Skip to main content

9

Norsk katapult

Årsrapport 2023

Raskere fra idé til marked

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud under ordningen Norsk katapult. Katapultene har i løpet av året tilgjengeliggjort utstyr, teknologi og kompetanse i mer enn 1300 prosjekter, og hjelper bedriftene med å ta ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon på en raskere, rimeligere og bedre måte. 

I samarbeid med Norges fremste industrimiljø legger ordningen Norsk katapult til rette for etablering og utvikling av katapulter (industrinære testarenaer) på utvalgte områder med stor verdi for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Gjennom disse testarenaene får norske bedrifter enkelt tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos landets fremste industrimiljø, og kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Resultatet er mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft i bedriftene. Norsk katapult er derfor et viktig bidrag til mer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i Norge.

Tabell 9.1

Oversikt over dagens tilbud av kompetanse og nettverk til katapultene.

Trykk på knappene under for å lese om de ulike tilbudene.

Styringsdialog

Basert på katapultenes årsrapportering gjennomfører Siva styringsdialoger. Tema er resultater, prioriteringer og andre aktuelle tema.

Strategidialog

Tema for de årlige strategidialogene mellom Siva og katapultsentrene er status, strategiske veivalg og ambisjoner for utvikling. Prosjektleder/daglig leder og styreleder i katapulten er faste deltakere, sammen med representanter fra Siva. I tillegg inviteres katapultens partnere.

Samhandlingsmøter (fysiske samlinger)

Samhandlingsmøtene arrangeres hvert halvår, og bidrar til å å koordinere aktiviteter, dele kunnskap og erfaringer, bygge nettverk og øke samhandlingen mellom katapultene. Deltakerne består av representanter fra Siva og katapultsentrene.

Statusmøter

Jevnlige digitale statusmøter adresserer altuelle tema og bidrar til tett og god dialog mellom Siva og katapultene.

Studieturer

Jevnlige studieturer skal tilrettelegge for internasjonalt samarbeid og læring for katapultene, samt bidra til den konseptuelle utformingen av katapultordningen.

Les mer om ordningen Norsk katapult

Norsk katapult ble lansert i 2017 som ett av ni prioriterte tiltak i Industrimeldingen «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende». Her ble det pekt på at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon, og at norsk industri og næringsliv kontinuerlig må jobbe for å bli grønnere, smartere og mer nyskapende.

Formålet med ordningen er å bygge opp en nasjonal testinfrastruktur som skal være til nytte for bedrifter over hele landet. Den,skal bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge.

Det er Siva som har det operative og strategiske forvalteransvaret for Norsk katapult.

Katapultordningens hovedmål er følgende:

Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Katapultene etableres og utvikles innenfor områder som er definert som særlig viktig for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Hittil er det etablert katapulter med testkapasiteter og tjenestetilbud innenfor følgende fem prioriterte områder:

 • Manufacturing (produksjonsteknologi)
 • Utvikling og test av materialer (materialteknologi)
 • Digitalisering (digitale teknologier)
 • Fornybar energi
 • Havnæringer (havbruk og undervannsteknologi)
 • Den langsiktige ambisjonen er å utvikle katapulter innenfor syv til ni nasjonale katapultområder.

Siva forvalter ordningen Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Bevilgningen fra NFD til Siva for arbeid med Norsk katapult i 2023 var 188,3 millioner kroner, inklusive 40 millioner kroner til Grønn plattform og 40 millioner kroner til «Testfasiliteter i distriktene» (katapultnoder).

Viktige hendelser

 • Januar: Kontraktinngåelse med åtte nye katapultnoder (pilotprosjekter) hvor formålet er å øke tilgangen på testfasiliteter og industrikompetanse i distriktene.
 • Februar: Kick-off for katapultnodenes pilotprosjekter
 • April: Samhandlingsmøte for katapultene på Verdal
 • August: Samhandlingsmøte for katapultene på Stord
 • Desember: ESA avslutter den formelle undersøkelsen av katapultordningen og konkluderer med at investeringsstøtten er gitt i tråd med statsstøtteregelverket (lenke til avsnitt om dette i digital versjon). Tildeling til Grønn plattform-prosjekter, hvor katapultsentrene deltar i åtte av ni prosjekter.

