Skip to main content

5

Bærekraft

Årsrapport 2023

Betydelig innsats for et bærekraftig næringsliv

Siva kobler aktiv næringspolitikk og grønn omstilling gjennom våre prioriteringer og utformingen av våre virkemidler. Gjennom å tydelig vektlegge bærekraft, og prioritere ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne løsninger, sørger vi for at næringslivet i hele landet øker sin konkurransekraft og blir viktige bidragsytere i den grønne omstillingen.

De nasjonale klimagassutslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030. Eksporten utenom olje og gass skal økes med minst 50 prosent i samme periode. Dette krever aktiv innsats. Vi bidrar gjennom å aktivt innrette våre virkemiddel for å skape størst mulig samlet verdiskaping, i tråd med FNs bærekraftsmål og innenfor økosystemenes tålegrenser.

Sivas bærekraftsrapportering gjøres årlig, og følger samme periode som økonomirapporteringen. Vi rapporterer på bærekraft i så stort omfang som mulig, for alle deler av vår virksomhet – og for både opp- og nedstrøms aktiviteter.


Ambisjoner og mål

Våre ambisjoner og mål bygger på selskapets bærekraftstrategi, som gjelder for perioden 2022 – 2030.

Siva prioriterer ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger.

Dette får betydning for hvordan vi jobber, med hva, og med hvem.

Vår innsats fører til

 • raskere innovasjonstakt i næringslivet, mot en grønn og bærekraftig omstilling   
 • skalering av grønne og bærekraftige bedrifter
 • utvikling av grønne arbeidsplasser over hele landet  
 • etablering av ny grønn industri i Norge 
 • økt grønn internasjonal konkurransekraft 
Les mer om hva vår innsats fører til per virkemiddel

Program

Programaktiviteten sørger for raskere innovasjonstakt mot en grønn og bærekraftig omstilling i næringslivet. Det skjer blant annet gjennom måltall for innovasjonsselskapene, som måler hvordan bedriftene som benytter innovasjonsselskapenes tjenester utvikler seg langs skalaen for sustainability readiness level (SRL). Mer informasjon om denne skalaen finnes i kapittelet om næringshage- og inkubasjonsprogrammene.

Programaktiviteten bidrar også til utvikling av grønne arbeidsplasser ved at et av måltallene måler andelen bedrifter som har bærekraft som sentralt element i sin forretningsmodell. Et annet måltall er andelen bedrifter som bidrar til minst et av miljøkategoriene i EUs taksonomiordning. Dette påvirker prioriteringene i den daglige driften til innovasjonsselskapene, og bidrar gjennom dette til grønn omstilling av næringslivet.

Les mer

Norsk katapult

Det grønne skiftet krever at ny teknologi utvikles, demonstreres og tas i bruk så raskt som mulig. Dette øker behovet for testfasiliteter som kan utnyttes i bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid, og for å dokumentere at ny teknologi fungerer. Gjennom katapultordningen bygger Siva opp en relevant, fremtidsrettet og nasjonal testinfrastruktur til nytte for bedrifter over hele landet.

Les mer

Eiendom

Sivas eiendomsvirksomhet bidrar til raskere innovasjonstakt, skalering av bærekraftige bedrifter og utvikling av grønne arbeidsplasser over hele landet på to måter. Den første er å stille høye krav til virksomhetene vi investerer for. Virksomhetene med den beste bærekraftprofilen prioriteres. Den andre måten er å søke de mest bærekraftige løsningene og stille høye krav til leverandørene i alle nye byggeprosjekter og i utviklingen av vår eksisterende bygningsmasse. Dette vil påvirke byggenæringen, bidra til etablering av ny grønn industri i Norge og øke konkurransekraften til norsk næringsliv.

Les mer

Eierskap

Innovasjonsselskapene bidrar til raskere innovasjonstakt i næringslivet, mot en grønn og bærekraftig omstilling. Som medeier har Siva fokus på å støtte og påvirke innovasjonsselskapene, blant annet gjennom opplæring og kompetansebygging, samt deling av beste praksis.

