Skip to main content

7

Eierskap i innovasjonsselskap

Årsrapport 2023

En aktiv eier og pådriver for nyskaping

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet. Vi er styrerepresentert i de fleste selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På den måten er vi tett på selskapene vi eier, og bidrar med kompetanse, regional forståelse og nettverk.

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter. Eierskapet skal bidra til bærekraftig vekst i industri og næringsliv. En undersøkelse fra 2021 blant daglige ledere i selskaper tilknyttet vår portefølje, viser at mer enn 7500 bedrifter i hele Norge fikk bistand fra innovasjonsselskaper hvor vi er medeier.  

Siva bidrar til å koordinere private og offentlige aktører, og er utløsende for at andre eiere investerer i og utvikler selskapet. Gjennom vårt eierskap knytter vi selskapene sammen i en unik, nasjonal innovasjonsstruktur som gjør at næringslivet lettere kan få tak i relevant spisskompetanse. Som eier er vi en pådriver for at selskapene samhandler godt, utfyller hverandre, og deler kompetanse og nettverk. Siva er opptatt av å utvikle solide innovasjonsselskap som tilbyr relevante og gode tjenester til norsk næringsliv. 

Siva er minoritetseier i selskapene. I 31 av dem er eierandelen mindre enn 20 prosent, og i de resterende eier vi mellom 20 og 46,6 prosent. Selskapene er spredt over hele landet og i alle fylker.  61 av 71 selskaper er operatører av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer, og de fleste er etablert sammen med industrielle aktører og kommuner i sine respektive regioner. Totalt har Siva mobilisert en innskutt kapital i disse selskapene på nærmere 1 milliard kroner.

Les mer om vårt eierskap i innovasjonsselskaper

Innovasjonsselskap er en fellesbetegnelse for selskap som har som formål å stimulere til mer innovasjon og utvikling i næringslivet. Dette gjør de gjennom å tilby kommersielle tjenester til næringslivet, delta i næringsrettede prosjekter, og formidle offentlig og privat finansierte ordninger for næringsutvikling på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I mange tilfeller tar innovasjonsselskapet også ansvar for å mobilisere og koordinere bedrifter inn mot andre næringsrettede virkemidler. I de fleste tilfeller fungerer innovasjonsselskapene som inkubator, næringshage og/eller teknologioverføringskontor (TTO). Innovasjonsselskapene har som regel både offentlige og private eiere, og er til stede i både byer og distriktet. Selv om innovasjonsselskapene har mange likhetstrekk, er det stor variasjon i selskapenes tjenestetilbud, størrelse og geografiske nedslagsfelt.

Sivas eierandel varierer fra 1,1 prosent til 46,6 prosent i de ulike selskapene. Vi etterstreber å være en utløsende og tilretteleggende aktør, og dette innebærer ulike tilpasninger. Sivas ambisjon er at selskapene skal balansere sin drift, og at aktiviteten deres skal ha ekstern finansiering. Egenkapital skal i utgangspunktet ikke finansiere drift. Det er vedtektsfestet hos de fleste selskapene at eiere ikke skal motta utbytte, men at eventuelle driftsoverskudd skal føres mot egenkapitalen og benyttes til videre utvikling av selskapet.

Sivas mål med eierskapet i innovasjonsselskapene er å

 • legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter, og at de raskere lykkes med sin vekst og utvikling
 • koordinere private og offentlige aktører for å etablere og utvikle innovasjonsselskapene
 • utvikle og profesjonalisere en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet, for at næringslivet lettere skal få tak i relevant spisskompetanse
 • påvirke innovasjonsselskapenes utvikling for å bidra til industriutvikling og verdiskaping i hele landet, økt eksport, reduserte utslipp fra og bærekraftig omstilling av næringslivet.
Les mer om Sivas mål med eierskap

Både den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper og hvert enkelt selskap bidrar til at virksomheter i hele landet finner relevante samarbeidspartnere og drar nytte av offentlige virkemidler. Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til mer bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

I mange tilfeller kan det være lite attraktivt for en privat aktør å bære kostnaden ved å etablere og utvikle et innovasjonsselskap alene. Dette skyldes at selskapets formål som regel er samfunnsmessig (i motsetning til høyest mulig avkastning), samtidig som gevinstene fra en velfungerende drift av selskapet i stor grad er kunnskaps- og næringsutvikling som kommer mange aktører til gode. Det kan også være mangel på tillit til at en privat aktør skal koordinere dette. Ettersom velfungerende innovasjonssystemer bidrar til store samfunnsøkonomiske gevinster, taler det for at det offentlige bør ha en rolle i å sørge for at slike systemer er på plass.