Figur 9.1

Verdikjede

Trykk på knappene i verdikjeden under for å lese mer.
 • 7 årsverk
 • 178,6 mill. kr samlet forbruk
 • Videreutvikling og forsterking av en relevant, fremtidsrettet og nasjonal testinfrastruktur
 • Kompetanse
 • Nettverk
 • Tilskudd
 • Økt innovasjonsevne
 • Raskere omstilling
 • Styrket konkurransekraft
 • Raskere industriell verdiskaping og grønn omstilling i norsk industri og næringsliv

Resultater og effekter

Katapultene er industrielle sentre der bedrifter kan teste og forbedre sine produkter før de rulles ut i produksjon. Sammen med internasjonalt ledende norske industribedrifter og institutter, tilgjengeliggjør katapultsentrene utstyr, teknologi og kompetanse til bedrifter over hele landet til en verdi som er ti ganger større enn den offentlige støtten via Siva. For mange bedrifter er dette avgjørende for å ta ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon på en raskere, rimeligere og bedre måte.

 • 1469 bedrifter fra hele landet benyttet katapultenes tjenestetilbud i 2023.
 • 77 prosent av antall registrerte bedrifter er kategorisert som små og mellomstore bedrifter.
 • Totalt for ordningen er 1325 ulike prosjekter gjennomført eller pågående i 2023.
 • Omtrent 50 prosent av de konkrete prosjektene som kommer inn til katapultsentrene har også vært innom en sivainkubator, sivanæringshage eller klyngeprogrammet.
 • Katapultsentrene deltar i åtte av ni Grønn plattform-prosjekter som fikk tildeling i 2023.

De 1469 bedriftene som benyttet katapultenes tjenestetilbud i 2023 kommer fra alle landets fylker. Noen kommer også fra utlandet. En stor andel er små og mellomstore bedrifter. Katapultenes bidrag viser seg å være et viktig verktøy i bedriftenes utviklingsløp. Dette gjenspeiles blant annet i at cirka 20 prosent er tilbakevendende kunder.

Av 1325 prosjekter i 2023, har 869 kommet direkte via administrasjonen i katapultsenteret. Dette er prosjekter som med stor sannsynlighet ikke ville blitt gjennomført uten katapultens hjelp og bistand. 411 prosjekter er det vi omtaler som prekvalifiseringsprosjekter. Her får små og mellomstore bedrifter en innledende avklaring på behov, og forutsetningene blir tilpasset før det gjennomføres et konkret prosjekt. De resterende 458 er konkrete test- og kompetanseprosjekter. I tillegg er 353 prosjekter gjennomført via katapultenes kjernepartnere på utstyr som er saminvestert med Siva. I 2023 har katapultordningen også hatt åtte katapultnoder i pilot med testfasiliteter i distriktene, hvor det totalt er gjennomført 103 prosjekter. (lenke til avsnitt hvor dette omtales i digital versjon).

Av de 458 konkrete test- og kompetanseprosjektene i katapultsentrene kommer 213 fra sivainkubatorer, sivanæringshager og klyngeprogram. Dette utgjør 46 prosent av totalen, og viser hvordan virkemidlene i Siva og de ulike aktørene i virkemiddelapparatet utfyller hverandre til det beste for bedriftene. God og effektiv samhandling er avgjørende for at bedriften skal få den beste hjelpen, og i riktig fase i utviklingsløpet.

Mål- og resultatstyring (MRS) er et av de grunnleggende styringsprinsipper i staten. Norsk katapult måles på tre hovedindikatorer og ti underindikatorer. Disse kan også forstås som styringsindikatorer for ordningen. Måloppnåelsen for 2023 vurderes som god. I MRS-rapporten kan du lese mer om hvordan Siva har levert på indikatorene vi måles på. 

Figur 9.2

Oversikt over MRS-indikatorer.


Nytte for bedriftene

For å kunne lykkes med industrialisering av norsk industri og teste banebrytende løsninger for det grønne skiftet, trenger norske bedrifter tilgang til relevante testfasiliteter og kompetanse. De trenger enkel og god tilgang til utstyr, og arenaer der de kan få kunnskap og lære hvordan ny teknologi kan brukestil å øke produktiviteten og styrke konkurranseevnen. Katapultene bidrar til dette, og trygger bedriftene i sine teknologiinvesteringer.

Hos katapultsentrene får bedriftene:

 • Tilgang til industrinære testfasiliteter (utstyr og teknologi) og kompetanse​
 • Hjelp til å utvikle, teste og kvalifisere produkter, tjenester og prosesser​
 • Et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, tester i labskala, eller lengre innovasjonsløp

I tett samhandling med sivainkubatorer, sivanæringshager, klynger og andre koblingsaktører fører katapultenes bidrag til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre utvikler ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Resultater fra kundetilfredshetsundersøkelsen indikerer at katapultene leverer på samfunnsoppdraget og bidrar til å styrke bedriftenes innovasjonsevne. Svarene viser at katapultenes bidrag i de fleste tilfeller er utløsende for gjennomføringen eller realiseringen av innovasjon, og at bedriftene får hevet sin egen kompetanse. Bedriftene opplever at det er lett å få tilgang til katapultenes tjenestetilbud. Hele ni av ti kan tenke seg å benytte det igjen, eller anbefale bruken til andre.

