Skip to main content

8

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

Årsrapport 2023

En drivkraft for bærekraft og vekst i hele Norge

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4600 bedrifter fått bistand av 39 næringshager og 35 inkubatorer, som er programoperatører og våre partnere, og som utgjør en viktig del av den nasjonale Sivastrukturen. Her har bedriftene fått tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og kapital og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer, som bidrar til bærekraftig omstilling og vekst i norsk industri og næringsliv. Næringshagene og inkubatorene er tett på næringslivet og samlet tilbyr de mer enn 600 rådgivere til gründere og oppstartsbedrifter. Bedriftene får oppfølging i en kritisk fase av utviklingen og blir koblet opp mot relevante virkemidler, investorer, industrielle partnere, forskningsmiljø m.m. De siste årene har bedriftene i økende grad fått hjelp fra flere programoperatører, på tvers av de to programmene. Dette er en stor styrke med Sivas nasjonale struktur, og sikrer et godt og relevant kompetansetilbud uavhengig av geografi. Programaktiviteten kan oppsummeres i områdene kompetanse, tilskudd og nettverk. Tilskudd til den enkelte næringshage og inkubator er viktig, men likevel bare en del av det som utgjør samlet programinnhold og leveranse fra Siva. Gjennom programmene får operatørene tilgang til kurs, samlinger, utviklingssamtaler, ekstrasatsinger m.m.
Tabell 8.1 oppsummerer Sivas kompetanse- og nettverksbidrag overfor programoperatørene. 

Tabell 8.1

Oversikt over dagens tilbud av kompetanse og nettverk.

Trykk på knappene under for å lese om de ulike tilbudene.

Utviklingssamtalen

Et verktøy som brukes aktivt for å gi tilbakemelding til hver enkelt inkubator og næringshage om forbedringspunkter, utvikling over tid og hvordan egen inkubator og næringshage presterer sammenlignet med gjennomsnittet for alle inkubatorene og næringshagene. Gjennom utviklingssamtalen bidrar Siva med innspill og tilbakemeldinger til videreutvikling av programoperatørene og beste praksis fra andre inkubatorer og næringshager. Programoperatørene mottar også en skriftlig tilbakemelding i form av en egen rapport. Utviklingssamtalene består av et scorebasert verktøy for kvalitativ evaluering av inkubator og næringshage der man gjennomgår alle sider ved driften samt utviklingspotensialer av inkubatoren og næringshagen. Utviklingssamtalene gjennomføres årlig.

Kundetilfredshetsundersøkelsen

Kundetilfredshetsundersøkelsen er et verktøy som brukes aktivt for å gi tilbakemelding til hver enkelt inkubator og næringshage om utvikling over tid og hvordan egen inkubator og næringshage presterer sammenlignet med gjennomsnittet for alle inkubatorene og næringshagene. Undersøkelsen gir svar på hvor tilfreds bedriftene er med tilbudet de mottar i inkubatoren/næringshagen.

Webinarer i regi av kompetanseplattformen

Siva har i forbindelse med oppstart av en ny programperiode forsterket sitt tilbud om kompetansehevende tiltak til programoperatørene ved å lansere en serie med webinarer skreddersydd på bakgrunn av innspill og uttrykte behov fra programoperatørene. Formålet er å skape en aktiv deling- og samhandlingsarena der programoperatørene deler sine erfaringer og relevante verktøy for arbeid med bedriftene i innovasjonsprogrammene. Program for webinarene i kompetanseplattformen ble forankret i programrådet, programstyret, og er utarbeidet i samarbeid med FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge og Foreningen Næringshagene i Norge. Gjennomgåtte temaer i 2023 var knyttet til bærekraftig verdiskaping, internasjonalisering, eksport, ESG, ulike ordninger for SMB-finansiering, immaterielle rettigheter, patent, samt samarbeid mellom offentlige virkemidler.