Dette er rollen Siva jobber for å utfylle på best mulig måte. Vi er minoritetseier i 71 innovasjonsselskaper lokalisert i hele landet, fra urbane til rurale strøk. Siva er den eneste med eierandel i alle disse selskapene, som sammen utgjør en nasjonal struktur. Vi jobber med å utvikle denne strukturen slik at kompetanse og nettverk lettere kan deles på tvers. Erfaringsdelingen kommer ikke bare innovasjonsselskapene selv til gode, men også andre tilknyttede aktører fra næringsliv, kunnskapsmiljøer og andre deler av virkemiddelapparatet. Undersøkelser viser at Siva har vært utløsende for at selskapene har blitt etablert, og at Siva bidrar til kunnskapsoverføring mellom innovasjonsselskapene.

Viktige hendelser

 • Januar: Industriutvikling Vest AS styrkes mot Osterøy gjennom en rettet emisjon, Siva bidrar med 66 000 kroner i en emisjon i Sør-Hedmark Næringshage AS
 • April: Universitet i Stavanger og Helse Stavanger styrker sine eierskap i Validé AS
 • August: Siva bidrar med tre millioner kroner i en emisjon i Smart Innovation Holding AS
 • November: Newspace North AS sikres finansiering til viderearbeid med romsatsing på Andøya

Figur 7.1

Verdikjede

Trykk på knappene i verdikjeden under for å lese mer.
 • 6 årsverk
 • 3,2 mill. kr investert i 2023
 • Verdier for 134,5 mill. kr i eierskapsporteføljen
 • Utvikling
 • Investerer
 • Aktiv eier
 • Nettverk
 • Kompetanse
 • Kapital
 • Innovasjonsevne
 • Konkurransekraft
 • Omstillingsevne
 • Verdiskaping
 • Levedyktige lokalsamfunn
 • Bærekraftig omstilling
 • Arbeidsplasser

Resultater og effekter

Etablering og utvikling av en nasjonal innovasjonsstruktur av innovasjonsselskaper er en viktig effekt av Sivas eierskap. Som et resultat av denne strukturen blir selskapene også koblet sammen med de andre virkemidlene i Siva. Sammen med 1500 medeiere har innovasjonsselskapene en samlet innskutt kapital på rundt 1 milliard kroner.

Innovasjonsselskapene bidrar med kompetanse og relevante tjenester for nyetableringer og eksisterende næringsliv i hele landet. De er viktige pådrivere for innovasjon og utvikling gjennom egne initiativ innenfor en rekke områder, eksempelvis investeringsfond, kompetanseprogrammer og klyngeutvikling. 

 • 7500 bedrifter fikk en form for bistand fra 71 innovasjonsselskaper der Siva er medeier (2021-tall).
 • Styreledere i innovasjonsselskapene opplever Siva som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer. Kompetansen som eier i flere innovasjonsselskaper oppleves som komplementær i styrerommet, ifølge spørreundersøkelse.
 • Samlede driftsinntekter i innovasjonsselskapene var på 1296 millioner kroner i 2022, mot 1191 millioner kroner i 2021.
 • Samlet årsresultat i innovasjonsselskapene var på 3,6 millioner kroner i 2022, mot 28,1 millioner kroner i 2021.

Av 71 innovasjonsselskaper der Siva er medeier, er 33 operatører av Sivas nasjonale næringshageprogram, mens de resterende 37 er innovasjonsselskaper av ulik karakter (forsknings- og kunnskapsparker, inkubatorer og andre utviklingsselskap). Total kostpris for selskapsporteføljen per 31.12.2023 er 178,6 millioner kroner, mens bokført verdi er 134,5 millioner kroner.

Det er store variasjoner i selskapenes økonomiske resultater. Det største underskuddet var på -8,7 millioner kroner (-10,7 millioner kroner i 2021), mens det største overskuddet var på 19,1 millioner kroner (10,8 millioner kroner i 2021) (fotnote). Økte driftsinntekter i porteføljen er positivt fordi det viser at aktivitetsnivået i selskapene øker. Selv om noen selskaper står for betydelig større omsetning og årsresultat enn andre, har mange økt driftsinntektene sine fra 2021 til 2022. Dette er i tråd med utviklingen de siste årene. Siva har siden 2015 redusert antall innovasjonsselskaper i porteføljen fra 99 til 71. Samtidig har det ikke vært en tilsvarende nedgang i omsetningen. Dette er i tråd med arbeidet Siva har lagt ned i perioden for å bidra til flere robuste selskaper.

Mål- og resultatstyring (MRS) er et av de grunnleggende styringsprinsipper i staten (LENKE til DFØ). Sivas eierskap i innovasjonsselskaper måles på to indikatorer i tillegg til støttende analyser (se figur, må lages). Måloppnåelsen vurderes som god.