Katapultene

I samarbeid med landets fremste industrimiljø tilbyr katapultene enkel og effektiv tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse, slik at bedrifter over hele landet kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Katapultene fungerer som en koblingsboks mellom de store industrielle lokomotivene, og de små og mellomstore bedriftene.

Katapultene utvikler og leverer tjenester på tre ulike prosjektkategorier (se tabell 9.3). Det er forventet at katapultene leverer tjenester på alle kategoriene, men at hovedtyngden er i form av enkeltbedriftsprosjekter. Det er også en ambisjon og en forventning at det skal «spinne ut» enkeltbedriftsprosjekter fra flerbedrifts- og fyrtårnprosjekter.

Tabell 9.3

Prosjektkategorier

Katapultsentrene har i 2023 en god fordeling av prosjekter mellom de tre kategoriene. Totalt ble det gjennomført og igangsatt 869 prosjekter via katapultadministrasjonen i katapultsentrene. Av disse er 761 enkeltbedriftsprosjekter og 108 flerbedriftsprosjekter, hvorav 55 er fyrtårnprosjekter. Enkeltbedriftsprosjektene utgjør 88 prosent, mens flerbedriftsprosjektene (som også inkluderer fyrtårnprosjektene) utgjør 12 prosent.

Forvaltning og utvikling av ordningen

Siva jobber kontinuerlig med å videreutvikle og profesjonalisere ordningen Norsk katapult. I tillegg til de faste oppfølgingspunktene som beskrevet i tabell 9.1, har Siva gjennomført følgende aktiviteter i 2023:

Pilotprosjekter med testfasiliteter i distriktene (katapultnoder)

For å øke tilgjengeligheten til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter over hele landet ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til «testfasiliteter i distriktene». Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt pilotprosjekter med åtte katapultnoder, tilknyttet de fem eksisterende katapultsentrene. Katapultnodene skal gjennom pilotprosjektene utvikle og tilgjengeliggjøre industrielle testfasiliteter og kompetanse i sin region, samt mobilisere bedrifter til katapultordningen.

Pilotprosjektene brukes til å høste erfaringer og teste hvordan en slik struktur kan innordnes i Norsk katapult på permanent basis. De har på kort tid vist lovende resultater som er i tråd med den ønskede effekten av «testfasiliteter i distriktene». I løpet av 2023 har katapultnodene gjennomført 103 forskjellige prosjekter og testet ut sitt tilbud på hele 132 bedrifter. 71 prosent av disse er kategorisert som små og mellomstore bedrifter (SMB).

Utlysning for å etablere en permanent nodestruktur (med testfasiliteter i distriktene) og opptak av katapultnoder ble offentliggjort i første kvartal 2024.


Mobiliseringsprosjektet og Sivafondet

Siva har vi over tid jobbet med å tilgjengeliggjøre og øke kunnskapen om Norsk katapult som et attraktivt verktøy hos våre partnere i næringshage- og inkubasjonsprogrammene. Målet er å sette dem bedre i stand til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til katapultsentrene. Dette har gitt bedre samarbeid mellom våre egne virkemidler, og et mer helhetlig utviklingsløp for bedriftene. Gjennom mobiliseringsprosjektet får bedriftene også mulighet til å søke støtte fra Sivafondet, og benytte seg av Norsk katapult sitt ekspertteam (se faktaboks). Mobiliseringsprosjektet har hatt en nasjonal effekt i samtlige fylker ved at flere bedrifter har tatt i bruk katapultsentrene over hele landet.

Siva har fra 2023 valgt å videreføre mobiliseringsprosjektet og Sivafondet i ny form (Sivafondet 2.0). Dette innebærer at også bedrifter fra utvalgte klynger kan benytte seg av ekspertteamet og søke støtte via Sivafondet.

Som utgangspunkt skal bedriftskunder av katapultene finansiere kjøp av katapulttjenester selv, eller gjennom andre støtte- og finansieringsordninger. Mindre bedrifter og oppstartsselskaper (SMBer) har ikke nødvendigvis de samme finansielle musklene som større virksomheter. Å legge til rette for at SMBer kan ta i bruk katapultordningen er viktig. Siva har derfor etablert Sivafondet som en finansiell prosjektstøtte for SMBer som ikke har tilgang til andre finansieringsmuligheter. Bedriftene får 60 prosent i prosjektstøtte.

