Skip to main content

Siva i

Møre og Romsdal

Sammen om realisering av industri- og næringspolitikken i Møre og Romsdal

Siva samspiller tett med fylkeskommunen og de andre virkemiddelaktørene for å styrke og videreutvikle Møre og Romsdals grønne næringspolitikk. 

Siva – Selskapet for industrivekst jobber hver dag med å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Eller sagt med andre ord – vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. For å kunne gjøre denne jobben godt, er vi avhengig av et tett samarbeid med sentrale aktører i regionen, som firepartsamarbeidene med fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Siva deltar i alle regioners strategiske samarbeid. På den måten bidrar vi også til å formidle beste praksis mellom fylkeskommunene.

Gjennom jevnlige møter i det strategiske regionale firepartsamarbeidet, bidrar vi til å styrke og bygge opp under regionens grønne næringspolitikk. Denne firepartsdialogen springer ut av en nasjonal samhandlingsmodell som legger til rette for dialog om nasjonal politikkutforming og mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler. I Møre og Romsdal har firepartsdialogen bidratt til innsikt og bedre gjensidig utnyttelse og samarbeid mellom partene. Siva har blant annet belyst tema som

– Sivas forsterkede strategiske satsing på bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon.
– Nye tiårige programperioder for næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som ble igangsatt i 2023.
– Sivas pilottesting av ny nodestruktur knyttet til katapultsentrene under ordningen Norsk katapult, samt utlysing av permanente noder i løpet av 2024.
– Sivas nye tilretteleggerrolle, der vi reduserer ledetiden til industrietablering på store grønne industritomter og industriområder.
– Sivas styrkede posisjon som industriutvikler gjennom saldert nasjonalbudsjett 2023; Siva fikk tilført en frisk milliard i egenkapital. Dette muliggjør økte investeringer i industri- og næringsbygg, samt tilrettelegging for industriområder.

Med våre aktiviteter videreutvikler vi Sivastrukturen (innovasjonsselskapene, inkubatorene, næringshagene, katapultsentrene og eiendommene), og legger til rette for innovasjon og bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Gjennom vårt eierskap i innovasjonsselskaper over hele landet legger vi til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Disse ulike innovasjonsselskapene er koblet sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og bundet sammen gjennom Sivastrukturen, hvor kompetanse og nettverk kan deles. I en spørreundersøkelse (2023) blant styrelederne i innovasjonsselskapene vurderer et økende og høyt antall styreledere Sivastrukturen som særdeles viktig for innovasjonsselskapene. Disse selskapene er selv viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når de fungerer godt, kan det bidra til at aktører omstiller seg og tilegner seg kunnskap – raskere og bedre. Denne strukturen har Møre og Romsdal hatt god nytte av.

Med deltakelse i alle regioners strategiske firepartsamarbeid bidrar Siva til fremdriften i samfunnsoppdragene og formidler beste praksis mellom regionene.

Klima- og naturkrisen gjør at norsk industri og næringsliv står ovenfor en historisk stor omstilling. Siva vil prioritere ideer og bedrifter som er konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Dette kommer tydelig til uttrykk i vårt virke i Møre og Romsdal.

I 2023 har avtalepartene deltatt i arbeidet i Skaperkraft og i arbeidet med missions.

Under den nasjonale samhandlingsmodellen ble det i 2022 igangsatt et arbeid på tvers av fylkene, på tre avgrensede samfunnsoppdrag

1. Utvikle hundre industrielle symbioser på tvers av verdikjeder i Norge frem mot 2030
2. Bygge infrastruktur for det grønne skifte
3. Kompetanseløft for å realisere de grønne verdikjedene

Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva sluttet seg til disse landsdekkende samfunnsoppdragene, og har i løpet av 2023 inngått en samarbeidsavtale og jobbet med kartlegging av aktuelle prosjekter. Avtalepartene skal utfylle hverandre i arbeidet for å nå fellesmålene for Møre og Romsdal i:

– Fylkesplanen, med mål om å bli miljøfylke nr. 1 for et internasjonalt ledende næringsliv
– Forsknings- og innovasjonsstrategien, der regionen tiltrekker seg mer kompetanse og venturekapital
– Skaperkraft, som er en langsiktig programsatsing for å styre eksportsatsinger i fylket og utvikling av nye næringer gjennom grønne industrielle løft, smart teknologi, fornybar energi og kompetanse i og for næringslivet. Satsingene i Skaperkraft samsvarer med målene til felles spissa samfunnsoppdrag Missions.

