Skip to main content

Sammen om realisering av industri- og næringspolitikken i Innlandet

Siva samspiller tett med fylkeskommunen og de andre virkemiddelaktørene for å styrke og videreutvikle Innlandets grønne næringspolitikk.

Siva – Selskapet for industrivekst jobber hver dag med å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Eller sagt med andre ord – vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. For å kunne gjøre denne jobben godt, er vi avhengig av et tett samarbeid med sentrale aktører i regionen, som firepartsamarbeidene med fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Siva deltar i alle regioners strategiske samarbeid. På den måten bidrar vi også til å formidle beste praksis mellom fylkeskommunene.    

Gjennom jevnlige møter i det strategiske regionale firepartsamarbeidet, bidrar vi til å styrke og bygge opp under Innlandets grønne næringspolitikk. Firepartsdialogen springer ut av en nasjonal samhandlingsmodell som legger til rette for dialog om nasjonal politikkutforming og mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler. I Innlandet har firepartsdialogen bidratt til innsikt og bedre gjensidig utnyttelse og samarbeid mellom partene. Siva har blant annet belyst tema som 

– Sivas forsterkede strategiske satsing på bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon.
– Nye tiårige programperioder for næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som ble igangsatt i 2023.
– Sivas pilottesting av ny nodestruktur knyttet til katapultsentrene under ordningen Norsk katapult, samt utlysing av permanente noder i løpet av 2024.
– Sivas nye tilretteleggerrolle, der vi reduserer ledetiden til industrietablering på store grønne industritomter og industriområder.
– Sivas styrkede posisjon som industriutvikler gjennom saldert nasjonalbudsjett 2023; Siva fikk tilført en frisk milliard i egenkapital. Dette muliggjør økte investeringer i industri- og næringsbygg, samt tilrettelegging for industriområder.

Med våre aktiviteter videreutvikler vi Sivastrukturen (innovasjonsselskapene, inkubatorene, næringshagene, katapultsentrene og eiendommene), og legger til rette for innovasjon og bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Gjennom vårt eierskap i innovasjonsselskaper over hele landet legger vi til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Disse ulike innovasjonsselskapene er koblet sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og bundet sammen gjennom Sivastrukturen, hvor kompetanse og nettverk kan deles. I en spørreundersøkelse (2023) blant styrelederne i innovasjonsselskapene vurderer et økende og høyt antall styreledere Sivastrukturen som særdeles viktig for innovasjonsselskapene. Disse selskapene er selv viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når de fungerer godt, kan det bidra til at aktører omstiller seg og tilegner seg kunnskap – raskere og bedre. Denne strukturen har Innlandet hatt god nytte av.  

Med deltakelse i alle regioners strategiske firepartsamarbeid bidrar Siva til fremdriften i samfunnsoppdragene og formidler beste praksis mellom regionene.

Klima- og naturkrisen gjør at norsk industri og næringsliv står ovenfor en historisk stor omstilling. Siva vil prioritere ideer og bedrifter som er konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Dette kommer tydelig til uttrykk i vårt virke i Innlandet.

Under den nasjonale samhandlingsmodellen ble det i 2022 igangsatt et arbeid på tvers av fylkene, på tre avgrensede samfunnsoppdrag

 1. Utvikle hundre industrielle symbioser på tvers av verdikjeder i Norge frem mot 2030
 2. Bygge infrastruktur for det grønne skifte
 3. Kompetanseløft for å realisere de grønne verdikjedene

Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva sluttet seg til disse landsdekkende samfunnsoppdragene, og inngikk i 2023 en forpliktende samarbeidsavtale. I løpet av året er det jobbet med kartlegging av aktuelle prosjekter.

“Siva i Innlandet» gir et bilde av Sivastrukturen i regionen, og hvordan vi jobber og samarbeider tett med næringslivet og det offentlige for å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon. Uansett hvordan tidene oppleves, vil Siva fortsette å være et stødig fundament for virksomhetene i regionen.

Jan Morten Ertsaas

administrerende direktør

Her er vi

Oppdatert per 31. desember 2023


Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

Bedrifter tilknyttet en sivanæringshage eller -inkubator har ifølge SSB høyere vekst i verdiskaping, omsetning og antall ansatte enn andre sammenlignbare bedrifter.

Gjennom oppdrag til Siva finansierer fylkeskommunene næringshage- og inkubasjonsprogrammene 

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4600 bedrifter fått bistand av 39 næringshager og 35 inkubatorer, som er programoperatører og våre partnere, og som utgjør en viktig del av den nasjonale Sivastrukturen. Her har bedriftene fått tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og kapital og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer, som bidrar til bærekraftig omstilling og vekst i norsk industri og næringsliv.

