Skip to main content

7

Eierskap i innovasjonsselskap

Årsrapport 2023

En aktiv eier og pådriver for nyskaping

Dypdykk

MRS-rapport

Sivas hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Selskapets delmål 2 er å bruke innovasjonsaktivitetene til å koble nærings- og kunnskapsmiljøer sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Eierskap i innovasjonsselskaper er et verktøy som bidrar til å etablere og utvikle en struktur som tilrettelegger for disse nettverkene. Strukturen kan sies å ha en direkte effekt knyttet til å utløse næringsutvikling gjennom det innovasjonsselskapene tilbyr til næringslivet i form av nettverk, kompetanse og kapital. Strukturen bidrar videre til næringsutvikling ved at øvrig næringsliv, aktører innenfor forskning og utvikling osv., nyter godt av en kompetent regional og nasjonal struktur, og har en indirekte effektgjennom å forsterke virkningene av andre offentlige virkemidler.

Det er valgt ut to styringsindikatorer som suppleres og belyses av støttende analyser. De to styringsindikatorene er:

 1. Tildelinger og oppdrag til innovasjonsselskap (effektindikator)
 2. Spørreundersøkelse rettet mot styreledere (resultatindikator)

Figur 7.2: Oversikt over MRS-indikatorer


1. Tildelinger og oppdrag til innovasjonsselskap (effektindikator)

Tildelinger og oppdrag er et sentralt mål for innovasjonsselskapenes virksomhet. Målet er økning i oppdragsmengde målt i kroner. Tildelingene i 2022 beløp seg til 316 millioner kroner. Dette er en nedgang på 20 prosent fra 2021. Det er spesielt tildelingene fra Forskningsrådet og Sivas programaktivitet (næringshage- og inkubasjonsprogrammene) som er redusert siste år (avslutning av forrige programperiode). Selskapene har de siste årene hatt en liten økning på tildelinger fra EU-programmer.

Samspillsdatabasen gir en oversikt over innovasjonsselskapenes virksomhet i relasjon til og på oppdrag for en rekke offentlige aktører, da den viser selskapenes samlede oppdrag og tildelinger.

En positiv utvikling indikerer at selskapene besitter en etterspurt kompetanse, attraktivitet, og evner å forvalte og utvikle flere ordninger og oppdrag på en god måte. Dette vil igjen tillate at samordningsgevinster kan tas ut, og virkemiddelapparatet blir mer effektivt.

Videre vil innovasjonsselskaper som mottar tildelinger og tilskudd fra flere ulike ordninger være rustet til å utvikle, og ivareta kompetanse innenfor næringsutvikling. Dette vil igjen skape en kontinuitet og kvalitet i innovasjonsinfrastrukturen.

Denne indikatoren må ses i sammenheng med antall selskaper i Sivas portefølje. Sivas målsetting om «færre, sterkere selskap med økt nedslagsfelt» indikerer at antall selskaper i porteføljen over tid bør reduseres, samtidig som vi ønsker å se en positiv utvikling i indikatoren fra Samspillsdatabasen. Indikatoren må ses på i et langsiktig perspektiv da effekten av færre og sterkere selskap ikke vil komme til syne umiddelbart, men over tid.

En undersøkelse fra 2021 viser at omtrent 7500 selskaper fikk en form for bistand fra innovasjonsselskapene i 2020 (fotnote). Det er utfordrende å isolere effekten på verdiskapingen i bedriftene, men samlede oppdrag og tildelinger kan gi en pekepinn på hvor mye det øvrige virkemiddelapparatet og offentlige aktører bruker innovasjonsselskapene. Dette kan igjen si noe om øvrig etterspørsel etter selskapene og deres kompetanse.

Utviklingen av innovasjonsselskapenes tildelinger og oppdrag fra utvalgte aktører i perioden 2014-2022 vises i Figur 7.3. Tildelingene til selskapene i Sivas portefølje har samlet sett gått ned i perioden fra 2017 til 2022. Dette kan ha sammenheng med at flere av oppdragene skjer via anskaffelser og ikke tildelinger.