Samarbeidet i Møre og Romsdal satser på å synliggjøre virkemiddelaktørene i hele fylket. Avtalepartene er aktive i mobilisering til innovasjon, forskning og internasjonalisering med et årshjul for aktivitetene ut mot bedriftene og kommunene. Videre skal det satses på havromsposisjon og utvikling av nye bærekraftige verdikjeder innen maritime og marine næringer, med formål om å forsterke samlet kraft i virkemiddelapparatet og hjelpe bedriftene med å utvikle nye innovasjonsprosjekter. Avtalepartene jobber for å koble på næringsklynger internt i Møre og Romsdal, samt relevante miljøer nasjonalt. Samarbeidet handler også om støtte til innovasjonsmiljøer, samt bistand med skalering og venture kapital. Møre og Romsdal skal bruke eksisterende katapulter, og partnere skal jobbe for en sterkere forskningsinfrastruktur og testinfrastruktur.

“Siva i Møre og Romsdal» gir et bilde av Sivastrukturen i regionen, og hvordan vi jobber og samarbeider tett med næringslivet og det offentlige for å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Uansett hvordan tidene oppleves, vil Siva fortsette å være et stødig fundament for virksomhetene i regionen.

Jan Morten Ertsaas

administrerende direktør

Her er vi

Oppdatert per 31. desember 2023


Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

Bedrifter tilknyttet en sivanæringshage eller -inkubator har ifølge SSB høyere vekst i verdiskaping, omsetning og antall ansatte enn andre sammenlignbare bedrifter.

Gjennom oppdrag til Siva finansierer fylkeskommunene næringshage- og inkubasjonsprogrammene 

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4600 bedrifter fått bistand av 39 næringshager og 35 inkubatorer, som er programoperatører og våre partnere, og som utgjør en viktig del av den nasjonale Sivastrukturen. Her har bedriftene fått tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og kapital og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer, som bidrar til bærekraftig omstilling og vekst i norsk industri og næringsliv.

Næringshagene og inkubatorene er tett på næringslivet og samlet tilbyr de mer enn 600 rådgivere til gründere og oppstartsbedrifter. Bedriftene får oppfølging i en kritisk fase av utviklingen og blir koblet opp mot relevante virkemidler, investorer, industrielle partnere, forskningsmiljø m.m.

De siste årene har bedriftene i økende grad fått hjelp fra flere programoperatører, på tvers av de to programmene. Dette er en stor styrke med Sivas nasjonale struktur, og sikrer et godt og relevant kompetansetilbud uavhengig av geografi.

Programaktiviteten kan oppsummeres i områdene kompetanse, tilskudd og nettverk. Tilskudd til den enkelte næringshage og inkubator er viktig, men likevel bare en del av det som utgjør samlet programinnhold og leveranse fra Siva. Gjennom programmene får operatørene tilgang til kurs, samlinger, utviklingssamtaler, ekstrasatsinger m.m.

Næringshager

I Møre og Romsdal var det ved årsskiftet 170 bedrifter som dro nytte av næringshageprogrammet.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk og næringspolitisk virkemiddel finansiert av fylkeskommunene med Siva som operatør. 

En næringshage er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr bedriftene rådgivning innenfor forretningsutvikling til en subsidiert kostnad. Næringshagen tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer i regionalt tilrettelagte møteplasser knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Tilgang på kompetanse, råd, erfaringer, inspirasjon og nettverk gir viktige bidrag til at bedriftene kan realisere sine forretningsideer, styrke konkurransekraften og vokse. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 3,5 millioner kroner til den enkelte næringshage, som brukes i arbeidet med videreutvikling av små og mellomstore bedrifter. Næringshagene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2500 bedrifter nyter nå godt av støtte og bistand finansiert gjennom næringshageprogrammet. 