Fagsamlinger

Fagsamlinger brukes til kompetanseutvikling og -overføring. Disse samlingene har ulike tema og har som mål å forsterke og videreutvikle operatørenes programaktivitet. I 2023 arrangerte Siva i samarbeid med Future Frogs en digital workshop om lønnsom bærekraft. Kursholderne har lang erfaring med kurs og undervisning i dette fagfeltet fra institusjoner for høyere utdanning, NTNU og UiO. Workshopen samlet 135 deltakere, og evalueringen viser at deltakerne var meget fornøyde.

Siva partnersamling

Siva partnersamling 2023 ble arrangert i Oslo, Clarion Hotel Oslo tirsdag, 14. november og Forskningsparken onsdag, 15. november. Aleap, Sharelab, Startuplab og OCCI var lokalt vertskap. Målgruppen for samlingen var Sivas innovasjonsstruktur med inkubatorer, næringshager, katapultsentre og fylkeskommuner. Samlingen hadde nærmere 200 deltakere. Tittel og tema på årets samling var «Raskere, sterkere sammen». Målet med temaet var å sette fokus på den sterke innovasjonsstrukturen som er utviklet, og inspirere til enda mer samspill og samarbeid i strukturen, gjennom erfaringsdeling, innlegg og nettverksbygging.

Kick-off nye programmer

1. januar 2023 var det oppstart av de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene og starten på en ny tiårig programperiode. Det ble gjennomfør kick-off for de nye næringshage- og inkubasjonsoperatørene den 15. og 16. februar 2023 i Trondheim. Heading for kick-off var «Ti nye år- Sammen skal vi bidra til bærekraftig omstilling og økt eksport i hele Norge». Det var til sammen 196 personer som deltok på kick-off.

Sivadag og AVI-dag

Siva arrangerte «Siva-dag» 24. august 2023 for nye inkubatorledere, næringshageledere og andre ressurspersoner der det gis informasjon om Siva (alle avdelinger), programmene og erfaringsutveksling fra en inkubator og næringshage. I tillegg ble det gjennomført en digital «AVI-dag» for inkubatorene (17. oktober) og næringshagene (18. oktober) med ca 50 deltakere på hvert arrangement.

Ekstrasatsinger

Siva har gjennom en avtale med Foreningen Næringshagene i Norge gitt foreningen ansvaret for å følge opp prosjekter innenfor ekstrasatsingene. Formålet er å styrke næringshagenes aktiviteter ved å utvikle ny arbeidsmetodikk, relevante og fremtidsrettet verktøy, samt moderne samarbeidsformer for å arbeide mer effektivt og oppnå bedre resultater i næringshageprogrammet.

Rapporteringssystem

AVI (et arbeids- og rapporteringsverktøy (database) hvor hver inkubator og næringshage registrerer data og kan hente relevant informasjon fra) brukes til analyse, dokumentasjon, rapportering av bl.a. programoperatørenes bruk av midler og utvikling av selskapene i porteføljen. AVI viser status på hvordan programmålene nås. AVI gir viktig informasjon og oversikt for programoperatørene, samt gir tilgang til en del verktøy og andre programrelaterte temaer. Dagens rapporteringssystem vil bli erstattet av et nytt rapporteringssystem i februar 2024 (gjennom et samarbeid med Innovasjon Norge og Flerbedriftsportalen).

Studieturer

Siva tilrettelegger for deltakelse på konferanse ICBI-INBIA (International Business Incubation Association) i USA for programoperatørene med mål om kompetansepåfyll og kunnskap internasjonale trender innenfor fagfeltet samt etablering av internasjonale nettverk. I 2023 ble konferansen arrangert i Detroit 23. april til og med 26. april 2023, og Siva deltok med en representant. I tillegg deltok det en person fra en inkubator.

Tilgjengeliggjøring av testfasiliteter

Gjennom prosjektet «tilgjengeliggjøring av testfasiliteter og teknologisk kompetanse for SMBer» skal det legges til rette for at næringshagene og inkubatorene bidrar aktivt med å tilgjengeliggjøre testfasilitetene i katapultsentrene til SMBer over hele landet.