Siva har også satt ned et «ekspertteam» med representanter fra inkubatorer, næringshager og klynger som forvalter Sivafondet og som vurderer hvilke prosjekter som får tildelt prosjektstøtte.

Ekspertteamet består av utvalgte personer i inkubatorer, næringshager og klynger som har fått i oppdrag fra Siva å vurdere potensielle prosjekter som skal inn til katapultene og som ønsker å benytte seg av Sivafondet. Det er altså ekspertteamet som administrerer hvem som skal få støtte fra Sivafondet på oppdrag fra Siva.

Siva anser mobiliseringsprosjektet 2.0 som et strategisk viktig initiativ av følgende to hovedgrunner:

 • Bedriftene får enkel tilgang på utstyr, teknologi og kompetanse hos katapultene
 • Inkubatorer, næringshager, klynger og katapulter viser i praksis hvordan de samarbeider på en sømløs måte – med bedriften i fokus

I løpet av 2023 har 78 bedrifter med henvisning fra inkubatorer, næringshager og klynger mottatt prosjektstøtte fra Sivafondet for gjennomføring av katapultprosjekter.


Ny finansieringsstruktur (aktivitetsbasert støtte)

Siva har fra 2023 lansert en fornyet finansieringsstruktur for katapultsentrene, i tråd med katapultsentrenes planlagte utvikling og skalering. Dette innebærer finansiering mot seks innsatsområder, og defineres som aktivitetsbasert støtte. Formålet er at støtten skal:

 1. Bidra til at små og mellomstore bedrifter får relevante tjenester tilpasset sine forutsetninger og behov – (Prekvalifisering SMBer)
 2. Bidra til at bedrifter som har potensial og gjennomføringsevne i større grad lykkes med industriell skalering – (Industriell skalering)
 3. Bidra til utvikling og implementering av nye tjenester til nytte for bedrifter i hele landet – (Tjenesteutvikling)
 4. Bidra til å forsterke eksisterende teknologi, slik at eksterne brukere får økt tilgang og nytteverdi – (Teknologiutvikling)
 5. Bidra til at katapultsentrene posisjonerer seg i samarbeid med andre aktører for større og mer banebrytende FoUI-prosjekter (fyrtårnprosjekter) – (Posisjonering fyrtårnprosjekter)
 6. Bidra til å styrke kompetansen, samarbeidet og samhandlingen i det enkelte katapultsenter, eller mellom katapultsentrene og katapultnodene – (Kompetanseløft gjennom opplæring)

Katapultsentrene har i løpet av 2023 arbeidet aktivt med alle innsatsområder, og har en god balanse i sine aktiviteter.


Grønn plattform

I 2023 ble tredje utlysning i Grønn plattform gjennomført. Ni nye prosjekter ble tatt opp i satsingen, og det totale antallet er nå oppe i 32. Katapulter deltar i åtte av de ni prosjektene som fikk støtte i 2023, og i 21 av den totale porteføljen. Første generasjon Grønn plattform-prosjekter går nå inn i sitt tredje og siste år i satsingen, og skal etter planen avsluttes i løpet av 2024.

Gjennom satsingen Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Målet er å styrke norsk verdiskaping og eksport, og sette Norge i stand til å gjennomføre grønn omstilling, skape grønn vekst og reduserte utslipp. Grønn plattform skal også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet til å utnytte mulighetene som åpner seg gjennom EUs Green Deal-satsing innenfor i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva står sammen om satsingen, og forvalter i fellesskap midlene som tildeles søkerne. Sivas støtte gis gjennom ordningen Norsk katapult, og går til de katapultsentrene som deltar i Grønn plattform-prosjekter.


ESA og katapultordningen

Ordningen Norsk katapult har vært under monitorering av EFTAs overvåkningsorgan ESA siden 2018. ESA konkluderte i 2021 med at investeringsstøtte gitt til katapultsentrene ikke var forenelig med gruppeunntaket (GBER) (artikkel 27) i statsstøtteregelverket. Norske myndigheter har vært uenige i ESAs konklusjon i monitoreringen, og besluttet å melde tilbake til ESA at deres krav om tilbakebetaling av investeringsstøtten ikke ville bli tatt til følge.

I september 2022 ble det åpnet en formell undersøkelse av katapultordningen for å gjennomgå saken på nytt, og vurdere om investeringsstøtten likevel kunne bli godkjent under andre deler av regelverket i EØS-avtalen. 

Som et resultat av den formelle undersøkelsen konkluderte ESA i slutten av 2023 med at investeringsstøtten likevel er gitt i tråd med statsstøtteregelverket, og at den er forenlig med EØS-avtalen. ESA har besluttet å avslutte den formelle undersøkelsen av katapultordningen.


