Skip to main content

7

Næringshage- og inkubasjonsprogrammet

Årsrapport 2021

5.6 Bedrifter i inkubasjons- og næringshageprogrammene, samt datagrunnlag for analyser


5.6.1 Datagrunnlag for analyser av målbedriftene i inkubasjonsprogrammet

Tabellen nedenfor viser antall bedrifter som var i inkubasjonsprogrammet ulike år fordelt på ulike faser . Den viser også hvor mange av bedriftene som hadde avtalestart i årene 2013-2020.

Tabell 5.7: Antall bedrifter i inkubasjonsprogrammet i 2013-2020 fordelt på faser

Tabellen viser at antall aktive bedrifter i inkubasjon har økt fra 827 i 2013, til 2 234 i 2020 (270 prosent). Det var en betydelig økt aktivitet i programmet fra 2016 til 2017 (24 prosent), mens økningen var mer moderat de påfølgende årene. Fra 2019 til 2020 har det vært en økning på seks prosent i antall bedrifter i program. Det er verdt å merke seg at i 2020 har økningen spesielt kommet i fasene inkubatorbedrift og forretningsmessig innovasjon, noe som antyder at inkubatorene har jobbet mer med etablert næringsliv i 2020 enn i de foregående årene. Siva er svært tilfreds med at aktiviteten innenfor programmet fortsetter å øke, og det ansvaret inkubatorene har tatt i et år preget av pandemien. Andelen nye inntak utgjorde 45 prosent i 2018 og 2019, mens den i 2020 var 50 prosent. Dette indikerer at det de siste tre årene har vært en betydelig økning i nye bedrifter som tas opp i programmet. Denne økningen synes å ha sammenheng med innføringen av differensiert tilskuddsmodell i 2016, økning i samlet tilskudd ved revidering av tilskuddsmodellen i 2018, oppstart av søkbare midler i 2019, samt utfordringene næringslivet møtte i 2020. Samtidig som inkubatorene har et høyt inntak av nye bedrifter, er tilbakemeldingen fra inkubatorene at de bruker mer ressurser på bedriftene de har tatt opp i programmet, og at de derfor har økt fokus på dynamikken i bedriftsporteføljen.

Når det i denne årsrapporten ses på effekten av inkubasjonsprogrammet i form av vekst i omsetning og verdiskaping i bedriftene, tar analysene utgangspunkt i bedrifter som er i fasen inkubatorbedrift. Avtalestart defineres som det året bedriften ble tatt opp under programmet, enten som bedrift i preinkubasjon eller inkubatorbedrift. Det gjøres en kvalitetssikring av dataene og tabellen nedenfor viser hvilket datagrunnlag som gjenstår når denne er gjennomført.

Tabell 5.8: Antall inkubatorbedrifter som inngår i datagrunnlaget for analyser av effekten av inkubasjonsprogrammet

Tabellen viser at analysene av inkubatorbedriftene baseres på totalt 2 314 unike bedrifter. Jo lengre tid det er siden avtalestart, dess større andel av inkubatorbedriftene er inkludert i datagrunnlaget. Dette skyldes at de fleste inkubatorbedriftene er nyetablerte, og at det derfor går ett til to år før det blir registrert regnskapstall for bedriftene i Brønnøysundregistrene (f.eks. var det bare 133 bedrifter med avtalestart i 2019 som var inkludert i analysene i fjorårets årsrapport, mens dette har økt til 244 bedrifter i 2019). Videre er det flere av bedriftene som registreres som enkeltpersonforetak i en tidlig fase. Brønnøysundregistrene har ikke regnskapstall for disse.


5.6.2 Datagrunnlag for analyser av målbedriftene i næringshageprogrammet

Tabellen nedenfor viser antall bedrifter som var i næringshageprogrammet i 2013-2020 fordelt på ulike tilknytningsformer. Den viser også hvor mange av bedriftene som hadde avtalestart i de ulike årene.

Tabell 5.9: Antall bedrifter i næringshageprogrammet i 2013-2020 fordelt på tilknytningsformer

Tabellen viser at antall målbedrifter i næringshageprogrammet fortsetter å øke. Fra 2017 til 2018 økte antallet med 15 prosent, mens det fra 2018 til 2019 var en økning på 4,3 prosent. Fra 2019 til 2020 har det vært en svært stor økning i antall målbedrifter (24 prosent), slik at man endte opp med 2 342 aktive målbedrifter i 2020. Denne betydelige økningen de siste tre årene kan delvis forklares med innføringen av differensiert tilskudd i slutten av 2016, økningen i totalt tilskudd i revidert differensieringsmodell i 2018, oppstart av søkbare midler, delvis av økt profesjonalisering blant operatørene av næringshageprogrammet, og at næringshager over hele landet i 2020 har spilt en betydelig rolle når det gjelder å hjelpe bedrifter med å håndtere utfordringene som følger av koronapandemien. Næringshagene har gjennom 2020 meldt om økt etterspørsel etter tjenestene de tilbyr, og dette gjenspeiles i et rekordhøyt antall nye inntak. I 2020 utgjorde nye inntak 38 prosent, mens det fra 2016 til 2019 var omtrent en tredjedel av bedriftene som var nye inntak. Siva er svært tilfreds med utviklingen av aktiviteten i næringshageprogrammet, og det ansvaret næringshagene har tatt gjennom et år preget av koronapandemien.