Delingsplattform

DigiUnity, selskapet som leverte SivaNett har meldt oppbud fra og med 1. november 2023. Det blir en større gjennomgang av behov før en eventuelt ny permanent løsning for delingsplattform er på plass. Som midlertidig løsning brukes Wetransfer for deling av presentasjoner, opptak og andre filer. SivaNett bidro til mer synliggjøring og større samarbeid mellom programoperatørene gjennom erfaringsdeling. Et godt ekempel på dette er Kunnskapsparken Bodø som har delt sin erfaring med utvikling av selskapet Norskin som har benyttet seg av flere av virkemidlene til Siva.

Hovedmålet til næringshageprogrammet er å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Dette gjøres gjennom å bidra til økt verdiskaping, basert på lokale fortrinn. Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel.

Les mer om næringshageprogrammet

Med en visjon om å «Utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene» bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet. Næringshagene er programoperatørene av Sivas næringshageprogram. De er innovasjonsselskap med privat aksjemajoritet, som sammen med andre aktører utgjør et sterkt innovasjonsmiljø. Næringshagene skal utvikle og tilby tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv. Næringshagene initierer og tilrettelegger for kompetanse- og nettverksaktiviteter, og tilbyr faglige tjenester, rådgivning og verktøy for små og mellomstore bedrifter. 

Programmet er finansiert av fylkeskommunene gjennom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Fylkeskommunene er oppdragsgivere. Innsatsen skal bidra til vekstkraftig næringsliv i regioner og distrikt. Støtte til næringshager skal hovedsakelig skje innenfor virkeområdet distriktsrettet investeringsstøtte.

Hovedmålet til inkubasjonsprogrammet er økt nasjonal verdiskaping. Dette skal skje gjennom effektivt å identifisere, kommersialisere og videreutvikle gode idéer til nye vekstbedrifter, og bidra til ny vekst i etablerte virksomheter.

Les mer om inkubasjonprogrammet

Inkubasjonsprogrammet har en visjon om å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Programmet skal bidra til økt nasjonal verdiskaping og eksport i bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. En viktig del av arbeidet består i å utvikle sterke team, koble bedriftene opp mot strategiske samarbeidspartnere som næringsliv, FoU- og kapitalmiljø, og bidra til at bedriftene raskest mulig kommer ut i markedet.

Inkubatorene er programoperatørene av Sivas inkubasjonsprogram. De benytter tilskuddet fra Siva til å tilføre bedriftene profesjonell forretningsutviklings- og bransjekompetanse.

En inkubator gjør det lettere og raskere for bedrifter å vokse og nå sitt verdiskapingspotensial. De 35 inkubatorene tilbyr tjenester innen bedriftsetablering, rådgiving og forretningsutvikling. I tillegg tilbys et fysisk miljø eller en innovasjonsarena hvor bedriftene kan lære av hverandre. Inkubasjon skal bidra til flere konkurransedyktige nystartede bedrifter og vekst i etablerte bedrifter, ved å lette tilgangen til kompetanse, kapital og nettverk.

Inkubasjonsprogrammet eies av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Fylkeskommunene er oppdragsgivere.

Begge programmene var i 2023 finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet, via fylkeskommunene som oppdragsgivere. Samlet tildeling var på 240,2 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er 12 millioner kroner som fylkeskommunene Agder, Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark bevilget til næringshagene og inkubatorene i sine respektive fylker, utover differensieringsmodellene til Siva. Åtte av fylkeskommunene har også tildelt programmene ekstraordinær prisjustering, som samlet utgjorde 4,7 millioner kroner. Midlene Siva har mottatt i oppdrag fra fylkeskommunene i 2023 er i sin helhet utbetalt til programoperatørene. I tillegg har Siva utbetalt til sammen 8,8 millioner kroner fra egne oppsparte midler. Totalt betyr det at det er tilført 249 millioner kroner i 2023. 