Videre satsing på Norsk katapult

Norsk katapult har etablert seg som en viktig ordning for fornyelse og omstilling av norsk næringsliv, og bidragsyter til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge.

Dagens katapulttilbud dekker imidlertid bare deler av de kompetanseområdene og den kapasiteten som er etterspurt og nødvendig for å utløse raskere omstilling i Norge. Det er behov for en forsterket satsing på Norsk katapult, for å øke tilgangen til testfasiliteter og styrke kompetanse- og tjenestetilbudet.

Prioritert utviklingsvei for Norsk katapult:

 • Forsterket satsing innenfor dagens område for eksisterende katapultsentre
 • Utvidet katapultområde naturlig relatert til virksomheten i eksisterende katapultsentre
 • Opptak av nye nasjonale katapultsenter
 • Økt distribusjonskapasitet
 • Forsterket og utvidet kompetanse- og tjenestetilbud (industrielle kompetanseprogrammer)

Et bredere og tyngre tilbud fra katapultene er svært viktig for å kunne lykkes med en akselerert industrisatsing. I sum vil foreslåtte tiltak sikre nødvendig nasjonal kapasitet på områder med stor etterspørsel, og samtidig som det legges grunnlag for god utvikling på områder som kan gi Norge unike konkurransefortrinn. Investeringene anses som avgjørende for at Norge skal kunne ha en ledende posisjon innenfor større EU-finansierte prosjekter. Katapultstrukturen legger allerede i dag til rette for større EU-finansierte prosjekter som tiltrekker seg internasjonale aktører og investeringer til Norge – samtidig som brorparten av utviklingsarbeidet legges til landet og dermed bidrar til utvikling av norsk underleverandørindustri på nye områder. Tiltaket vurderes som effektiv virkemiddelbruk, fordi det bygger på tilgjengeliggjøring av allerede eksisterende utstyr, samt co-investeringer i nytt utstyr med private aktører.

Basert på pilotprosjekter med testfasiliteter i distriktene er det også en klar anbefaling at katapultnodene videreføres som en permanent ordning, og som en integrert del av katapultstrukturen. En utlysning på etablering av katapultnoder ble offentliggjort i første kvartal 2024.

På sikt er ambisjonen for ordningen å etablere katapulter (både senter og noder) innenfor syv-ni katapultområder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.


Bærekraft

Katapultordningen fortsetter i 2023 å være et viktig verktøy for bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling i Norge. Det grønne skiftet krever at ny teknologi utvikles, demonstreres og tas i bruk så raskt som mulig. Dette øker behovet for testfasiliteter som kan utnyttes i bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid, og for å dokumentere at ny teknologi fungerer. Tilgangen til slike fasiliteter og kapasiteter er utfordrende for bedriftene, særlig for SMBer. Både investeringsnivå og risiko knyttet til utvikling, industrialisering og bruk av ny teknologi er kapitalkrevende, særlig på nye grønne områder og for å få frem bærekraftig industriproduksjon i Norge. Katapultenes bidrag fører til skalering av grønne og bærekraftige bedrifter, grønn omstilling samt etablering av ny grønn industri i Norge.

De nasjonale katapultsentrene er spydspisser innenfor sine områder, og har derfor en sentral koblings- og koordineringsrolle i utvikling og oppbygging av ny og eksisterende industri. Siva gjennomfører årlige strategidialoger med alle katapultsentrene, hvor deres posisjon og rolle i prioriterte grønne verdikjeder er på agendaen, samt hvordan deres kapasiteter kan benyttes i omstilling av eksisterende industri. Siva vil fra 2024 forsterke dette ved å etablere katapultnoder tilknyttet de nasjonale katapultsentrene, og med det bygge opp industrielle landslag av katapulter som komplementerer og utfyller hverandre.


Ressursbruk

Sivas ressursbruk knyttet til ordningen Norsk katapult fordeler seg på følgende aktiviteter:

 • Styring og oppfølging av katapultene
 • Administrasjon og utvikling av ordningen (inkl. følgeevaluering)
 • Utlysninger
 • Oppfølging av prosjekter

Avdeling industri har åtte årsverk, hvor syv årsverk er direkte tilknyttet ordningen Norsk katapult. I tillegg henter vi inn innleide tjenester for å understøtte aktiviteten vi allerede utfører. Samlet ressursbruk for arbeid med Norsk katapult for 2023 er sammenstilt i tabellen nedenfor.

Tabell 9.6

Ressursbruk for arbeid med Norsk katapult i 2023.