Les mer

Sivastrukturen kan forvente at vi

 • prioriterer ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. I tilfeller der dilemma oppstår mellom ulike bærekrafthensyn, skal hensyn til klima og miljø vektlegges. 
 • optimaliserer, utvikler og tilbyr programmer og ordninger som bidrar til bærekraftig og grønn omstilling, og dermed verdiskaping og sysselsetting 
 • tar en nasjonal koblings- og koordineringsrolle for utvikling og oppbygging av ny og eksisterende industri 
Les mer om krav og forventinger per virkemiddel

Program

Siva er tydelig i sine forventninger som stilles til næringshagene og inkubatorenes prioriteringer av ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i framtidens markeder. Vi måler innovasjonsselskapene på antall kompetansehevende tiltak innenfor bærekraft som ansatte skal delta på i løpet av året. Dette suppleres med målinger på antall kompetansehevende tiltak innenfor bærekraft som tilbys næringslivet i regi av næringshagene og inkubatorene i samme periode. Andel bedrifter som har kvinnelig gründer og/eller kvinnelig daglig leder og/eller kvinnelig styreleder inngår også i målingene.

Les mer

Norsk katapult

De nasjonale katapultsentrene skal være spydspisser innenfor sine områder. På denne måten har de en sentral koblings- og koordineringsrolle i utvikling og oppbygging av ny grønn industri og omstilling av eksisterende industri. Siva gjennomfører årlige strategidialoger med alle katapultsentrene, hvor deres posisjon og rolle i prioriterte grønne verdikjeder er på agendaen, samt hvordan deres kapasiteter kan benyttes i omstilling av eksisterende industri.

Les mer

Eiendom

Siva stiller høye krav til prosjektene vi investerer i. Dette gjelder både selve bygningen, produksjonen og virksomheten som skal bruke bygningen. Kort sagt, prosjektene vi finner mest attraktive er de som i størst grad bidrar med bærekraftig industriell verdiskaping. Hensikten er at prosjektene skal bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk industri i markeder som etterspør grønne og bærekraftige produkter.

Les mer

Eierskap

Vi setter søkelys på bærekraft gjennom å være en aktiv eier, og gjennom styrearbeid. For innovasjonsselskapene er det spesielt viktig at bærekraft blir en betydelig faktor i selskapenes beslutningsprosesser og operasjonelle planer. Dette fordi innovasjonsselskapene gjennom sitt arbeid med nyetablering og eksisterende næringsliv, kan prioritere og støtte opp under de mest bærekraftige idéene og løsningene.

Les mer

Vi er en aktiv eier som

 • utfordrer og bidrar til ambisiøse, bærekraftige satsinger, samt reduserer klimafotavtrykket i innovasjonsselskapene og vår eiendomsutvikling
 • søker utvikling og uttesting av nye grønne og bærekraftige løsninger
Tiltak og prioriteringer vi gjør som eiendomsselskap

Prioriteringer for å lykkes med klima- og miljømålene i eiendomsprosjekter innebærer:

 • utvikling og uttesting av nye grønne og sirkulære løsninger
 • benytte allerede utbygd areal fremfor utbygging av uberørt natur
 • dersom uberørte områder berøres, kartlegger vi mulighetene for regenerativ aktivitet

I alle investeringsprosjekt forsøker vi å påvirke naturmangfoldet positivt gjennom å:

 • iverksette tiltak for å sikre naturmangfold og økosystemer, og som et minimum redusere egen negativ påvirkning
 • rapportere på måloppnåelse gjennom anerkjente standarder for rapportering av naturrisiko og påvirkning på naturmangfold og økosystemer, f.eks. ved BREEAM-NOR sertifisering
Tiltak og prioriteringer vi gjør gjennom vårt eierskap i innovasjonsselskap

Innovasjonsselskapene har en viktig rolle for å bidra til at Norge skal nå sine bærekraftmål, og tilbyr kompetanse og tjenester med særlig fokus på et grønt skifte i norsk industri og næringsliv.

Siva setter fokus på bærekraft gjennom å være en aktiv eier og gjennom styrerepresentasjon. De fleste av selskapene har kommet godt i gang med tydelige mål og strategier for sitt bærekraftarbeid. For innovasjonsselskapene er det spesielt viktig at dette blir en viktig faktor i deres beslutningsprosesser og operasjonelle planer. De kan gjennom sitt arbeid med nyetablering og eksisterende næringsliv prioritere og støtte opp under de mest bærekraftige idéene og løsningene.

Siva har fokus på å støtte og påvirke innovasjonsselskapene, blant annet gjennom opplæring og kompetansebygging, samt deling av beste praksis. Gjennom dette ønsker vi å øke bevisstheten og forståelsen for bærekraftige utfordringer og løsninger.