Selv om mange av bedriftene i Tabell 5.9 ikke er definert som målbedrifter i program, er de viktige for det samlede næringshagemiljøet og det tilbudet som målbedriftene får i næringshagen. Effektanalysene relatert til bedriftenes omsetning, verdiskaping og antall ansatte tar imidlertid kun utgangspunkt i målbedriftene. Det gjøres en kvalitetssikring av dataene , og tabellen nedenfor viser hvilket datagrunnlag som gjenstår når denne er gjennomført.

Tabell 5.10: Antall målbedrifter som inngår i datagrunnlaget for analyser av målbedriftene i næringshageprogrammet

Tabellen viser at analysene av målbedriftene baseres på totalt 4 749 unike målbedrifter. Det er en høyere andel av målbedriftene som inngår i analysene innenfor næringshageprogrammet sammenlignet medinkubasjonsprogrammet. Dette skyldes hovedsakelig at det er eldre bedrifter som mottar støtte i næringshagene enn i inkubatorene.


5.6.3 Variabler som inngår i analysene av begge programmene

Analysene i dette kapitlet bygger på data om inkubasjons- og målbedriftene som er i henholdsvis inkubasjons- og næringshageprogrammet. Følgende data om bedriftene er hentet fra Sivas rapporteringssystem (AVI):

  • Basisinformasjon (navn, organisasjonsnummer, etableringsdato, fylke, kvinne/mann i ledende stillinger)
  • Programinformasjon (avtalestart og -slutt, fase for inkubatorbedriftene, type tilknytning for målbedriftene)
  • Antall ansatte, omsetning, driftsresultat og lønnskostnader. Innhentingen av disse dataene starter det året bedriften har avtalestart og fortsetter så lenge det finnes data for bedriften i Brønnøysundregisteret.

5.7 Styringsindikatorer relatert til programvirksomheten

Styringsindikatorene består av to effektindikatorer (vekst i omsetning og vekst i verdiskaping i bedriftene) og en resultatindikator (kundetilfredshet). Formålet med effektindikatorene er å avdekke hvorvidt bedriftene i inkubatorene og næringshagene opplever vekst målt ved økonomisk aktivitet. Dette gir en indikasjon på om inkubatorene og næringshagene har en merverdi i form av å tilrettelegge for bedriftenes utvikling. Omsetning og verdiskaping (driftsresultat + lønnskostnader) måles i kroner, mens endringen måles i intervaller av prosentvis årlig vekst eller reduksjon.


5.7.1 Vekst i omsetning og verdiskaping i inkubatorbedriftene i inkubasjonsprogrammet

Omsetning og omsetningsendring for inkubatorbedriftene i inkubasjonsprogrammet.
Tabellen nedenfor viser omsetning i 2012-2019 for inkubatorbedriftene fordelt på avtalestart.

Tabell 5.11: Total omsetning 2012-2019 for inkubatorbedriftene basert på avtalestart (beløp i millioner)

Totalt har inkubatorbedriftene akkumulert omsetning i hele perioden på 52,2 milliarder kroner. Tabell 5.11 viser en betydelig økning i omsetning fra første til andre år i program for samtlige bedriftskull, men dog ingen med like høy vekst som 2017-kullet. Dette skyldes blant annet at flere av bedriftene ikke hadde regnskapstall første året de var i program. For et mer nyansert bilde av størrelsen på inkubatorbedriftene, vises det til vedlegg 3. Her fremgår det at det er et fåtall av inkubatorbedriftene som har høy omsetning, og at om lag en femtedel av bedriftene har null i omsetning i de ulike årene. Dette indikerer at det for mange av inkubatorbedriftene tar tid å fremskaffe et inntektsgrunnlag.


Endring i omsetningen for inkubatorbedriftene
Figur 5-1 viser andel inkubatorbedrifter med vekst og nedgang i omsetning i perioden 2012 til 2019

Figur 5‑1: Årlig endring i omsetning i perioden 2012-2019 for inkubatorbedriftene

I vedlegg 3 er endring i omsetning brutt ned på ulike intervaller. Avhengig av hvilke årlige endringstall det ses på, opplever fra 54,2 til 62,2 prosent av inkubatorbedriftene årlig vekst i omsetningen. Blant bedriftene med årlig vekst har den største andelen en fordobling eller mer av omsetningen. Det er fra 6,0 til 8,7 prosent av inkubatorbedriftene som har en årlig reduksjon i omsetningen på 100 prosent. I alle årene er det en signifikant større andel inkubatorbedrifter som har mer enn en dobling av omsetningen enn de som har en reduksjon på 100 prosent.