Viktige hendelser

 • Januar: Ferdigstillelse programrapportering 2022
 • Februar: Kick-off i Trondheim for de nye programmene (ca 200 deltakere)
 • Mars: Godkjenning måltall og budsjett programoperatører 2023. Oppstart med reviderte kundetilfredshetsundersøkelser for de nye programmene i regi av Samfunnsøkonomisk analyse
 • April: Lansering av kompetanseplattformen
 • Mai: Thams Innovasjon tas opp i næringshageprogrammet. Utvidet regionalrapportering sendt til fylkeskommunene
 • Juni: Fagdag om lønnsom bærekraft (digital). Studietur for inkubatorer til Detroit. Nasjonalt styringsmøte med fylkeskommunene
 • August: Digital Sivadag for nye ressurspersoner i næringshagene og inkubatorene. Oppstart av arbeidet med Flerbedriftsportalen i samarbeid med Innovasjon Norge
 • September: Oppstart utviklingssamtaler 2023/2024
 • Oktober: Digital AVI-dag for inkubatorer og næringshager
 • November: Siva partnersamling i Oslo for inkubatorer, næringshager, katapultsentre og fylkeskommuner (200 deltakere). Nasjonalt styringsmøte med fylkeskommunene. Fellesmøte mellom programstyret og programrådet
 • Desember: Godkjenning måltall og budsjett programoperatører 2024

Figur 8.1

Verdikjede

Trykk på knappene i verdikjeden under for å lese mer.
 • 10,6 årsverk
 • 249 mill. kr tilskudd til næringshage/inkubator
 • 19 mill. kr til gjennomføring og administrasjon
 • Videreutvikling og forsterkning av et nasjonalt nettverk av innovasjonsselskaper
 • Mobilisering
 • Kompetanse
 • Nettverk
 • Tilskudd
 • Innovasjonsevne
 • Bærekraftig konkurransekraft
 • Omstillingsevne
 • Økt konkurransekraft internasjonalt og nasjonalt
 • Økt evne til kompetanseutvikling
 • Samarbeid og partnerskap
 • Nettverk
 • Motvirker systemsvikt
 • 16,5 mrd. kr i verdiskaping
 • Sysselsetting
 • Bærekraftig omstilling
 • Økt eksport
 • Realisering av regionale fortrinn og strategier som bidrar til å styrke regionene
 • Levende lokalsamfunn
 • Bolyst

Resultater og effekter

Gjennom programvirksomheten har Siva bidratt til å utvikle sterke og relevante innovasjonsmiljøer i hele Norge. Disse inngår i et nasjonalt nettverk kalt Sivastrukturen, som bidrar til økt bærekraft, vekst og verdiskaping i næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt. En analyse gjennomført av SSB viser at bedriftene som har vært i Sivas programmer har en bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare bedrifter.

 • 2544 målbedrifter i næringshageprogrammet
 • 2061 bedrifter i inkubasjonsprogrammet
 • 16,5 milliarder kroner i verdiskaping for bedriftene i 2022
 • Høy overordnet kundetilfredshet med inkubatorene og næringshagene i bedriftene
 • Høy tilfredshet blant lederne i innovasjonsselskapene med Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram og Siva som virkemiddelaktør

Mål- og resultatstyring (MRS) er et av de grunnleggende styringsprinsipper i staten. Sivas programvirksomhet måles ved hjelp av styringsindikatorer (vekst i omsetning og verdiskaping, samt kundetilfredshet) og støttende analyser. 2023 er det første året i de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene. Vi har derfor ikke mål på vekst/endring, og resultatene som presenteres er et statusbilde for bedriftene i program i 2023.


1. Omsetning og verdiskaping i bedriftene

Inkubatorbedriftene hadde en samlet omsetning på 6,5 milliarder kroner i 2022. Om lag åtte av ti bedrifter hadde mindre enn fem millioner i omsetning. Samlet verdiskaping for inkubatorbedriftene i 2022 var 758 millioner kroner. Litt over halvparten av bedriftene hadde negativ verdiskaping i 2023.

Samlet hadde målbedriftene (den endelige kunden eller brukeren av programmene, den som mottar innovasjonsstøtten) i næringshageprogrammet en omsetning på 52,2 milliarder kroner i 2022. Om lag en av ti har en omsetning på mer enn 50 millioner kroner. Samlet verdiskaping for målbedriftene i næringshageprogrammet i 2022 var 15,8 milliarder kroner. Åtte av ti målbedrifter hadde positiv verdiskaping. Målbedriftene i næringshageprogrammet har en vesentlig høyere omsetning og verdiskaping enn inkubatorbedriftene. Dette er naturlig med tanke på at det er eldre bedrifter i næringshageprogrammet enn inkubasjonsprogrammet.


