Skip to main content

Introduksjon

2020 har vært et spesielt og på mange måter krevende år for Siva, Sivas programvirksomhet og de til sammen 71 operatørene av næringshage- og inkubasjonsprogrammene.

Den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper viste seg tidlig som en viktig bidragsyter i situasjonen norske bedrifter havnet i, som følge av koronapandemien.. Næringshagene og inkubatorene måtte raskt snu seg rundt og i stor grad digitalisere sitt arbeid ovenfor næringslivet. De opplevde raskt en betydelig pågang fra bedrifter, inkludert mange nye bedrifter.. Den etterspørselen holdt seg gjennom året. Aldri har så mange bedrifter mottatt bistand gjennom programmene som i 2020, og særlig er økningen innenfor næringshageprogrammet stor. Det er Sivas vurdering at begge programmer har vist seg svært effektive i den rådende situasjonen. Denne tendensen ser også ut til å vedvare inn i 2021.

Etter avklaringer med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjorde Siva tidlig endringer, slik at det innenfor programmene ble mulig å yte innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra bedriftene. Allerede i mars 2020 gikk Siva bort fra kravet om egenandel i forbindelse med støtte under artikkel 28, og i tillegg kompenserte Siva operatørene for det bortfallet i inntekter en slik endring medførte. Til sammen ble 38,5 millioner kroner utbetalt operatørene før påske, gjort med midler bevilget programmene av de tidligere oppdragsgiverne. Høsten 2020 ble programmene ytterligere forsterket med til sammen 40 millioner kroner som en del av en nasjonal krisepakke. Midlene hadde som formål å bidra til vekst og utvikling hos norske bedrifter i en krevende tid, og ble bevilget til fylkeskommunene som oppdragsgivere av programmene. Operatørene mottok disse midlene først i desember, noe som medførte at flere gjennom høsten ikke kunne bistå alle bedriftene som tok kontakt og ønsket utviklingsbistand. En stor del av disse midlene kommer med andre ord først til nytte for bedrifter i 2021.

Oppdragsgiveransvaret for begge programmene ble fra 1. januar 2020 overført til fylkeskommunene. Det betyr at Siva gikk fra å ha staten som oppdragsgiver, til å få elleve regionale oppdragsgivere med ansvar for både det nasjonale og de regionale oppdragene innenfor programmene. Det har ført til vesentlig mer administrativt arbeid i forbindelse med styringsdialog, utbetaling av midler til operatørene, etablering av rutiner, diverse oppfølging osv. Samtidig har det ført til at Siva og fylkeskommunene har arbeidet tettere sammen. Det har vært viktig og har fungert godt, spesielt i forbindelse med koronapandemien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *