Skip to main content

2

Samfunnsoppdrag og resultater

Årsrapport 2023

Vi leverer godt på bestillingene

Siva – Selskapet for industrivekst, er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi bidrar til å realisere Regjeringens næringspolitikk på oppdrag fra departement og fylkeskommuner.

Siden etableringen i 1968 har Siva bygget opp en nasjonal infrastruktur med partnere bestående av næringshager, inkubatorer, innovasjonsselskaper, katapultsentre og industriaktører.

Gjennom denne strukturen får om lag 10 000 bedrifter over hele landet tilgang til kompetanse, fasiliteter, nettverk, potensielle partnere og erfaringsdeling som gjør at de raskere kan lykkes med sin vekst og utvikling. Eller som vi sier i Siva: fra ide til industri – oftere og raskere.

Siva er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

Med tilstedeværelse i alle regioner og næringseiendommer over 100 steder i hele landet, bidrar vi til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge.

Figur 2.1

Formål – hovedmål, delmål

St. Meld. 22 (2011-2012) «Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og Siva SF» angir målstruktur for vårt oppdrag og arbeid.

Strategien for å realisere dette, oppsummeres i figuren under.

Figur 2.2

Sivas strategi

Virkemidler

Vi utfører vårt samfunnsoppdrag gjennom ulike tilbud og virkemidler.


Eiendom

Sivas eiendomsvirksomhet drives gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS (SEH). Holdingselskapet er selvfinansierende og med krav til økonomisk avkastning.

Eiendomsinvesteringer

Siva utvikler og investerer i industribygg og infrastruktur som bidrar til grønn industriutvikling, når markedet ikke klarer å løfte prosjektene alene. Gjennom våre eiendomsinvesteringer bidrar vi til å løfte og utvikle næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst.

Eiendomsforvaltning

Siva er hel- og deleier i en eiendomsportefølje med en verdi på til sammen 2,4 milliarder kroner. Vår eiendomsportefølje består av 42 bygg på til sammen 219 000 kvadratmeter og omfatter 307 leieforhold, med stor spredning geografisk og bransjemessig.

Gjennom forvaltning og utvikling bidrar vi til at industri og innovative bedrifter kan vokse og utvikle seg.

Eierskap i innovasjonsselskaper

Siva er medeier i 71 innovasjonsselskap over hele landet. Gjennom vårt eierskap bidrar og tilrettelegger vi til at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er viktige pådrivere for nyskaping i sin region.


Innovasjon

Våre innovasjonsaktiviteter finansieres gjennom tilskudd over statsbudsjettet og investeringskapital.

Næringshageprogrammet

Gjennom næringshageprogrammet bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet. Gjennom næringshageprogrammet bidrar vi til å skape levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene.

Inkubasjonsprogrammet

Gjennom inkubasjonsprogrammet bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 35 inkubatorer som omfattes av programmet. Gjennom inkubasjonsprogrammet bidrar vi til å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

Norsk katapult

Siva har ansvar for ordningen Norsk katapult, som så langt består av fem nasjonale katapultsentre og åtte regionale katapultnoder (pilot). Dette er industrielle testsentre der bedrifter kan teste og forbedre sine produkter, før de rulles ut i produksjon. Sammen med internasjonalt ledende bedrifter og institutter bidrar vi til å tilgjengeliggjøre fasiliteter, utstyr og kompetanse for bedrifter i hele Norge.

Siva bidrar til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge

Figur 2.3

Bilde av et Norges-kart

I hele landet

39 næringshager
35 inkubatorer
5 katapultsentre
8 katapultnoder (pilot)
71 innovasjonsselskaper
42 bygg på til sammen 219 000 kvadratmeter
307 leieforhold

I nord

9 næringshager i program
7 inkubatorer i program
7 eiendomsselskaper
15 innovasjonsselskaper
2 katapultnoder (pilot)

I vest og midt

18 næringshager i program
14 inkubatorer i program*
13 eiendomsselskaper
32 innovasjonsselskaper
3 katapultsentre
3 katapultnoder (pilot)

I sør og øst

12 næringshager i program
15 inkubatorer i program
10 eiendomsselskaper
24 innovasjonsselskaper
2 katapultsentre
3 katapultnoder (pilot)

* Startuplab har avdeling (inkubator) i Bergen.

Resultatkjede og hovedresultater

Sivas virkemidler bidrar til å utvikle en grunnleggende infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling som:  

 • gjør det lettere for gründere og bedrifter å få tilgang på kapital, nettverk, kompetanse og testfasiliteter 
 • senker barrierene for etablering av næringsvirksomhet der eiendomsmarkedet er krevende 
 • forsterker effekten av andre offentlige virkemidler rettet mot næringsutvikling  

Hovedresultatene er oppsummert i hvert av virksomhetskapitlene:


Figur 2.4

Resultatkjede 2023

 • 56 årsverk
 • Tilskudd over statsbudsjettet
 • Investeringskapital
 • Eiendom
 • Næringshageprogrammet
 • Inkubasjonsprogrammet
 • Norsk katapult
 • Eierskap
 • Eier
 • Utvikler
 • Kobler
 • Finansierer
 • Investerer
 • Nettverk
 • Partnere
 • Kompetanse
 • Kapital/tilskudd
 • Testfasiliteter
 • Arenaer
 • Industribygg
 • Innovasjonsevne
 • Konkurransekraft
 • Omstillingsevne
 • Verdiskaping
 • Levedyktige lokalsamfunn
 • Bærekraftig omstilling
 • Arbeidsplasser