Verdiskaping og endring i verdiskaping for inkubatorbedrifter i inkubasjonsprogrammet
Tabellen nedenfor viser verdiskaping (driftsresultat + lønnskostnader) i 2012-2019 for inkubatorbedriftene fordelt på avtalestart.

Tabell 5.12: Total verdiskaping 2012-2019 for inkubatorbedriftene basert på avtalestart (beløp i millioner)

Totalt har inkubatorbedriftene en akkumulert verdiskaping på ni milliarder kroner for årene 2012-2019. Tabell 5.12 viser at inkubatorbedriftene med avtalestart i 2016 og 2018 totalt har en negativ verdiskaping i perioden 2015-2019. Blant bedriftene med avtalestart i 2016 er det to selskap som til sammen har hatt en negativ total verdiskaping på litt i overkant av to milliarder kroner i perioden 2015-2019. For et mer nyansert bilde av størrelsen på inkubatorbedriftene, vises det til vedlegg 3. Her fremgår det at det er et fåtall av inkubatorbedriftene som har svært høy verdiskaping, og at gjennomsnittlig verdiskaping de ulike årene varierer fra 729 867 kroner til 1,46 millioner kroner.


Endring i verdiskaping for inkubatorbedriftene
Figuren nedenfor viser andel inkubatorbedrifter med vekst og nedgang i verdiskaping i perioden 2012 til 2019.

Figur 5 2: Årlig endring i verdiskaping i perioden 2012 til 2019 for inkubatorbedriftene

Uavhengig av hvilke bedriftsårskull og årlige verdiskapingsendringer det ses på, opplever mer enn halvparten av inkubatorbedriftene vekst i verdiskapingen hvert år (andelen varierer fra 51,0 til 57,8 prosent). I vedlegg 3 er endringer i verdiskaping brutt ned på ulike intervaller. Mellom en fjerdedel og femtedel av inkubatorbedriftene hadde en årlig nedgang på 100 prosent eller mer i verdiskapingen de ulike årene. I over halvparten av årene er andel bedrifter som opplever mer enn en dobling av verdiskapingen høyere enn andel bedrifter som har en nedgang på 100 prosent eller mer i verdiskaping.


5.7.2 Vekst i omsetning og verdiskaping i målbedriftene i næringshageprogrammet

Omsetning og endring i omsetning for målbedrifter i næringshageprogrammet
Tabellen nedenfor viser omsetning i 2012-2019 for målbedriftene fordelt på avtalestart.

Tabell 5.13: Total omsetning 2012-2019 for målbedriftene i næringshageprogrammet basert på avtalestart (beløp i milliarder)

Totalt har målbedriftene i næringshageprogrammet en akkumulert omsetning 2012-2019 på 381,76 milliarder kroner. Tabell 5.13 indikerer at målbedriftene med avtalestart i 2016 har en høyere gjennomsnittlig omsetning enn øvrige bedriftskull. For et mer nyansert bilde av størrelsen på målbedriftene, vises det til vedlegg 4. Her fremgår det at det er et fåtall av målbedriftene har svært høy omsetning. Rundt halvparten av målbedriftene har inntil fem millioner kroner i omsetning uavhengig av hvilket år omsetningen måles. Det fremgår videre at målbedriftene i næringshageprogrammet har en vesentlig høyere omsetning enn inkubatorbedriftene. Dette er som forventet gitt hvilke bedrifter som er målgruppen for de to programmene.


Endring i omsetningen for målbedriftene i næringshageprogrammet
Figuren nedenfor viser andel målbedrifter med vekst og nedgang i omsetning i perioden 2012 til 2019.

Figur 5 3: Årlig endring i omsetning i perioden 2012 til 2019 for målbedriftene

Uavhengig av hvilke bedriftsårskull og årlige omsetningsendringer det ses på, opplever rundt 60 prosent av bedriftene i næringshagene en årlig vekst i omsetningen (andelen varierer fra 59,7 til 62,6 prosent). I vedlegg 4 er endringer i omsetning brutt ned på ulike intervaller. Dersom alle bedriftskullene ses samlet, synes det å være stabilt at om lag en fjerdedel av bedriftene opplever en reduksjon i omsetningen på inntil 25 prosent hvert år, mens i overkant av en tredjedel opplever en økning i omsetningen på inntil 25 prosent hvert år. Det er en signifikant større andel målbedrifter som hadde mer enn en dobling av omsetningen enn de som hadde en reduksjon på 100 prosent.