Skip to main content

Årsrapport 2023

1

Fra idé til industri – oftere og raskere

Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge.

ansatte
gode hjelpere i innovasjonsselskapene
eksperter tilknyttet katapultsentrene
10000
bedrifter drar nytte av Siva-partnernes kompetanse, nettverk og fasiliteter
2

Samfunnsoppdrag og hovedresultater

Vi leverer godt på bestillingene

Siva er en viktig del av statens næringsrettede virkemiddelapparat, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Våre virkemidler har alle god sektorpolitisk måloppnåelse, og leverer godt på regionalpolitiske oppgaver.

3

Leders betraktninger

En styrket organisasjon

Norsk næringsliv skal gjennom en stor omstilling. Det grønne skiftet byr på utfordringer og muligheter, og Norge har satt seg ambisiøse mål. Et av regjeringens viktige virkemidler for å nå disse målene er Siva – Selskapet for industrivekst. Gjennom 2023 har vi jobbet med å tydeliggjøre vår rolle og våre virkemidler samtidig som vi har videreført arbeidet med å effektivisere måten vi jobber på.

4

Styrets beretning

En tydeligere og enda mer effektiv virksomhet

Regjeringens krafttak for industrien, kalt Grønt industriløft, skal sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. Siva – Selskapet for industrivekst, har et samfunnsoppdrag som er helt sentralt i denne omstillingen. Siva jobber i nært samarbeid med private industriaktører for å løse dagens og fremtidens utfordringer. Denne typen godt, tillitsfullt og forutsigbart samarbeid mellom staten og private viktigere enn noensinne.

Illustrasjon: KLP Eiendom Trondheim
5

Bærekraft

Siva kobler aktiv næringspolitikk og grønn omstilling

Vi vektlegger bærekraft i alt vi gjør, og prioriterer ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne løsninger. På den måten sørger vi for at næringslivet i hele landet øker sin konkurransekraft og blir viktige bidragsytere i den grønne omstillingen.

71

Innovasjonsselskaper med Siva som medeier

1000000000

Totalt innskutt kapital Siva har mobilisert i selskapene

7

Eierskap i innovasjonsselskaper

Skaper velfungerende innovasjonssystemer

Ved utgangen av 2023 hadde Siva eierskap i 71 innovasjonsselskaper i hele landet, hvor vi bidrar med kompetanse, regional forståelse og nettverk. Mer enn 7500 bedrifter i hele Norge får bistand fra selskapene hvor vi er medeier.

8

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

En drivkraft i hele Norge

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer. I løpet av året har drøyt 4 600 bedrifter vært i programmene. Her får de nettverk, partnere og kompetanse, og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer for å raskere lykkes med egen vekst og utvikling.

2544

Målbedrifter i næringshageprogrammet

2061

Bedrifter i inkubasjonsprogrammet

16
milliarder kroner i verdiskaping for bedriftene i 2022
9

Norsk katapult

Gjør veien fra idé til marked kortere

Over 1400 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2023 av et stadig voksende kompetanse- og tjenestetilbud i katapultsentrene. Katapultene har i løpet av året tilgjengeliggjort utstyr, teknologi og kompetanse i mer enn 1300 prosjekter.

unike bedrifter fra hele landet benyttet katapultsentrenes kompetanse- og tjenestetilbud i 2023
prosjekter ble i 2023 mobilisert inn i katapultordningen fra enten inkubatorer, næringshager eller klynger
10

Siva Eiendom

Et verktøy for omstilling og grønn vekst

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2023 majoritetseierskap i 42 bygg med 300 leieforhold, på til sammen 219 000 kvadratmeter. I løpet av året er det solgt flere bygg og eierposter, samtidig som nye bygg er reist.

6

avkastning siste fem år

699
11

Tilretteleggerrollen industriparker

En drivkraft for fremtidens grønne industriområder

Sivas tilretteleggende eierskap i industriområder bidrar til at Norge får etablert grønne industriområder og industriparker raskere, mer forutsigbart og til lavest mulig kostnad. Ved hjelp av risikoavlastende egenkapital i tidlig fase bidrar Siva til klargjøring av tomt, landing av kunder, og mobilisering av privat kapital for videreutvikling av industriparken.

12

Styring og kontroll

14

Årsregnskap

15

Siva i fylkene

Siva er aktivt til stede for å realisere de næringspolitiske målene som fylkeskommunen og regjeringen har satt.

Klikk på kartet for å lese mer om hva vi gjør i hvert enkelt fylke.

(Rapportering på 2023, før fylkesendringer som trådte i kraft 1. januar 2024)