Eksempler på bedrifter som har fått hjelp av innovasjonsselskapene:

Recuro

Recuro er en høyteknologisk spinoff fra et tradisjonelt metallstøperi, som kjapt har etablert organisasjonen både i India og Norge. Selskapet bruker robotteknologi til å vedlikeholde og overflatebehandle industrianlegg mens anlegget er i drift. Effee leverer vedlikeholdstjenester onshore og offshore, som gir ressursbesparelser både økonomisk og miljømessig. Selskapet har vokst fra null til 100 ansatte på tre år og har mottatt støtte fra sivainkubatoren Protomore, katapultnoden iKuben, Innovasjon Norge, Skattefunn, Regionalt, Forskningsfond, Forskningsrådet, samt kapital, rådgivning og styrearbeid fra sivainkubatoren ÅKP.

Arvid Gjerde AS

Arvid Gjerde AS har drevet med trafikksikring i over 40 år, og har spesialisert seg innen montering av veg- og brurekkverk. De jobber hele tiden på leting etter å gjøre alle prosesser litt raskere, litt enklere, litt smartere. I 2020 bestemte de seg til å bli ledende innen bærekraft i sin bransje. Samarbeid med sivainkubatoren Protomores inkubasjonsprogram initierte et prosjekt om bærekraftig forretningsutvikling, med sivanæringshagen Nordveggen som medarrangør og flere samarbeidspartnere. Det avdekket kunnskapshull og førte til oppfølgende prosjekter, inkludert fremtidige krav i kontraktsmaler med Statens Vegvesen og gjenbruk av stålrekkverk med Vik Ørsta AS.

Cyan Energy AS

Cyan Energy AS utvikler avanserte ladesystemer for elektriske kjøretøy med mål om å erstatte tradisjonelle bensinstasjoner. Deres løsninger kombinerer batterilading og strøm fra ulike kilder som solenergi og vindkraft. Prosjektet inkluderer også en bryggeløsning for hurtiglading av båter, som har blitt visualisert gjennom 3D-modeller. Dette har ført til interesse fra produsenter av elektriske båter. Selskapet planlegger et ladenettverk langs en rute mellom Kristiansand og Göteborg med 400 ladepunkter. De har mottatt støtte fra sivainkubatoren ÅKP og katapulten DigiCat for forretningsutvikling og visualisering.

Inkubatorer

I Møre og Romsdal var det ved årsskiftet 211 bedrifter som dro nytte av inkubasjonsprogrammet.

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründerbedriftene og etablert næringsliv rådgivning innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Hovedmål for satsingen er å øke nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. Tilgang til relevante sterke kompetansemiljøer på inkubasjon er et avgjørende bidrag for å at gründerbedrifter vil lykkes og kunne skalere sin virksomhet. 

Inkubatorene bistår potensielle vekstbedrifter i tidlig fase, slik at de kommer seg raskere ut i markedet. Erfarne forretningsrådgivere hjelper gründerne med å ta kloke valg og komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne, som for eksempel investorer, forskningsinstitusjoner, leverandører og offentlige støtteordninger. Inkubatorene får tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 7,0 millioner kroner til den enkelte inkubator, som brukes i arbeidet med videreutvikling av gründerbedriftene og skalering av etablert næringsliv. Inkubatorene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2000 bedrifter nyter godt av støtte og bistand finansiert gjennom inkubasjonsprogrammet. 

Eierskap i innovasjonsselskapene

Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til at aktører raskere og bedre omstiller seg og tilegner seg kunnskap.

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Over 7500 bedrifter i hele Norge får bistand fra selskapene hvor vi er medeier. 

I Møre og Romsdal har Siva eierskap i (eierandel i parantes):

 • Fjordhagen AS (33.33%)
 • Protomore Kunnskapspark AS (22.35%)
 • Sunnmøre Kulturnæringshage AS (24.39%)
 • Vindel AS (20.23%)
 • ÅKP AS (23.95%)
 • ÅKP Blue Innovation Arena AS (24.04%)

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det bidrar til at virksomhetene finner relevante samarbeidspartnere i hele landet, får lettere tilgang til kompetanse og drar nytte av offentlige virkemidler.  