1. Tildelinger og oppdrag til innovasjonsselskap:  

Innovasjonsselskapene fikk i 2022 bevilget 316 millioner kroner i tildelinger fra offentlige aktører, inkludert EU-programmer. Disse bevilgningene utgjør rundt 24 prosent av de totale inntektene i selskapene. 

Flere av innovasjonsselskapene fungerer som sekretariat eller har en støttende rolle for én eller flere klynger i Norwegian Innovation Clusters. Rundt halvparten av innovasjonsselskapene i Sivas portefølje fungerer som førstelinjetjeneste for én eller flere kommuner.

2. Spørreundersøkelse rettet mot styreledere (kvantitativ):

Siva oppleves som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer, og kompetansen som eier i flere innovasjonsselskaper oppleves som komplementær i styrerommet. Sammenlignet med forrige spørreundersøkelse er betydelig større andel av styrelederne enige i at Siva evner å tilføre selskapet kompetanse og nettverk gjennom sitt eierskap. Samtidig er det en markant nedgang i andel styreledere som mener at Sivas eierskap har vært avgjørende for at selskapet ble etablert, og færre mener at Sivas fokus på eierstyring har kommet selskapet til gode gjennom å profesjonalisere styringen av selskapet.

I MRS-rapporten kan du lese mer om hvordan Siva har levert på indikatorene vi skal måles på.

Figur 7.2

Oversikt over MRS-indikatorer

Nytte for bedriftene

Siva utvikler gode innovasjonsstrukturer med sterk forankring i lokale og regionale kunnskaps- og næringsmiljø. Vår tilstedeværelse bidrar til at virksomheter i hele landet finner relevante samarbeidspartnere og drar nytte av offentlige virkemidler. Bedrifter som får bistand, kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Vi utøver vårt eierskap i generalforsamling og på eiermøter. Vi er en aktiv eier som legger til rette for at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er en viktig pådriver for nyskaping i sin region.

Gjennom god eierstyring og selskapsledelse bidrar vi til å fremme resultater for den etablerte strukturen, redusere risikoen ved virksomheten, sikre verdiene som er investert, samt en positiv verdiutvikling, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk. God eierstyring utøves gjennom å bruke generalforsamlingen og valgkomité, regulere vedtekter, stille klare forventninger til selskapet, ha dialog med andre eiere og tilby kunnskapsdeling gjennom fagsamlinger. Siva støtter, vurderer og deltar ved behov i selskapstransaksjoner som bidrar til måloppnåelsen. Gjennom styreverv bidrar Siva i utviklingen av innovasjonsselskapene.


Utvikling av eierskapsporteføljen

Siva vurderer kontinuerlig hensiktsmessig struktur i eierskapsporteføljen gjennom fisjoner og fusjoner, salg og kjøp av aksjer, samt mobilisering av nye og eksisterende medeiere. Investeringer i innovasjonsselskaper gjøres med Sivas egenkapital. Disponibel investeringskapasitet består av frigjort kapital i porteføljen av innovasjonsselskaper gjennom utbytte, salg, kapitalnedskriving eller avvikling.

Disponibel investeringskapasitet ved inngangen til 2024 er 27 millioner kroner.

Les mer

Siva bidrar til å etablere og utvikle en struktur for innovasjon og næringsutvikling på flere måter. I noen tilfeller har hensikten vært å gjøre selskapene større og mer robust, i andre er det for å bedre eiersammensetningen eller for å implementere nye forretningsområder og -modeller. Denne utviklingen er i tråd med Sivas strategi, hvor vi ønsker at selskapene skal ha flere virksomhetsområder for å være en sterk utviklingsaktør i regionen. I slike prosesser er det tett dialog med flere eiere, herunder universitet- og høyskolemiljø og sentrale, private næringslivsaktører. Vi har også deltatt i strategiske samarbeid med fylkeskommunene for å sørge for at selskapene bidrar til næringsutvikling i tråd med regionale planer.

I tillegg til å forvalte eierskapet i innovasjonsselskapene, hadde Siva ved utgangen av 2023 eierskap i fem ulike investeringsselskaper, som vist i tabell 7.1 (Les mer). Siva søker å avhende sine aksjer i samtlige investeringsselskaper, i tråd med styringssignaler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Totalt er kostprisen for disse selskapene 22,3 millioner kroner. Flere av selskapene har tatt høy risiko gjennom såkorninvesteringer i bedrifters tidlige fase, og tapt kapital som følge av det. Sivas ambisjon er uansett å oppnå størst mulig avkasting på kapitalen som er investert.