Næringshagene og inkubatorene er tett på næringslivet og samlet tilbyr de mer enn 600 rådgivere til gründere og oppstartsbedrifter. Bedriftene får oppfølging i en kritisk fase av utviklingen og blir koblet opp mot relevante virkemidler, investorer, industrielle partnere, forskningsmiljø m.m.

De siste årene har bedriftene i økende grad fått hjelp fra flere programoperatører, på tvers av de to programmene. Dette er en stor styrke med Sivas nasjonale struktur, og sikrer et godt og relevant kompetansetilbud uavhengig av geografi.

Programaktiviteten kan oppsummeres i områdene kompetanse, tilskudd og nettverk. Tilskudd til den enkelte næringshage og inkubator er viktig, men likevel bare en del av det som utgjør samlet programinnhold og leveranse fra Siva. Gjennom programmene får operatørene tilgang til kurs, samlinger, utviklingssamtaler, ekstrasatsinger m.m.

Næringshager

I Innlandet var det ved årsskiftet 357 bedrifter som dro nytte av næringshageprogrammet.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk og næringspolitisk virkemiddel finansiert av fylkeskommunene med Siva som operatør. 

En næringshage er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr bedriftene rådgivning innenfor forretningsutvikling til en subsidiert kostnad. Næringshagen tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer i regionalt tilrettelagte møteplasser knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Tilgang på kompetanse, råd, erfaringer, inspirasjon og nettverk gir viktige bidrag til at bedriftene kan realisere sine forretningsideer, styrke konkurransekraften og vokse. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 3,5 millioner kroner til den enkelte næringshage, som brukes i arbeidet med videreutvikling av små og mellomstore bedrifter. Næringshagene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2500 bedrifter nyter nå godt av støtte og bistand finansiert gjennom næringshageprogrammet. 

Eksempler på bedrifter som har fått hjelp av innovasjonsselskapene:

Vyrk AS

Vyrk AS er en 70 prosent familieeid industribedrift fra Valdres som spesialiserer seg på ferdigbehandlede panel, kledning og listverk, samt spiler, finérte plater, glassvegg og gulv. Vyrk har de siste årene vokst gjennom oppkjøp, og har nå fire fabrikker i Innlandet (Rogne, Stange, Brumunddal og Trysil). De senere årene er det investert flere millioner i nye maskiner og digitalisering for å effektivisere produksjonen, og vekstambisjonene er store.
Vyrk har lansert et nytt sirkulært panel med egen panteordning. Panelet har en kjerne av resirkulerte trematerialer med et finért uttrykk. Panelet har et sirkulært livsløp, og kan brukes på nytt i flere generasjoner, gjennom enkel montering og demontering med eget skinnesystem for at det skal kunne skiftes ut og returneres i egen panteordning.
Sivainkubatoren Skåppå og sivanæringshagen Valdres Næringshage har bistått Vyrk med satsingene gjennom hele 2023 med rådgivning knyttet til finansieringsstrategi, og bidratt i prosesser og gjennomføring av prosjekter sammen med NTNU og SINTEF.

First Seafood AS

First Seafood AS er en nyetablert fileteringsfabrikk for laks i Kongsvinger i Innlandet som har verdens mest moderne og digitaliserte produksjonsprosess.
Før First Seafood etablerte seg i Kongsvinger, ble mye av laksen fra Vestlandet og Nord-Norge transportert til utlandet for videre bearbeiding som filetering. Ved å legge en fileteringsfabrikk på Østlandet, så kan dette skje i Norge. Med det flytter man hjem produksjon fra utlandet, noe som gir nye arbeidsplasser og økte norske eksportinntekter.
Klosser Innovasjon har vært involvert helt siden planene om en fileteringsfabrikk kom opp i 2020. Da bidro Klosser med tilrettelegging i forbindelse med kommunikasjon med Kongsvinger kommune og andre bidragsytere, i arbeidet med å bygge opp argumenter for en investering i First Seafood og deres eiere.

First Seafood har hatt en sterk vekst. I 2020 hadde selskapet en omsetning på 200 millioner kroner. I 2023 passerte de 1 milliard kroner og de har ambisjoner om å fortsette å vokse i årene som kommer.

Avisomo

Avisomo har utviklet oppdrettssystemer for storskala innendørs vertikal dyrking av urter og salater, uten tilgang til åker og veksthus. Selskapet leverer alt som trengs for å starte en fabrikk, inkludert kunnskap og veiledning om hvordan man kommer seg fra oppstart til stabil produksjon. Deres løsninger bruker kunstig intelligens og roboter for å automatisere planteveksten.
Selskapet er tilknyttet sivainkubatorene Vaager Innovasjon og Aggrator Inkubator, hvor de har fått hjelp til forretningsutvikling, industrielle nettverk, forskningsressurser og kompetanse.

Inkubatorer

I Innlandet var det ved årsskiftet 182 bedrifter som dro nytte av næringshageprogrammet.