2. Kundetilfredshet

Bedriftene rapporterer om høy overordnet kundetilfredshet med inkubatorene og næringshagene i Sivas nasjonale programmer. Ni av ti bedrifter vil anbefale sin inkubator/næringshage til andre bedrifter.

Inkubator- og næringshagelederne i de aller fleste selskapene vurderer at Sivas programaktivitet er avgjørende for bredden i tilbudet og omfanget av aktiviteten de selv tilbyr. Alle rapporterer at de enten ikke ville vært i drift, eller at de ville hatt redusert tilbud uten Sivas nasjonale programmer. Samlet sett har lederne høy tilfredshet med programmene og Siva som virkemiddelaktør.

I kundetilfredshetsundersøkelsen utdyper lederne hvorfor Sivas nasjonale program skaper verdi. Her vektlegger de spesielt at Sivas ansatte er enkle å samarbeide med, at de er tilgjengelige og har relevant kompetanse til å bistå næringshagen/inkubatoren. Videre trekkes det frem at troverdigheten til egen inkubator/næringshage har blitt styrket som følge av tilknytningen til Siva. I sum rapporterer lederne høy kundetilfredshet med de nasjonale programmene og med Siva som virkemiddelaktør. 


3. Sysselsettingsvekst

Målbedriftene i næringshagene hadde i 2023 totalt 30 689 ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte var 12,2, og medianen var fire ansatte.


4. Antall bedrifter i programmene

I det første året i det nye næringshageprogrammet, fikk 2 544 målbedrifter bistand fra næringshagene. Fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag og Innlandet hadde flest målbedrifter i næringshageprogrammet. Blant de 2 061 bedriftene som var i inkubasjonsprogrammet i 2023, var det flest bedrifter i fylkene Vestland, Nordland, Oslo og Trøndelag.


5. Andel bedrifter med kvinnelig ledelse

Kvinnelig ledelse defineres her som kvinnelig daglig leder og/eller styreleder og/eller gründer. Én av tre målbedrifter (35,2 prosent) i næringshageprogrammet hadde kvinnelig ledelse i 2023. Disse bedriftene mottok cirka 31 prosent av innovasjonsstøtten. Blant bedriftene i inkubasjonsprogrammet var det 31,5 prosent med kvinnelig ledelse, og de mottok 31,5 prosent av innovasjonsstøtten. I begge programmene var det var færrest kvinner som hadde rollen som styreleder. I næringshageprogrammet var det flest kvinner i rollen som daglig leder, mens flest kvinner hadde rollen som gründer i inkubasjonsprogrammet.


I MRS-rapporten kan du lese mer om hvordan Siva har levert på indikatorene vi skal måles på.

Figur 8.2

Oversikt over MRS-indikatorer

Nytte for bedriftene

Totalt var det 2544 målbedrifter i næringshageprogrammet og 2061 bedrifter i inkubasjonsprogrammet.

Om lag ni av ti bedrifter angir i kundetilfredshetsundersøkelsen at de er fornøyde eller svært fornøyde med bistanden de har fått av inkubatoren/næringshagene. Samme andel vil anbefale sin næringshage/inkubator til andre bedrifter. 62 prosent av bedriftene i næringshagene og 73 prosent av bedriftene i inkubatorene rapporterer at næringshagen/inkubatoren har vært viktig eller svært viktig for utviklingen til bedriften så langt. Funnene viser at næringshagene og inkubatorene har en betydelig positiv effekt for bærekraftig omstilling og vekst i bedrifter over hele landet.

Siva legger til rette for kompetanseheving og nettverksbygging i og mellom næringshagene og inkubatorene som er operatører i våre programmer, og opplever stor vilje og evne fra deres side til å dele. Dette bidrar til at de oppleves som relevante og nyttige, for bedriftene som benytter seg av deres tjenester og som får tilgang til kompetansen som hele Sivastrukturen besitter.