I 2022 startet Siva et arbeid for å øke bevisstheten om ESG-faktorer (Environment, Social, and Governance) i egen organisasjon. Dette handler blant annet om hvordan vi skal prioritere våre investeringer og aktiviteter, konkrete utfordringer til innovasjonsselskapene på likestilling og etikk, og hvordan vi best mulig skal sette selskapene i stand til i å ta i bruk verktøy og prosesser for å støtte det grønne skiftet i norsk næringsliv.

For å lykkes med klima- og miljømålene skal vi

Som selskap

 • prioritere bærekraftig omstilling i alle strategiske diskusjoner og aktiviteter
 • redusere vårt klima og miljøfotavtrykk
 • gi råd til våre oppdragsgivere som sikrer bærekraftig grønn innovasjon og omstilling av næringslivet
 • ivareta likestilling og mangfold
 • jobbe i og gjennom strategiske partnerskap og samarbeidsfora
 • optimalisere, utvikle og tilby programmer og ordninger fra ide til industri som sørger for grønn omstilling
 • prioriteres hensyn til klima og miljø, i tilfeller der dilemma oppstår mellom ulike bærekrafthensyn
Tiltak og prioriteringer vi gjør som selskap
 • årlig revidere og implementere Siva sine strategier. Fagområdene konkretiserer bærekraftstrategien med egne handlingsplaner.
 • vurdere klima- og miljømåloppnåelse i alle beslutninger, også saker til ledermøtet og styret
 • redusere vårt klima og miljøfotavtrykk med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019
 • kontinuerlig søke nye måter å utføre vårt arbeid på
 • stille krav som offentlig innkjøper, utover minimumskrav

21 prosent reduksjon i klimafotavtrykket fra flyreiser

Siva har satt seg som mål å halvere klimafotavtrykket knyttet direkte til egen virksomhet, innen 2030. For å oppnå dette, må reiseaktiviteten reduseres og mer klimavennlige transportmidler benyttes. Sivas oppdrag krever at det etableres og vedlikeholdes sterke relasjoner både regionalt og nasjonalt. Det betyr at vi må tenke nytt og smartere når vi skal opprettholde, utvikle og vedlikeholde de gode relasjonene vi har med våre samarbeidspartnere, selv med redusert reisevirksomhet.

Mot slutten av 2022 ble klimagassutslippene knyttet til våre kontorlokaler og vår reiseaktivitet kartlagt. Resultatet viste at det aller meste av utslippene var et resultat av reisevirksomheten. På grunnlag av dette satte vi oss som mål at klimagassutslippene skal halveres innen 2030, og at de skulle reduseres med 20 prosent i løpet av 2023 sammenlignet med 2022.

Resultatet ble at klimagassutslippene fra reisevirksomheten i 2023, er om lag 21 prosent lavere enn i 2022. Sammenligner vi 2023 med 2019, er det en reduksjon på over 40 prosent.

I tillegg legger vi inn kontinuerlig innsats i arbeidet med å redusere energibruk i egne lokaler, minimere avfall og kildesortere. Dette skjer i samarbeid med utleier, som jobber systematisk med effektiv bygningsdrift.

Tiltaksanalyse

En egen arbeidsgruppe ble etablert for å samle inn informasjon og være en ressurs for hele selskapet. Det ble blant annet gjennomført spørreundersøkelser blant de ansatte for å kartlegge muligheter og utfordringer, og se på hvordan man kunne endre praksis. Målet om 20 prosent reduksjon av klimagassutslippene ble utledet delvis på grunnlag av dette. Medarbeiderne ble også involvert i arbeidet gjennom workshops og temalunsjer.

Viktige avveininger mellom tid, kostnad, klimagassutslipp og verdiskaping

Vi har lagt vekt på å ha konstruktive drøftinger internt om hvordan besparelser i tid, kostnader og klimagassutslipp på den ene siden, må veies opp mot tett oppfølging av innovasjonsselskapene og eiendommene rundt om i landet.

Miljøtårnsertifisering

I juni 2022 ble Siva SF miljøfyrtårnsertifisert. Gjennom dette har vi forpliktet oss til å iverksette tiltak og ta ansvar for å redusere belastningen på miljøet. Det jobbes kontinuerlig får at hver enkelt ansatt skal få økt bevissthet og kompetanse på området.