Siva er representert i styrene i de fleste selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På denne måten kan vi være tett på selskapene vi eier, og bidra med kompetanse, regional forståelse og nettverk. 

Sivas mål med eierskapet i innovasjonsselskapene er å:

 • koordinere private og offentlige aktører for å etablere og utvikle innovasjonsselskapene

 • utvikle en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet, med sterk forankring i lokale og regionale kunnskaps- og næringsmiljø

 • stimulere til koordinering og samhandling mellom innovasjonsselskapene, regionalt og nasjonalt, for en best mulig utnyttelse av kompetanse og virkemidler, til nytte for næringslivet

 • bruke Sivas eierskapsfortrinn som en statlig, kompetent og gjennomgående eier med kjennskap til beste praksis, til å bidra til økt verdiskaping i regionen gjennom innovasjonsselskapene

Ordningen Norsk katapult

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapultsentrene. Sentrene har i løpet av 2023 tilgjengeliggjort internasjonalt ledende kompetanse, teknologi og testfasiliteter i mer enn 1300 prosjekter.

Ordningen Norsk katapult understøtter etablering og utvikling av nasjonale katapult-sentre som skal bistå små og mellomstore bedrifter fra hele landet i sine utviklingsløp, samt bygge bro mellom forskning og anvendelse. Gjennom katapult-sentrenes kjernepartnere (internasjonalt ledende industrielle virksomheter) tilgjengeliggjøres industrinære testfasiliteter, kompetanse og nettverk til nytte for norsk næringsliv. Norsk katapult forsterker den nasjonale infrastrukturen for innovasjon, slik at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Tilgangen til testkapasitet for bedrifter har gjennom 2022 blitt forsterket ved opptak av åtte nye noder under ordningen. Nodene skal gjennom pilotprosjekter på 12-18 måneder med oppstart fra 2023 forenkle og utvide tilgangen til testfasiliteter og industrikompetanse i distriktene. På denne måten får enda flere bedrifter hjelp i sine utviklings- og innovasjonsløp. Totalt vil katapult-sentrene og nodene utgjøre en helhetlig og komplementær testinfrastruktur til nytte for norsk næringsliv.

Eksempler på katapultprosjekter fra Møre og Romsdal:

Cyan Energy AS

Selskapet utvikler en høykapasitet, hybrid ladeløsning for elektriske kjøretøy og fartøy med formål om å erstatte dagens drivstoffstasjoner. Ladehastighet og betalingsløsning vil møte dagens krav til enkelhet. Energipåfyll skjer gjennom batteritilbatteri lading, hvor energien hentes fra fire uavhengige kilder; strømnett, solceller, vindmøller og brenselceller/hydrogen. Cyan Energy ønsker å bygge ut et nasjonalt ladenettverk som gjør at elbileiere slipper å planlegge turen ut fra lokalisering av ladere og ladetid. En utfordring for selskapet er å tilegne læring av trafikkmønster på de ulike strekninger og ladestasjoner, slik at en kan optimalisere kilden for å drifte så kosteffektiv som mulig. Det samme energikonseptet benyttes for fartøy og fly. Prosjektet hadde som mål å visualisere en flytende installasjon for hurtiglading av fartøy. 3Dmodeller forenkler visualisering og forklaring av konseptet, og gjør det enklere for kunder og leverandører å forstå. Resultatet har medført at selskapet har etablert kontakt med produsenter av el-drevne fartøy. Cyan Energy mener denne modellen kan være avgjørende for å komme med som utbygger av deler av ladestasjonene på strekningen Kristiansand – Gøteborg. Leveransesiden til prosjektet er estimert å omfatte 400 ladestasjoner. Cyan Energy har samarbeidet med katapultsenteret DigiCat.