En evaluering gjennomført av SSB i 2018 viser at bedriftene som er en del av programmene har en bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare bedrifter.


Programoperatørene

I 2023 var det 35 inkubatorer i Sivas inkubasjonsprogram og 39 næringshager i Sivas næringshageprogram. De er spredt over hele landet. Næringshagene skal hovedsakelig være lokalisert i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, mens inkubatorene er lokalisert også i større byer. Det er programoperatører i alle landets fylker. I 2023 finner vi bedrifter som var aktive i programmene i 321 av landets 356 kommuner (90 prosent).

Totalt har programoperatørene blitt tilført 249 millioner kroner i 2023. Dette er finansiert med oppdrag fra fylkeskommunene med 240,2 millioner kroner. Disse fordeler seg med 138,5 millioner kroner til inkubatorene og 101,7 millioner kroner til næringshagene. De differensierte tilskuddsmodellene utgjør 223,5 millioner kroner samlet for begge programmene. Siva har, utover oppdragene fra fylkeskommunene, tildelt totalt 8,8 millioner kroner til programmene av egne, oppsparte midler. Dette er tilskudd utbetalt i forbindelse med prosjektet «tilgjengeliggjøring av testfasiliteter og teknologisk kompetanse for SMBer».

Hvert år utarbeider inkubatorene og næringshagene måltall for aktiviteten det kommende året. For 2023 hadde næringshagene samlet ambisjon om å jobbe med totalt 2 399 målbedrifter. Inkubatorene hadde ambisjoner om å jobbe aktivt med 1 986 bedrifter. Samlede måltall om totalt antall aktive bedrifter i program i løpet av året ble nådd med henholdsvis 2 544 og 2 061 bedrifter.

Forprosjekter og ekstraordinære satsinger

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune ble det i 2023 gjennomført et forprosjekt innenfor programvirksomheten. Formålet var opptak av ny programoperatør, og resultatet ble at Thams Innovasjon ble tatt opp i næringshageprogrammet.

Nordland fylkeskommune bevilget midler for geografisk utvidelse av næringshage- og inkubasjonsprogrammene i Nord-Salten og Sør-Helgeland, samt arrangement for å synliggjøre katapultsentrene for næringslivet i Nordland. Det ble totalt bevilget 2,5 millioner kroner til disse prosjektene (midlene ble utbetalt i 2022, men geografiprosjektene ble i all hovedsak gjennomført i 2023). Vestland fylkeskommune bevilget totalt 3,1 millioner kroner til to oppdrag for geografisk utvidelse av næringshageprogrammet i henholdsvis Sunnfjordregionen og Hardanger/Sunnhordland.

Foreningen Næringshagene i Norge har gjennom avtale med Siva hatt ansvaret for å følge opp fire prosjekter innenfor ekstrasatsingene. Prosjektene skal styrke næringshagenes aktiviteter ved å utvikle ny arbeidsmetodikk, relevante verktøy, samt moderne samarbeidsformer for å arbeide mer effektivt og oppnå bedre resultater i næringshageprogrammet.

«Tilgjengeliggjøring av testfasiliteter og teknologisk spisskompetanse for SMBer» er et fylkesoverskridende prosjekt, med høy aktivitet, god utbredelse, og som setter tydelige regionale avtrykk. 32 av 39 næringshager (82 prosent) har målbedrifter som har sendt inn mulige katapult-prosjekter til ekspertteamet. Tilsvarende har 33 av 35 inkubatorer (94 prosent) bedrifter som har sendt inn mulige katapultprosjekter. Ekspertteamet har vurdert totalt 430 mulige katapultprosjekter, hvorav 265 fikk innvilget støtte. Sivafondet har totalt innvilget i overkant av 26 millioner kroner til disse prosjektene. Sivafondet er nå avsluttet, og de siste innvilgede prosjektene vil gjennomføres i 2024. Sivafondet ble våren 2023 avløst av et nytt fond i regi av katapultordningen (Sivafondet).