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründerbedriftene og etablert næringsliv rådgivning innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene tilbyr også et faglig miljø og et nettverk der bedriftene kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer knyttet sammen i en nasjonal Sivastruktur. 

Hovedmål for satsingen er å øke nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. Tilgang til relevante sterke kompetansemiljøer på inkubasjon er et avgjørende bidrag for å at gründerbedrifter vil lykkes og kunne skalere sin virksomhet. 

Inkubatorene bistår potensielle vekstbedrifter i tidlig fase, slik at de kommer seg raskere ut i markedet. Erfarne forretningsrådgivere hjelper gründerne med å ta kloke valg og komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne, som for eksempel investorer, forskningsinstitusjoner, leverandører og offentlige støtteordninger. Inkubatorene får tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. 

Gjennom programmet bidrar Siva årlig med mellom 1,7 og 7,0 millioner kroner til den enkelte inkubator, som brukes i arbeidet med videreutvikling av gründerbedriftene og skalering av etablert næringsliv. Inkubatorene får gjennom Siva tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretnings- og bedriftsutvikling. 

Mer enn 2000 bedrifter nyter godt av støtte og bistand finansiert gjennom inkubasjonsprogrammet. 

Eierskap i innovasjonsselskapene

Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til at aktører raskere og bedre omstiller seg og tilegner seg kunnskap.

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Over 7500 bedrifter i hele Norge får bistand fra selskapene hvor vi er medeier. Sammen med 1500 medeiere har innovasjonsselskapene en samlet innskutt kapital på rundt 1 milliard kroner. I Innlandet har Siva eierskap i (eierandel i parantes):

 • Klosser Innovasjon AS (30.41%)
 • Landsbyen Næringshage AS (30.58%)
 • SINTEF Manufacturing AS (10.03%)
 • Skåppå AS (27.29%)
 • Sør-Hedmark Næringshage AS (24,33%)
 • Sør-Østerdal Næringshage AS (17.30%)
 • Valdres Næringshage AS (15.74%)
 • Vaager Innovasjon AS (12.15%)

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det bidrar til at virksomhetene finner relevante samarbeidspartnere i hele landet, får lettere tilgang til kompetanse og drar nytte av offentlige virkemidler.

Siva er representert i styrene i de fleste selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På denne måten kan vi være tett på selskapene vi eier, og bidra med kompetanse, regional forståelse og nettverk.

Sivas mål med eierskapet i innovasjonsselskapene er å:

 • koordinere private og offentlige aktører for å etablere og utvikle innovasjonsselskapene

 • utvikle en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet, med sterk forankring i lokale og regionale kunnskaps- og næringsmiljø

 • stimulere til koordinering og samhandling mellom innovasjonsselskapene, regionalt og nasjonalt, for en best mulig utnyttelse av kompetanse og virkemidler, til nytte for næringslivet

 • bruke Sivas eierskapsfortrinn som en statlig, kompetent og gjennomgående eier med kjennskap til beste praksis, til å bidra til økt verdiskaping i regionen gjennom innovasjonsselskapene

Ordningen Norsk katapult

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapultsentrene. Sentrene har i løpet av 2023 tilgjengeliggjort internasjonalt ledende kompetanse, teknologi og testfasiliteter i mer enn 1300 prosjekter. 

I samarbeid med Norges fremste industrimiljø legger ordningen Norsk katapult til rette for etablering og utvikling av katapulter (industrinære testarenaer) på utvalgte områder med stor verdi for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Gjennom disse testarenaene får norske bedrifter enkelt tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos landets fremste industrimiljø, og kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Resultatet er mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft i bedriftene. Norsk katapult er derfor et viktig bidrag til mer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i Norge.

For å øke tilgjengeligheten til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter over hele landet ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til «testfasiliteter i distriktene». Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt pilotprosjekter med åtte katapultnoder, tilknyttet de fem eksisterende katapultsentrene. Katapultnodene skal gjennom pilotprosjektene utvikle og tilgjengeliggjøre industrielle testfasiliteter og kompetanse i sin region, samt mobilisere bedrifter til katapultordningen.

Pilotprosjektene brukes til å høste erfaringer og teste hvordan en slik struktur kan innordnes i Norsk katapult på permanent basis. De har på kort tid vist lovende resultater som er i tråd med den ønskede effekten av «testfasiliteter i distriktene». I løpet av 2023 har katapultnodene gjennomført 103 forskjellige prosjekter og testet ut sitt tilbud på hele 132 bedrifter. 71 prosent av disse er kategorisert som små og mellomstore bedrifter (SMB).