LiberiMap AS

Selskapet utvikler et elektronisk armbånd som skal brukes til overvåking av barns posisjon/lokasjon i ulike badesituasjoner (badeland, hotell-resort inkludert strandområde). Selskapet er i en utviklingsfase, med ambisjoner om å kommersialisere løsningen. De har allerede gjennomført et første prosjekt med katapultsenteret Manufacturing Technology hvor de fikk utviklet en prototype. Denne er testet på flere måter, og det er ønskelig å gå videre mot industriell produksjon i Norge. Gjennom katapultsenteret Manufacturing Technology fikk selskapet hjelp til å designe en verdikjede for bærekraftig produksjon i Norge, hvor de fokuserte på å optimere design for manufacturing på de ulike komponentene og på montasjeprosessen. Prosjektet var viktig for at produktet skulle bli klart for innledende testproduksjon, og det ga industriell verdi gjennom den tverrfaglige kompetansen. Dette gir igjen et godt grunnlag for at selskapet kan produsere sitt produkt i Norge på en industriell, økonomisk og bærekraftig måte. 

Vello Nordic AS

Selskapet har vært en banebrytende aktør innen pultrusionsteknologi siden 1970, og har aktivt utvidet anvendelsesområdene for fiberforsterkede komposittmaterialer. De tilpasser materialkombinasjoner for å oppfylle kundenes spesifikke behov og ønsker. Vello Nordic tok kontakt med Digicat og partner Axbit for å få hjelp til å effektivisere og digitalisere bruk av glassfiberspoler til sin produksjon av profiler og rammer. Man ønsket å enklere kunne holde oversikt over de mange spolene som er i bruk i produksjonen. Det medfører mye arbeid hvis de går tom og må tre opp igjen trådene. I prosjektet ønsket man å bruke maskinsyn til å holde oversikt over mengden tråd som til enhver tid er igjen på de mange spolene. Estimatene for hver spole knyttes til korrekt hylleposisjon. Prosjektet medfører at man får fjernet ensformig og tidkrevende arbeid som krever konsentrasjon og som har store konsekvenser når man går tom for fiber på en spole. Dette medfører en mer effektiv produksjon, bedre kvalitet og sparte kostnader.

Eiendomsinvesteringer

Et Sivabygg er mye mer enn et bygg. I tillegg til gode industri- og næringslokaler, får bedriftene nettverk, partnere og kompetanse på kjøpet.

Siva investerer i industribygg, innovasjonssenter og testfasiliteter. Våre bygg er bærekraftige, gir merverdi for leietakerne og ringvirkninger utover selve bedriften. Investeringene er i tråd med politisk prioriterte satsinger og bidrar til å øke fremtidig verdiskaping i Norge.

Siva Eiendom er en aktiv eier, har god forvaltning av eiendomsporteføljen og kan vise til god kundetilfredshet. I 2023 er Siva hel- eller deleier i følgende bygg/selskap:

 • Siva Åndalsnes Eiendom AS (Utrøna) Strandgata 108, Åndalsnes
 • Siva Sunnmøre AS, Mjølstadnesvegen 15, Fosnavåg
 • NMK – Norsk Maritimt Kompetansesenter AS, Borgundvegen 340, Ålesund
 • Sunndal Næringseiendom AS, Sjølsengvegen 22, Sunndalsøra
 • Kunnskapsparken Eiendom AS, Britveien 4, Molde

Siva er en av Norges største eiendomsforvaltere, med over 219.000 kvadratmeter. Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Vi bidrar til å utvikle næringsarealer for nye næringer, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital. Vi investerer i prosjekter ut fra en helhetsvurdering, basert på formålet om å utløse lønnsom næringsutvikling. Sivas eiendomsvirksomhet er organisert gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS, som er selvfinansierende. Det vil si at Siva ikke mottar regelmessige kapitalinnskudd fra eier, men forvalter den tilførte egenkapitalen.

Investeringer i eiendom er en langsiktig forpliktelse, hvor vi som eier og forvalter til enhver tid må tilrettelegge for leietakers vekst og utvikling. En vesentlig del av Sivas eiendomsvirksomhet består av forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, tilpasset næringslivets behov.

Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge

Vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. 

Klikk på kartet og se hvordan Siva er tilstede i andre fylker.