Alle prosjektene nevnt overfor utgjør programmidler utover ordinære tilskudd. Formålet er økt aktivitet i programmene, et bedre og mer omfattende tilbud til bedriftene i program, samt utvikling av programmene og programoperatørene.

Samarbeid og styringsdialog med fylkeskommunene

Fylkeskommunene er oppdragsgivere for næringshage– og inkubasjonsprogrammene. Den enkelte fylkeskommune er oppdragsgiver på regionalt nivå, mens fylkeskommunene samlet er oppdragsgivere på programnivå og nasjonalt. En viktig del av forvaltningen av programmene er å være en profesjonell og effektiv oppdragstaker for fylkeskommunene, hver for seg og samlet på fellesoppdraget.

Styringsdialogen med fylkeskommunene er omfattende, og krever tid og ressurser av Siva. Det gjør at vi kommer enda tettere på regionale behov og fortrinn. Årshjulet for den regionale og nasjonale styringsdialogen fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er førende for samarbeidet. Vi opplever økt bevissthet rundt årshjulet fra fylkeskommunene. I 2023 har det vært en forbedring når det gjelder utbetaling av tilskudd og oversendelse av oppdragsbrev fra fylkeskommunene til Siva. Vi opplever at både samarbeidet og styringsdialogene med fylkeskommunene har fungert godt. Samtidig var det flere fylkeskommuner som ikke prioriterte å gjennomføre styringsmøter, spesielt på høsten.

Programstyret for næringshage– og inkubasjonsprogrammene har fullmakt til å koordinere fylkeskommunenes oppdragsgiveransvar for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Programstyret har gjennom sin rolle bidratt til å styrke den regionale medvirkningen i Sivas programvirksomhet, og vært avgjørende for utvikling av den nasjonale styringsdialogen. Styret består av fem representanter fra fylkeskommunene, samt observatører fra KDD, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Siva er sekretariat. Det er gjennomført syv møter i 2023. Sentralt i styrets arbeid har vært oppfølging av årshjulet for programmene, med budsjettinnspill på kap. 553 post 61 for 2024, satsingsforslaget for 2025-2027 og innspill til KDD på Sivas rammer på administrasjons- og gjennomføringskostnader. 2023 var første året i de nye næringshage– og inkubasjonsprogrammene, og det har vært viktig for styret å bidra til en god og effektiv implementering. Programstyret og Nærings- og plankollegiet har hatt løpende dialog gjennom året, og programstyret deltok blant annet på det nasjonale styringsmøtet mellom Siva og fylkeskommunene.

Les mer

Nasjonalt programråd er et rådgivende organ for Siva og programstyret. Programrådet består av representanter fra fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Næringshagene i Norge og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge. Det er gjennomført fem møter i 2023. Programrådet gir innspill på saker som skal behandles i Programstyret, og skal løfte relevante saker opp til diskusjon.

Gjennomføring av regionale styringsmøter er en sentral del av styringsdialogen. Det etablerte årshjulet for post 61 legger opp til at fylkeskommunene inviterer til to halvårlige styringsmøter per fylke. Første halvår ble det gjennomført syv av elleve regionale styringsmøter, mens det i andre halvår ble gjennomført fire regionale styringsmøter. Det ble gjennomført to nasjonale styringsmøter med fylkeskommunene, disse ble gjennomført i regi av Nærings- og plankollegiet 9. juni og 8. november..

Siva har i tråd med årshjulet oversendt årsrapportering og tertialrapporteringer til fylkeskommunene. Satsingsforslag 2024-2025 på kapittel 553 post 61 «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling» ble sendt til fylkeskommunene ved programstyret.

Bærekraft

I dag er bærekraft ikke bare et tillegg, men en nøkkelindikator for konkurransekraft. Å måle hvor bærekraftig en bedrift er, gir ikke bare et øyeblikksbilde av dens påvirkning på miljø og samfunn, men også innsikt som kan forme strategien for fremtidig vekst.

