institutter) oppgir at de til dels får kunnskapsgevinster av at andre bedrifter bruker deres fasiliteter til pilotering og testing. For katapultordningen samlet finner vi en gjennomsnittsscore på 4,2 av 5 mulige. Dette er en oppgang fra 3,5 fra 2022 (fotnote). På katapultnivå finner vi noe variasjon, hvor spesielt kjernepartnere hos Ocean Innovation opplever betydelige kunnskapsgevinster (5 av 5). Dette er en kraftig økning fra 2022, hvor Ocean Innovation var ett av to sentre som hadde lavest score på denne indikatoren. En forklaring på endringen kan være at flere eller færre kjernepartnere har besvart undersøkelsen i 2023. Vi har derimot ikke informasjon om antall svar per katapultsenter, eller for ordningen samlet.

Figur 9.19: Hvorvidt kjernepartnere opplever å få kunnskapsgevinster av at andre bedrifter bruker deres fasiliteter til pilotering og testing, på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er størst. Data fra 2022 og 2023.

Siva har spurt kjernepartnere om de opplever økt kundetilfang (nye kunder) som følge av deltakelse i Norsk katapult. For ordningen samlet finner vi at 53 prosent av kjernepartnere har svart ja på dette spørsmålet. Dette er på omtrent samme nivå som i fjor med 50 prosent. 32 prosent oppgir delvis og 11 prosent oppgir nei. Det er også bare fem prosent av kjernepartnere som svarer ikke relevant. Per katapultsenter er det spesielt Sustainable Energy hvor høyest andel oppgir å ha fått økt kundetilfang. Se figur 9.20.

Figur 9.20: Spørsmål: «Opplever din bedrift økt kundetilfang (nye kunder) som følge av deltakelsen i Norsk katapult?». Til venstre: Totalt for alle kjernepartnere i 2023 (N=19). Til høyre: Per katapultsenter i 2023.

Samlet peker dette på at kjernepartnere har fått gevinster av å være med i katapultordningen og gjennomføre prosjekter på sine fasiliteter. Vi gjør oppmerksom på at det for begge indikatorene er til dels få observasjoner per katapultsenter og tolkning må gjøres med varsomhet.


H8 Driftskostnader og -inntekter til katapultsentre

Katapultsentrenes totale driftskostnader og -inntekter sier noe om økonomien til hvert senter. Forholdstallet mellom disse to indikatorene avhenger i stor grad av fasen hvert katapultsenter er i, og i hvilken grad man har lykkes med å etablere en bærekraftig forretningsmodell. I tabellen 9.8 presenteres driftskostnader og -inntekter, samt driftsresultatet for 2022. Bakgrunnen er at disse tallene ikke er klare for 2023 når denne rapporten utarbeides. Det er lav variasjon på tvers av katapultsentrene, både på inntekts- og kostnadssiden, unntatt Sustainable Energy, som ligger noe høyere enn de øvrige. Det er derimot lite variasjon i driftsresultatet, hvor alle katapultsentre ligger mellom 0,98 og 1,05.

Tabell 9.8: Oversikt over driftskostnader og -inntekter (i millioner kroner) per katapultsenter og for ordningen totalt, for 2022.


Effekter (effektaddisjonalitet)

Med effektaddisjonalitet menes addisjonalitet av effektene som følge av prosjektene som gjennomføres i ordningen, herunder brukernes og samfunnets effekter. Ettersom ny MRS først er gjeldende fra 1. januar 2023 er effektanalyser ikke gjennomført. Siva vil igangsette anbud knyttet til gjennomføring av effektanalyser i 2024.


Grønn plattform-prosjekter

Oversikt over Grønn plattform sin prosjektportefølje som involverer katapultsentrene etter tre gjennomførte utlysninger. Porteføljen har et bredt spekter av næringer.

Tabell 9.10: Grønn plattform-prosjekter tildelt i 2021, som involverer katapultsenter (oppstart 2022).

Tabell 9.11: Grønn plattform-prosjekter tildelt i 2022 som involverer katapultsenter (oppstart 2023).

Tabell 9.12: Grønn plattform-prosjekter tildelt i 2023, som involverer katapultsenter (oppstart 2024).