Prioriterte bærekraftsmål

Bærekraftstrategien vil spesielt bidra til følgende av FNs bærekraftsmål 

 • 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.
 • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  
 • 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. 
 • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.  
 • 13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 
 • 17. Samarbeid for å nå målene: Samarbeide i partnerskap for å nå målene. 

Figur 5.1

FNs bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene.
FNs bærekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
FNs bærekraftsmål nummer 9: Industri, innovasjon og infrastruktur.
FNs bærekraftsmål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.
FNs bærekraftsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene.
FNs bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene.

Klimagassutslipp i 2023

For å få kartlagt så mye som mulig av klimagassutslippene har Siva inngått et samarbeid med Morescope AS. Basert på regnskapsdata beregnes klimagassutslippene opp- og nedstrøms basert på alle økonomiske transaksjoner. Beregningene gjøres i henhold til GreenHouse Gas-protokollen.

I klimagassutslippene for Siva SF inngår også tilskudd til Sivastrukturen. Dette er en nedstrøms aktivitet som vi inkluderer i våre utslippstall. I utslippstallene for Siva Eiendom Holding AS inngår regnskapsdata for 35 eiendomsselskap. Utslipp fra leietakeres energibruk i industribygg er ikke inkludert i rapporteringen, da dette er informasjon som er bedriftsspesifikke og ikke tilgjengelige på generelt grunnlag.

Vårt mål er at Sivastrukturen over tid skal redusere sitt klimafotavtrykk. For å få til dette har vi satt i gang et arbeid med å etablere et nullpunkt som vil bli en referanse for videre utvikling. Det er samlet inn regnskapsdata for 51 av innovasjonsselskapene som utgjør Sivastrukturen. Hvert enkelt selskaps utslippstall er korrigert ved å se på tilskuddet fra Siva som andel av total omsetning.

Klimagassutslippene fordeles på scope 1, 2 og 3. Denne fordelingen er per nå ikke 100 prosent korrekt da ikke alle transaksjoner er korrekt identifisert. Som eksempel vil klimagassutslipp fra innkjøpt energi til egen bruk som skal rapporteres som scope 2 for mange selskap rapporteres som scope 3. Dette skyldes at energibruken i egne lokaler inngår i leiekostnaden som utleier fakturerer selskapet og ikke som en egen faktura.

Tabell 5.1

Samlede utslipp for Siva, tonn CO2-ekvivalenter. Tabellen inkluderer CO2-utslipp basert på alle økonomiske transaksjoner Siva har foretatt i 2023, inkludert alle tilskudd.

Detaljerte utslippstall for Siva SF

Siva har i løpet av 2023 gjort en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene knyttet til egne kontorlokaler. Gjennom økt bruk av digitale løsninger har vi redusert forbruket av kontorrekvisita som for eksempel papir, toner til printer og skriveblokker. Det er også beregnet klimagassutslipp for innkjøp. Dette vil brukes som grunnlag for å gjøre tiltak, hvor hensikten er å redusere utslippene over tid. Siva deltar for øvrig i Statens innkjøpsavtale hvor det stilles krav til bærekraft.

Siva er miljøfyrtårnsertifisert. Et av tiltakene vi følger opp som del av dette er kildesortering av eget avfall. Energibruken i egne lokaler følges opp av utleier, som har energioppfølgingssystem som sikrer effektiv drift. I forbindelse med flytting til nye kontorlokaler ble det i 2023 besluttet at møbler og inventar skulle tas med videre.

Nedenfor er utslippene for Siva SF spesifisert på kategoriene energi, avfall og reiser. Sammenlignet med 2022 er klimagassutslippene knyttet til energibruk redusert med 18 prosent. Tilsvarende reduksjon for avfall er 0,4 prosent, og for flyreiser og overnatting er reduksjonen 26 prosent.

Tabell 5.2

Detaljerte utslippstall for Siva. Tabellen ser kun på utslipp generert fra energibruk i egne lokaler, avfall og reisevirksomheten.


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Publisering av redegjørelser for aktsomhetsvurderinger er én måte allmennheten får tilgang til slik informasjon på.

Sivas redegjørelse omfatter kartlegging og risikovurdering både av egen virksomhet, vår leverandørkjede og Sivas datterselskaper.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering (siva.no).

Vi har i vårt arbeid med åpenhetsloven og tilhørende aktsomhetsvurderinger tatt utgangspunkt i OECDs veileder og rammeverk for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.