Eksempler på katapultprosjekter fra Innlandet:

Glocal Green AS

Bedriften produserer biometanol ved å etablere økonomisk bærekraftige varestrømmer for restråstoff. Konseptet redefinerer verdien av biologiske restmaterialer gjennom optimal energiutnyttelse, og ved å forhindre at disse går til spille. Sammen med katapultsenteret DigiCat, som er en del av den sivaforvaltede ordningen Norsk katapult, gjennomførte selskapet et innovasjonsprosjekt. Hensikten var å få visualisert konseptet basert på teknologiske løsninger i 3D. Hovedmålet var en samlet totalvisualisering av et Glocal Green produksjonsanlegg, økosystem og verdikjede. Visualiseringen (3D og digital tvilling) skal bidra til å forenkle kommunikasjonen og skape en bedre forståelse av hvordan trevirke, lakseslam, tørking, pyrolyse, CO2-fangst, hydrogenproduksjon og metanolsyntese henger sammen.

Norsk Massivtre AS

Bedriften produserer massivtreelementer og massivtrebygg basert på norske materialer. Dagens produksjonslinje (arbeidsstasjonene og flyten) trenger en forbedring/oppgradering for å gi tilfredsstillende hastighet og effektivitet, samt kvalitet i sluttproduktet. Mye gjentakende arbeid er manuelt og avhengig av den enkelte operatør. Håndtering av feilvarer tar mye tid, samt at produksjonslinjen skal bygges om til å håndtere ombruksmaterialer. For å øke andelen ombrukt byggtre må produktene spores, og produksjonen må tåle større variasjon på råstoff. Sammen med katapultsenteret Manufacturing Technology, som er en del av den sivaforvaltede ordningen Norsk katapult, gjennomførte de et avklaringsprosjekt hvor de fikk en innføring av Lean produksjonsoppfølging og digital sporing ved bruk av RFID (et digitalt gjenkjenningssystem). Prosjektet er et godt eksempel på at tilføring av manufacturing-kompetanse gir stor effekt.

Rotostøp AS

Rotostøp er ledende på rotasjonsstøping og arbeider for å introdusere resirkulert materiale i ulike kvaliteter og versjoner. Bedriften ønsker å utvikle et materiale som er egnet for rotasjonsstøping og samtidig inneholder resirkulert landbruksplast. Gjennom katapultsenteret Future Materials, som er en del av den sivaforvaltede ordningen Norsk katapult, har de gjennomført et prosjekt hvor de har utviklet flere alternativer for materialer som inneholder resirkulert landbruksplast. To av disse ser ut til å kunne benyttes til rotasjonsstøping. Rotostøp holder på å lansere flere produkter til landbruket under merkevaren Rotagro. Produktene vil være et mer bærekraftig og miljøvennlig alternativ til dagens løsninger. Produktene skal produseres i materialet utviklet i dette prosjektet. Sivafondet har bidratt med støtte til prosjektet.

Eiendomsinvesteringer

Et Sivabygg er mye mer enn et bygg. I tillegg til gode industri- og næringslokaler, får bedriftene nettverk, partnere og kompetanse på kjøpet.

Siva investerer i industribygg, innovasjonssenter og testfasiliteter. Våre bygg er bærekraftige, gir merverdi for leietakerne og ringvirkninger utover selve bedriften. Investeringene er i tråd med politisk prioriterte satsinger og bidrar til å øke fremtidig verdiskaping i Norge. 

Siva Eiendom er en aktiv eier, har god forvaltning av eiendomsporteføljen og kan vise til høy kundetilfredshet. I Innlandet er Siva hel- eller deleier i:

 • Siva Kongsvinger Eiendom AS, Norvald Strands vei 111, Kongsvinger
 • Siva FE Kompetansesenteret AS, Aumliveien 4 A – C – D, Tynset
 • Siva FE Nytrøa 1 AS, Elvegata 9 A – C, Tynset
 • Siva FE Parkveien AS, Parkveien 5,  Tynset
 • Siva FE Rammsmoen AS, Ringveien 39, Tynset
 • Siva FE Telebygget AS, Ringveien 34 A-E og 35 A, Tynset
 • Magnorgården AS, Skolebakken 3 B, Skotterud

Siva er en av Norges største eiendomsforvaltere, med over 219.000 kvadratmeter. Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Vi bidrar til å utvikle næringsarealer for nye næringer, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital. Vi investerer i prosjekter ut fra en helhetsvurdering, basert på formålet om å utløse lønnsom næringsutvikling. Sivas eiendomsvirksomhet er organisert gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS, som er selvfinansierende. Det vil si at Siva ikke mottar regelmessige kapitalinnskudd fra eier, men forvalter den tilførte egenkapitalen. 

Investeringer i eiendom er en langsiktig forpliktelse, hvor vi som eier og forvalter til enhver tid må tilrettelegge for leietakers vekst og utvikling. En vesentlig del av Sivas eiendomsvirksomhet består av forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, tilpasset næringslivets behov. 

Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge

Vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idéstadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere. 

Klikk på kartet og se hvordan Siva er tilstede i andre fylker.