Styrearbeid

Siva er styrerepresentert i et utvalg av selskapene i vår portefølje, og styrevervene bekles av interne ressurser. På denne måten kan vi være tettere på selskapene vi eier, og bidra med kompetanse, regional forståelse og nettverk. Alle ansatte med styreverv i innovasjonsselskapene inngår i Sivas styrestall, som er et nettverk for kompetanseheving og profesjonalisering av eget styrearbeid. Siva var i 2023 styrerepresentert i 63 selskaper. 

Blant innovasjonsselskapene i porteføljen var andelen kvinner med stilling daglig leder 42 prosent ved utgangen av 2023. Andelen kvinnelige styreledere var 19 prosent, mens andel kvinnelige styremedlemmer var 42 prosent. 

Siva har over tid hatt fokus på å gjennomføre en stor andel styre- og eiermøter digitalt, blant annet for å redusere våre klimautslipp i forbindelse med reiser. Selv om Siva har spart ressurser i form av reisekostnader og -tid, har det også begrenset vår fysiske tilstedeværelse. 

Resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot styrelederne i innovasjonsselskapene i høsten 2023, viser at omtrent halvparten av styrelederne anser digital tilstedeværelse i henholdsvis styremøter og ulike eierforum som et fullgodt alternativ til fysisk tilstedeværelse. Dette er færre enn i forrige undersøkelse, som ble gjennomført januar 2022. Om lag halvparten av styrelederne mener viktige aspekter ved Sivas eierutøvelse tapes ved økt digital tilstedeværelse, mens 56 prosent mener viktige aspekter ved Sivas oppfølging av selskapene i styrerommet tapes. Oppsummert går tilbakemeldingene i retning av at en kombinasjon av fysisk og digital tilstedeværelse er en god løsning. Fysisk tilstedeværelse oppleves som særlig viktig for strategiske diskusjoner, behandling av krevende saker, og for å bygge opp nettverk, relasjoner og forståelse av selskapene. 


Medeiere

Sivas eierskapsverktøy har mobilisert 1500 medeiere i selskapsporteføljen. Eierskapet i innovasjonsselskapene skal bidra til å forankre og engasjere regionens næringsliv, og Siva har vært en utløsende faktor for å etablere denne strukturen. Gjennom eiermøter og generalforsamlinger søker Siva å være en aktiv eier, gjennom å klargjøre roller og sikre ryddige beslutninger. God eierstyring og selskapsledelse bidrar til å redusere risikoen ved virksomheten, sikre verdiene som er investert, samt en positiv verdiutvikling, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk.

Samspillet med de andre eierne i innovasjonsselskapene bidrar også til å bygge regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Gjennom eierskapet i innovasjonsselskapene når Siva norske industriaktører som ikke nødvendigvis er i målgruppen for vår programaktivitet (næringshage- og inkubasjonsprogrammene), men som har stor betydning for næringsutvikling og vekst.


Bærekraft

Innovasjonsselskapene har en viktig rolle for å bidra til at Norge skal nå sine bærekraftsmål, og tilbyr kompetanse og tjenester med særlig fokus på det grønne skiftet i norsk industri og næringsliv. 

Vi setter fokus på bærekraft gjennom å være en aktiv eier, og gjennom styrearbeid. For innovasjonsselskapene er det spesielt viktig at bærekraft blir en betydelig faktor i selskapenes beslutningsprosesser og operasjonelle planer. Dette fordi innovasjonsselskapene gjennom sitt arbeid med nyetablering og eksisterende næringsliv, kan prioritere og støtte opp under de mest bærekraftige idéene og løsningene. 

Siva har fokus på å støtte og påvirke innovasjonsselskapene, blant annet gjennom opplæring og kompetansebygging, samt deling av beste praksis. Gjennom dette ønsker vi å øke bevisstheten og forståelsen for bærekraftige utfordringer og løsninger. Eksempler på dette er hvordan Siva skal prioritere sine investeringer og aktiviteter, konkrete utfordringer til selskapene på likestilling og etikk, samt sette selskapene i stand til i å ta i bruk verktøy og prosesser for å støtte det grønne skiftet. 


Ressursbruk

Team Eierskap har seks årsverk. Sivas ressursbruk knyttet til eierskap i innovasjonsselskaper fordeler seg på tre aktiviteter: utviklingsarbeid, eierskapsoppfølging og styrerepresentasjon i selskapene.

Utviklingsarbeid omfatter arbeid med utvikling av eierskap som virkemiddel og porteføljeutvikling, herunder salgsprosesser og investeringsbeslutninger. Ressursbruk knyttet til eierskapsoppfølging omfatter forberedelse, deltakelse og reise i forbindelse med generalforsamlinger og eiermøter. Styrerepresentasjon omfatter tilsvarende for styremøter. Sivas medarbeidere mottar ikke styrehonorar fra selskapene for sine verv.