Figur 7.3: Tildelinger til innovasjonsselskapene fra offentlige aktører (fotnote). Beløp i 1000 kroner, faste 2017-priser.

Operasjonalisering av ulike næringsrettede virkemidler og gjennomføring av prosjekter på vegne av kommuner og fylkeskommuner, er en stor del av virksomheten for de fleste innovasjonsselskaper. Oppdrag fra flere aktører bidrar til at innovasjonsselskapene blir flerfunksjonelle, solide og kompetente. Når de forvalter eller gjennomfører oppdrag på en god måte, kan det bidra til flere samordningsgevinster. På den måten blir virkemiddelapparatet mer effektivt.

Eksempler på offentlig finansierte virkemidler:

 • kapital fra Presåkornordningen og annen tidligfasekapital
 • det statlig finansierte klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters
 • etablererveiledning
 • FORREGION
 • ordninger/prosjekter på oppdrag fra fylkeskommunene

2. Spørreundersøkelse rettet mot styreledere (kvantitativ)

I høsten 2023 ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene hvor Siva er medeier. Denne gjennomføres annet hvert år, og resultatene er en del av mål- og resultatstyringen av eierskapsvirkemidlet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge effekten av Sivas eierskap; vise hvorvidt vårt eierskap er utløsende for at selskapene blir etablert og utvikler seg, og i hvilken grad vi bidrar til å utvikle selskapene på en annen måte enn det andre aktører gjør. Svarprosenten for undersøkelsen var 71 prosent, noe konsulentselskapet BDO omtaler som en «god» svarprosent.

Spørsmålene er inndelt i seks deler. De fire første handler om Sivas bidrag til selskapenes etablering og utvikling gjennom fire ulike eierroller:

 • Drivstoff: tilførsel av kapital til selskapet
 • Styring: sørge for at ledelsen maksimerer selskapets verdi
 • Komplementære ressurser: tilføre selskapet kompetanse, relasjoner og andre ressurser som kreves for å lykkes
 • Seleksjon: sørge for at kapital og kompetanse flyter fra ulønnsomme til lønnsomme områder gjennom investerings- og avhendingsbeslutninger

I tillegg er det to deler hvor vi undersøker styreledernes opplevelse av Sivas arbeid med bærekraft, og hvor godt Sivas digitale tilstedeværelse fungerer.

Resultatene viser at styrelederne er fornøyde med Siva som medeier, at de synes vi gjør en verdifull jobb som styrerepresentanter, og at de er spesielt fornøyd med Siva som en strategisk bidragsyter med et verdifullt nettverk.

Sammenlignet med forrige spørreundersøkelse fra vinteren 2021-2022, er det en betydelig større andel av styrelederne som synes Siva evner å tilføre selskapet ressurser i form av kompetanse og nettverk gjennom sitt eierskap – fra 57 prosent i 2022 til 74 prosent i 2023. Det er fortsatt en stor andel (72 prosent) av styrelederne som mener at Sivas kompetanse som eier i flere innovasjonsselskaper oppfattes som komplementær i styrerommet.

I denne undersøkelsen er det imidlertid en betydelig lavere andel av styrelederne som mener at Sivas eierskap var avgjørende for at selskapet ble etablert (47 prosent), sammenlignet med den forrige (70 prosent). I den siste undersøkelsen svarte 37 prosent av styrelederne at Siva sitt fokus på eierstyring har kommet selskapet til gode gjennom å profesjonalisere styringen av selskapet, mens 48 prosent mente dette i 2022. Det har også vært en liten tilbakegang innenfor temaet bærekraft, hvor styrelederne mener at Sivas eierskap i mindre grad enn før bidrar til å styrke innovasjonsselskapets arbeid på dette området.

Selskaper og eierandel

Tabell 7.2: Eierandel i innovasjonsselskaper