Bærekraft er gjennomgående i det nye inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet, og defineres i bred forstand innenfor økonomiske, sosiale, og miljømessige aspekter. Det stilles krav til at programoperatørene inkluderer bærekraft i sine tjenester, og at det så langt som mulig skal benyttes som et konkurransefortrinn i utvikling av forretningsmodeller og bærekraftig omstilling.

Kundetilfredshetsundersøkelsen viser at 36 prosent av målbedriftene i næringshageprogrammet rapporterer at næringshagen har vært ganske eller svært viktig for at bedriften har blitt mer bærekraftig. Tilsvarende svarer 29 prosent at næringshagen har vært ganske eller svært viktig for at bedriften har blitt mer klima- og miljøvennlig. Tilsvarende tall for bedriftene i inkubasjonsprogrammet er 23 prosent og 19 prosent.

I begge programmene brukes SRL-skalaen for måling av bærekraft. SRL-skalaen (Sustainable readiness level) angir bedriftens modenhetsnivå når det kommer til å integrere bærekraft i sin forretningsmodell. Skalaen er utviklet av SISP (Swedish Incubators & Science Parks), Vinnova og Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige. Måltallene er knyttet til årlig endring i nivå på SRL-skalaen. I 2023 har vi ikke endringstall, men tabell 8.2 viser hvordan næringshagene og inkubatorene har plassert bedriftene sine på SRL-skalaen i 2023.

Tabell 8.2

Innplassering av bedriftene i SRL-skalaen per 2023, fordelt på program.

SRL-skalaen viser ni ulike utviklingsnivåer og hva som kreves for å definere de ulike nivåene. I 2023 har alle programoperatører plassert sine bedrifter på relevant nivå i skalaen. I forkant av dette arrangerte Siva et webinar for erfaringsdeling om bruk av SRL-skalaen. Tabellen viser at majoriteten av bedriftene i begge program ligger på de tre laveste nivåene av modenhet. Dette er naturlig siden dette er nye programmer, og det er først nå Siva har innført krav om rapportering på modenhetsnivå. I tillegg er størstedelen av bedriftene i inkubasjonsprogrammet tidlig i sine utviklingsløp, og man kan anta at bevisstheten rundt bærekraft som del av forretningsmodell har vært lav. Det samme gjelder næringshageprogrammet, hvor det er mange små bedrifter med begrensede ressurser.

Videre benyttes EUs taksonomi for måling av bærekraft i begge program. Tabell 8.3 viser andel bedrifter som næringshagene og inkubatorene mener oppfyller de ulike kravene i 2023.

Tabell 8.3

Andel bedrifter som oppfyller de ulike kravene i EUs taksonomi i 2023, fordelt på program.

Tabellen viser at næringshagene og inkubatorene mener flest bedrifter i program oppfyller miljømålene som omhandler klima og klimatilpasning. At programmene er næringsnøytrale og dekker hele landet gjør at det er relativt stor spredning i bransjer, og dermed hvilke miljømål som oppfylles.

Hver bedrift kan oppfylle flere av miljømålene. Analyser viser at 53 prosent av målbedriftene i næringshagene ikke oppfyller noen av miljømålene. 18,9 prosent oppnår ett av målene, mens 3,9 prosent vurderes å svare opp fem eller seks av miljømålene. Blant bedriftene i inkubasjonsprogrammet var det 51,6 prosent som ikke oppfyller noen av miljømålene, mens 18,9 prosent svarer opp ett av miljømålene. 4,4 prosent av bedriftene vurderes å oppfylle alle seks miljømålene.


Ressursbruk

Team inkubator og næringshage har litt i overkant av ti årsverk. Sivas ressursbruk knyttet til programaktiviteten fordeler seg på leveranser til programoperatørene på kompetanse, nettverk og tilskudd, samt forvaltning av programmene. Leveransene skal bidra til å profesjonalisere jobben programoperatørene gjør overfor bedriftene i program. Forvaltningsoppgavene skal profesjonalisere programdriften og inkluderer kontinuerlig programutvikling, rapportering og dokumentasjon av resultater og effekter av programaktiviteten, samt styringsdialog og samarbeid med oppdragsgivere og programeier.